Remembering two airmen from Budisov and Hodov

Vzpomínka na Františka Horkého a Leonharda Smrčka – letce RAF, kteří bojovali ve druhé světové válce.

In Memory of RAF airmen who fought in World War II: František Horký and Leonhard Smrček

V letošním roce 2018 si připomínáme řadu významných výročí v historii země. Rád bych čtenářům Zpravodaje přiblížil vzpomínku na účastníky 2. světové války letce RAF /Královského letectva Velké Británie/ z Budišova a Hodova, kteří se oba z války domů nenavrátili.Jejich osoby nám připomínají jména na pomnících v Budišově, Hodově i jinde a dále již uskutečněné vzpomínkové akce, avšak jejich místa posledního odpočinku se nacházejí mimo republiku.

The Czech Republic commemorated several very important anniversaries in 2018. I would like to bring to your attention two Czechoslovak RAF airmen from Budišov and Hodov. Both of them lost their lives during the second war. Their names are commemorated on war memorials in Budisov, Hodov and elsewhere in their home country but their remains were buried abroad.

Již delší dobu jsem si přál navštívit hrob strýce Františka Horkého staršího bratra mého otce Stanislava Horkého.Hrob se nachází ve Velké Británii ve městě Lowestoft na pobřeží Severního moře.Fr.Horký z Hodova nar. V r. 1917 po absolvování vojenské služby v r. 1937-1939 se rozhodl odejít bojovat proti nacistům.Psal si o své cestě zápisník s řadou detailů o přesunech přes Maďarsko ,Jugoslávii, Blízký východ až do Francie a nakonec lodí do Anglie. Nebyl sám, kdo se z našeho kraje rozhodl odejít bojovat. Ještě ve Francii se František setkal s Leonhardem Smrček kamarádem z Budišova. Jejich setkání a část rozmluvy zachycuje snímek z rodinného archivu Zdeňka Smrčka.

Visit to my uncle’s grave had been on my wishlist for a long time. His name was František Horký and he was my father’s Stanislav Horky elder brother. His grave can be found in Lowestoft cemetery on the east coast. František Horký was born in Hodov in 1917. After his compulsory military service (1937-39) he’s decided to escape from the occupied country and fight Nazis from abroad. When he escaped he started a diary and recorded many of details of his journey through Hungary, Yugoslavia, Near East, France and then sailing to England. He wasn’t the only man from our region who made that decision. In France, he met Leonard Smrček his friend from Budisov. In a photograph from the Smrček’s family archive, you can see them in conversation.

L.Smrček v tmave letecké uniformě, Fr.Horký ještě v původní táborové uniformě.
Leonhard Smrček in his dark pilot uniform; František Horký still wearing the camp uniform.

Ze vzpomínek mého otce uvádím, že otec bratrovi před tajným odchodem z republiky pomáhal mimo jiné shromaždovat např. kovové mince, protože ty ještě v zahraničí platily.

My father told me a story of him and his brother collecting the coins for the journey since Czechoslovak banknotes lost had no value but coins were still accepted abroad.

To také v době heydrichiády mělo neblahé účinky.Mnozí byli internování ve Svatobořicích u Kyjova,/otec Alois Horký i rodina Smrčkova/, nejstarší bratr Alois jako radioamater dostal za odbojovou činnost v Brně trest 5 let v káznici v Německu. Bratři Josef a Stanislav byli totálně nasazeni na práci v “Říši”.

My uncle’s decision to escape abroad had disastrous effects for the family after liquidation of Reichmashall Heindrich in 1942. In the days after Heindrich death were many people interred in the camp at Svatoborice u Kyjova and one of them was Frantisek’s father Alois Horky. The oldest brother of my uncle, Alois as a radio amateur was sentenced to 5 years of jail in Germany for his resistance activities. His brothers Josef and Stanislav were send to “Reich” for conscripted slave labour.

Strýc František se v Anglii přihlásil k letectvu a jako radista ze základní služby v československé armádě byl postupně odborně vyškolen a přiřazen k 311. bombardovací peruti RAF. Absolvoval následně lety na bombardéru Welington jako radiotelegrafistu a palubní střelec .Již v prosinci r. 1941 obdržel vyznamenání za chrabrost.

Uncle Frantisek joined the RAF in England and as a former Czechoslovak army radio operator was trained and attached to RAF 311 Czechoslovak squadron. He served on Vickers Wellington bombers as a radio operator and air gunner. In November 1941 was recommended for the Za chrabrost medal for his bravery.

Obecně v té době platilo, pokud měli letci nalétáno dostatečné množství hodin, pak bývali přeřazení na jinou činnost.Fr.Horký byl později přeřazen k pozemnímu vojsku a v listopadu r. 1942 ve městě Leamington zemřel. Pochován je v městě Lowestoft na centrálním hřbitově v časti, kde se nachází hroby dalších také zahraničních vojáků padlých nebo zemřelých ve válce.

There was a regulation in those days that required all airman to undertake a different service when his operational period was completed. Frantisek Horky was attached to the Army and died in Leamington in 1942. He was buried in Lowestoft cemetery in a WW2 section dedicated to Allied soldiers.

Fotografii pomníku v Praze na Klárově přikládám, zde jsou jména kamarádů z mládí z Budišova a Hodova opět pospolu.
The memorial in Praha-Klárov. The names of the two old pals from Budišov and Hodov are together again

V r. 1990 byl František Horký povýšen na podplukovníka in memoriam.Jeho jméno je také vytesáno na pomníku letců v Praze Dejvicích i vyryto na pomníku s okřídleným lvem na pražském Klárově stejně jako jméno L.Smrčka, jehož letoun byl při bojovém letu sestřelen.

In 1990 František Horký was promoted to Lieutenant-Colonel rank posthumously. His name is inscribed on the Czechoslovak airmen memorial at Prague-Dejvice and engraved on the Winged Lion memorial at Prague-Klárov. The same memorials commemorate L. Smrcek who died in action during an operational flight over Holland.

Hrobu Františka Horkého v Lowestoft.
The grave of František Horký at Lowestoft.

O hroby vojáků je ve Velké Británii velmi dobře pečováno. Řada dnes již potomků našich vojáků, kteří zůstali nebo se vrátili po válce do Anglie se také soukromně o hroby stará. Letos v září jsme se s mou rodinou vypravili na krátkou cestu do Londýna. Vlakem jsme mimo jiné s několika přestupy,se zpožděním jednoho spoje a ujetím přípoje „během jedné minuty“ nakonec dorazili do přístavního města Lowestoft.

War graves are very well tended in Britain these days. Many of our soldier’s descendants who stayed or returned back to Britain after the WW2 tend these graves too. With my son, we made a short trip to London this year and after a little adventure, provided for free by the British railway company, we made it to the little coastal town of Lowestoft.

Měl jsem štěstí, že díky získaným kontaktům s klubem veteránů RAF jak v Česku tak v Anglii i díky sestřenici Jitce a její dceři Jitce z Brna jsem se seznámil s Tomem Doležalem a Peterem Nahodilem, kteří oba žijí v Anglii.

I was lucky to find contacts in England provided by Czech RAF veterans club. Thanks to my cousin Jitka and her daughter Jitka from Brno I was introduced to Tom Doležal and Peter Nahodil who both live in Britain.

Peter Nahodil je m.j. nejmladším synem letce Karla Nahodila z Třebíče, který byl také letcem 311.perutě RAF a který má nedávno odhalenou pamětní desku na radnici v Třebíči. P. Nahodil žije blízko Lowestoft a díky jemu jsme na velkém hřbitově hrob strýce Františka Horkého brzy nalezli.

Peter Nahodil is the youngest son of Karel Nahodil from Trebic, a former 311 Czechoslovak Squadron airman. A plaque with his name was recently unveiled on the town hall in Třebíč. He lives not far away from Lowestoft and thanks to his help we have found our uncle’s grave easily.

Byl jsem rád, že jsme s mým synem Filipem mohli u hrobu strýce Františka ponechat naši vlajku, do trávy vsypat hrstku hlíny z jeho rodného domu z Hodova získanou již od nových majitelů domku a společně zavzpomínat.

I was really happy to visit my uncle’s grave with my son leaving, there a small Czech flag and a small quantity of soil brought from the garden of the house in Hodov where was my uncle born provided by it’s new owners. We have also spent a quiet moment together to commemorate his life.

Nejen v tuto chvíli si člověk uvědomuje, jaká to byla odvaha a hrdinství těchto mladých mužů dokázat odejít od svých milovaných blízkých a vydat se do neznáma bojovat za ideály svobody a to i s vědomím toho,že jejich návrat do vlasti není jistý.

Such moments remind us of the bravery and courage of these young men who left their loved ones and set out for unknown foreign countries fight for freedom and sacrifice their lives.

Stejně jako Leonhard Smrček zůstal po sestřelení letadla v Holandsku , tak i František Horký zůstává pochován daleko od svého rodiště. Jsem rád, že si pamatuji na naše předky.

Leonhard Smrček’s remains were buried in Holland and also Frantisek Horky was buried far from his birthplace. I am happy to remember our forefathers.

Aleš Horký
Praha / Budišov u Třebíče
This entry was posted in 311 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.