Frantisek Behal

……………

……………František BEHAL
…………….* 18.03.1912., Želátovice, Přerov.

…………….† 1.05.1941., Selsdon Park, Surrey, UK.


Pre WW2:
Před druhou světovou válkou:

František was born 18 March 1912 in Želátovice, in the Olomouc region of what was to become Czechoslovakia in 1918. He completed his education to 7th grade and on 1 October 1936 he began his compulsory military service. He was selected for pilot training and entered the Military Aviation Academy at Prostejov on 1 February 1938. František graduated from his pilot training course and, on 23 November 1938, was posted to the 32nd Squadron of the 1st Air Regiment ‘T.G. Masaryk’, of the Czechoslovak Air Force who were deployed at Chleb airbase, a fighter squadron equipped with B534 biplane fighter aircraft. By this time he had also become a proficient harmonica player and would regularly entertain his peers with his musical skill. During this time he had also joined the Hanácký Aeroklub Olomouc, from where 29 of his fellow pilots would also reach England to join the RAF during WW2; only 10 of them would survive the war.

František se narodil 18. března 1912 v Želátovicích, v Olomouckém kraji, tehdy ještě součást Rakousko – Uherské monarchie. Základní vzdělání ukončil v 7. třídě a 1. října 1936 nastoupil povinnou vojenskou presenční službu. Po jejím skončení byl vybrán pro pilotní výcvik a 1. února 1938 nastoupil ke studiu na Vojenskou letecké akademii v Prostějově. František ukončil pilotní výcvikový kurz a 23. listopadu 1938 byl převelen ke 32. peruti 1. leteckého pluku T.G. Masaryka Československých leteckých sil, jejíž základnou bylo letiště v Chebu a vyzbrojena byla stíhacími dvojplošníky typu B534. V té době už také ovládal výborně hru na tahací harmoniku a svojí muzikálností dokázal bavit svoje kolegy. Tehdy se také stal členem Hanáckého aeroklubu Olomouc, odkud se rekrutovalo také dalších 29 jeho kolegů – pilotů, kteří také dorazili do Anglie, aby rozšířili řady příslušníků RAF během druhé světové války; pouze 10 z nich válku přežilo.

František with other pre-war Hanácký Aeroclub members who were to join the RAF.
František spolu s ostatními členy předválečného Hanáckého aeroklubu, kteří později rozšířili řady RAF.

By the time the Germans occupied Czechoslovakia on 15 March 1939, he had achieved 270 flying hours. Upon occupation, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed. Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. But just four days later, on 19 March 1939, former Senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers as possible to get to neighbouring Poland where they could be formed into military units to fight for the liberation of their homeland. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region. František was one of the many Czechoslovak airmen and soldiers who saw it was their duty to go to Poland from where they could fight to achieve the liberation of Czechoslovakia.

Czechoslovak Air Force. / Československé letecké síly.

Ještě před okupací Československa německou armádou, 15. března 1939, měl nalétáno 270 hodin. Hned poté bylo Československé letectvo rozpuštěno a veškerý personál propuštěn. Germanizace Čech a Moravy začala okamžitě. Ale jen o čtyři dny později, 19. března 1939, bývalí vyšší důstojníci nyní rozpuštěné československé armády založili vojenskou odbojovou organizaci, známou jako Obrana Národa. Obrana Národa také spolupracovala se Svazem letců ČSR. Jedním z jejich cílů bylo pomáhat co nejvíce letcům a vojákům dostat se do sousedního Polska, kde se formovaly vojenské jednotky, aby bojovaly za osvobození své vlasti. Tyto dvě organizace poskytly peníze, převaděče a další pomoc, aby letcům umožnily uprchnout do Polska. Obvykle se jednalo o překročení hranice z Ostravska do Polska. František byl jedním z řady československých letců a vojáků, kteří měli jasno v tom, že je jejich povinností přejít do Polska, odkud se budou moci podílet na osvobození Československa.

Poland:
Polsko:

František at Małe Bronowice.
František v táboře Małe Bronowice.

With the help of those two organisations, František successfully managed, on 5 June, to covertly cross the border into Poland and reported to the Czechoslovak Consulate at Krakow on 26 June. He was sent to Małe Bronowice, a former Polish Army barracks on the outskirts of Krakow which was now utilised as a temporary transit camp for the escaped Czechoslovak military. Along with 546 other escapees, František went by train to Gdynia, on the Polish Baltic coast. There they boarded the ‘Chroby’, sailing on 29 July and arriving at Boulogne on 31 July that year.

S pomocí těchto dvou organizací se Františkovi podařilo 5. června úspěšně v utajení překročit hranici do Polska a 26. června se hlásil na československém konzulátu v Krakově. Odtud byl nasměrován do obce Małe Bronowice, bývalých kasáren polské armády na okraji Krakova, které byly přechodně využívány jako dočasný tranzitní tábor pro uprchlé příslušníky bývalé Československé armády. Spolu s 546 dalšími uprchlíky se František vlakem přemístil do Gdyně na polském pobřeží Baltského moře. Tam všichni nastoupili 29. července na parník „Chrobry“, který je dopravil 31. července do francouzského přístavu Boulogne.

France:
Francie:

Chatres

In France, the Czechoslovaks were required to join the French Foreign Legion for a five- year period, as foreign military units per not permitted in France in peacetime. When WW2 was declared he was released from his Foreign Legion Service and transferred to l’Armée de l’Air. He arrived at their training base at Chartres on 10 October 1939, to train on French fighter aircraft and learn basic French. He had completed 75 hrs of his retraining when the Germans invaded France on 10 May 1940. On 17 May František, at the rank of Lieutenant, was posted to GC/III/3, with other Czechoslovak pilots. At that time GC/III were deployed at Beauvais-Tillé airbase and equipped with Morane-Saulnier MS-406C and Dewoitine D-520C fighter aircraft. He fought in the Battle of France and achieved combat success with two Luftwaffe aircraft shot down: a Dornier 215 at 18:30 on 19 May, near Valenciennes, shared with two other pilots, and on 20 May, a shared in the downing of a Heinkel He III near Peronne.

Ve Francii neměli Čechoslováci jinou možnost, než vstoupit do řad Francouzské cizinecké legie na dobu pěti let, protože zákony neumožňovaly, aby v době míru vznikaly vojenské jednotky se zahraniční účastí. Po faktickém vyhlášení 2. svět. války však byli ze služeb cizinecké legie uvolněni a převedeni do služebního poměru v Armée de l’Air. František dorazil na výcvikovou základnu v Chartres 10. října 1939, aby se přeškolil na francouzské stíhací letouny a dostal první lekce základů francouzštiny. Když Němci napadli dne 10. května 1940 Francii, měl odlétáno 75 hodin své rekvalifikace. Dne 17. května byl František v hodnosti poručíka spolu s dalšími československými piloty vyslán do GC/III/3 . V té době byly GC/III rozmístěny na letecké základně Beauvais-Tillé a byly vybaveny stíhacími letouny Morane-Saulnier MS-406C a Dewoitine D-520C. František se účastnil bojů v bitvě o Francii a dosáhl bojového úspěchu se dvěma sestřelenými letadly Luftwaffe : Dornier 215 v 19:30, 19. května v blízkosti Valenciennes, sdílený s dalšími dvěma piloty, a 20. května se podílel na sestřelení nepřátelského He III poblíž Peronne.</em.

The rapid German Blitzkreig forced the Allied frontline back causing l’Armée de l’Air to frequently to move its airfields westwards. In the case of GCIII/3, by the early part of June, this was now on a daily basis. With the French capitulation imminent, GCIII/3, now at Perpignan, La Salanque airfield, in south-west France, on 19 June, flew their aircraft over the Mediterranean to Maison Blanche airbase, Algeria. France capitulated on 22 June and František, with other Czechoslovak airmen at the airbase, were released from their l’Armée de l’Air service. On 4 July 1940, František and the others departed from Maison Blanche and travelled by train for four days to Casablanca, Morocco. From here, on 4 July, they boarded the ‘Royal Scotsman’ and were taken to Gibraltar where they boarded the ‘David Livingstone’ which sailed on 21 July 1940 to Cardiff, arriving on 5 August 1940.

Bleskový postup německých vojsk donutil Spojence aby se stáhli zpět a letecké síly l’Armée de l’Air musely přesouvat svoje letecké základny směrem na západ. V případě GC/III to bylo v začátku června na denním pořádku. Vzhledem k hrozící kapitulaci Francie byl nucen GCIII/3, v té době dislokován na letišti La Salanque u Perpignan, v jihozápadní Francii, přesunout svoje stroje 19. června přes Středozemní moře na leteckou základnu Maison Blanche v Alžírsku. Francie kapitulovala 22. června a František, spolu s dalšími československými letci na základně, byl propuštěn ze služby v Armée de l’Air. 4. července 1940 František a ostatní ze základny Maison Blanche a odcestovali vlakem, aby po 4 dnech jízdy dorazili do přístavu Casablanca v Maroku. Zde se nalodili na parník „Royal Scotsman”, který je převezl na Gibraltar“, kde přestoupili na parník „David Livingstone“, který odplul 21. července 1940 a do Cardiffu dorazil 5. srpna 1940.

RAF:

On arriving in the UK, once security checks had been completed, he was accepted into the RAF VR, at the rank of P/O and transferred to the Czechoslovak Depot at RAF Cosford, where he undertook RAF training and English lessons. On 28 September, František, with other Czechoslovak pilots from RAF Cosford, was posted to 6 OTU, at Sutton Bridge, Lincs, for converting onto Hurricane II fighter aircraft. On 14 October 1940, having completed his retraining, he was posted, along with fellow Czechoslovak pilots, P/O Evžen ČÍŽEK, Sgts Antonín ZAVORAL and Jan ŠTEFAN, on that course, to 1 Sqn at Wittering, Cambridgeshire and equipped with Hurricane II fighter aircraft.

Po příjezdu do Velké Británie byl po nezbytných administrativních úkonech zařazen jako dobrovolnická rezerva k RAF v hodnosti poručíka a převeden do Československého depa v RAF Cosford, kde absolvoval výcvik RAF a lekce angličtiny. 28. září byl František s dalšími československými piloty z RAF Cosford vyslán na 6 OTU na Sutton Bridge v Lincs, aby se přeškolil na stíhací letoun Hurricane II. Dne 14. října 1940 byl po ukončení rekvalifikace převelen spolu s dalšími československými piloty – poručíkem Evženem Čížkem a četaři Antonínem Zavoralem a Janem Štefanem z tohoto kurzu k 1. peruti ve Witteringu, Cambridgeshire, která byla letouny Hurricane II vyzbrojena.

On 9 September, 1 Sqn had, after being heavily engaged in the Battle of France and the early part of the Battle of Britain, been redeployed to RAF Wittering, in 12 Group, for a rest period. František’s maiden flight with 1 Sqn, a local reconnaissance trip, was made the day after he arrived there. Subsequent flights during the remainder of October were limited to training flights – formation flying, air-drills, dogfight practise, circuits and landing and radio-communication – which is why František did not participate in the Battle of Britain. For his combat success in France, František was awarded the Czechoslovak Válečný kříž 1939 [Czechoslovak War Cross 1939] on 28 October 1940.

9. září byla 1.peruť poté, co ztratila hodně sil v bitvě o Francii a v začátku Bitvy o Británii, přesunuta do RAF Wittering, aby se zkonsolidovala. František absolvoval svůj první průzkumný let u 1. perutě hned následující den, co tam dorazil. Další lety byly během zbývající části října omezeny na cvičné lety – let ve formaci, cvičení rutinních postupů, nácvik soubojů, vzlety a přistání a radiokomunikace. To byl hlavní důvod, proč František nezasáhl do bojů v Bitvě o Británii. Za svůj bojový úspěch ve Francii však František získal 28. října 1940 Československý válečný kříž 1939.

On 15 December, 1 Sqn returned to 11 Group after their rest period and was redeployed to RAF Northolt where they undertook daylight operational sweeps over the English Channel and northern France. The squadron was redeployed to Kenley on 5 January 1941 from where they continued with daylight Circus and Rhubarb intruder flights along the northern French coast as well as night-flying training. On 7 April, the squadron redeployed to Croydon, and then to Redhill on 1 May. In December 1940 the squadron commenced night intruder missions along the northern French coast, and from Spring 1941, night defence patrols to protect London from Luftwaffe bombing raids.

15. prosince se 1. peruť vrátila k operační činnosti u 11Group a byla přesunuta do RAF Northolt, kde bylo jejím úkolem provádět denní hlídkové lety nad Kanálem a oblastí severní Francie. Peruť byla 5. ledna 1941 přesunuta do Kenley, odkud se účastnila akcí Circus a Rhubarb, podél severního francouzského pobřeží a zdokonalovala se v nočním létání. 7. dubna se peruť přesunula do Croydonu a poté 1. května do Redhillu. V prosinci 1940 peruť zahájila noční přelety podél severního francouzského pobřeží a od jara 1941 pak hlídkové lety jako obranu na ochranu Londýna před bombardovacími útoky Luftwaffe.

On the night of 10/11 May 1941, 1 Sqn had 12 aircraft, in three sections taking-off at 23:OO, 00:15 and 01:30 respectively to undertake night fighter patrol duties over London, achieving seven Luftwaffe aircraft shot down with two damaged, but not without loss; one of their Hurricanes was shot down and pilot killed – that pilot was František.

V noci z 10. na 11. května 1941 odstartovalo 12 letounů 1. perutě ve třech sekcích postupně ve 23:00, 00:15 a 01:30, aby provedly noční hlídkové lety nad Londýnem, přičemž dosáhly sedmi sestřelených letadel Luftwaffe včetně dvou poškozených, avšak nikoliv bez vlastních ztrát; jeden z jejich Hurricane byl sestřelen a pilot zahynul – tím pilotem byl František.

The third section comprised Czechoslovak pilots Sgt Jaroslav NOVÁK, Sgt Josef PŘÍHODA, Sgt Otto PAVLŮ and P/O František Běhal, who were tasked to patrol at 16,000 ft, 16,500 ft, 17,000 ft and 17,500 ft respectively to search for Luftwaffe bombers who were attacking London. Sgt Novak found and attacked a Ju 88 and Sgt Prihoda saw and engaged with two He III. František Běhal, in Hurricane Mk IIa, Z2921, was intercepting a He III when he came under fire, damaging his aircraft. He radioed Redhill Contol tower that he was bailing out, and that was the last heard from him. His Hurricane crashed into Paxton’s orchard, one of the smallholdings in Seldon Park road, South Croydon. It is uncertain who his attacker was. Oblt. Boxhammer was the pilot of a Me 110 from I/5KG 210 who was in the vicinity at that time and claimed the shooting down of an Allied fighter, the only Luftwaffe claim for that night. He may also have been the victim of friendly fire as Beaufighter Mk IF, R2098, from 604 Sqn, piloted by F/O Edward D Crew DFC with his radar operator Sgt Norman Guthrie, were also in that vicinity and claimed the shooting down of an unidentified aircraft.

Třetí sekci tvořili českoslovenští piloti četař Jaroslav NOVÁK, četař Josef PŘÍHODA, četař Otto PAVLŮ a poručík František Běhal, kteří měli za úkol hlídkovat ve výškách 16 000 stop, 16 500 stop, 17 000 stop a 17 500 stop a vyhledávat bombardéry Luftwaffe, které útočily na Londýn. Četař Novák našel a zaútočil na Ju 88, četař Přihoda uviděl a střetl se dvěma He III. František Běhal v Hurricane Mk IIa, Z2921, sledoval He III, když se sám dostal pod palbu, která zničila jeho letoun. Ještě stihnul informovat řídící věž v Redhill, že vyskočí s padákem a to byla také jeho poslední slova. Jeho letoun se zřítil na pozemek Paxtonova sadu, jednoho z malých hospodářství u silnice Seldon Park, South Croydon. Není přesně známo, kým byl sestřelen. Npor. Boxhammer, pilot Me 110 od I/5KG 210, byl v té době v blízkosti a nárokoval sestřelení spojeneckého stíhače, jediného nároku Luftwaffe té noci. Je také možné, že se mohl stát terčem palby jiného spojeneckého letounu, neboť pilot letounu Beaufighter Mk IF, R2098, od 604.perutě, poručík Edward D. Crew DFC se svým radarovým operátorem četařem Normanem Guthrieem, byl také v tomto prostoru a nárokoval sestřelení neidentifikovaného letadla.

P/O František Běhal was buried on 14 May 1941, in grave H.29.1329 at St.Luke Graveyard, Whiteleaf, Surrey. He was 29 years old.

Poručík František Běhal byl pohřben 14. května 1941 v hrobě H.29.1329 v St.Luke Graveyard, Whiteleaf, Surrey. Bylo mu 29 let.

Remembered:
Upomínková místa:

Czech Republic:
Česká republika:

Olomouc:

Prague – Dejvice:

He is named on the Memorial for the fallen Czechoslovak airmen of 1939-1945, at Dejvice, Prague 6.

Jeho jméno je rovněž uvedeno na Památníku padlým československým letcům v letech 1939-1945 v Dejvice, Praha 6.

Prague – Klárov:

In November 2017, his name, along with the names of 2507 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno spolu se jmény dalších 2507 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, odhaleno na Pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Prostějov:

He is remembered on the Memorial Plaque at the Vojenský Ústřední Archiv, Prague.

Je připomínán na desce umístěné na Vojenském ústředním archivu v Praze.

Přerov:

Želatovice:

Great Britain :

Nutfield:

He is remembered on the Memorial Plaque at Bohemia House, formerly the Czech Club, London.

Jeho jména je připomínáno na pamětní desce v Českém domě, dřívějším Českém klubu v Londýně.

This entry was posted in Biography, No longer with us, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.