Brookwood – 6 May 2018


The annual ceremony to commemorate the end of WWII was held at the Czechoslovak Memorial at CWGC Brookwood on 6 May 2018.

Každoroční ceremoniál k připomenutí konce 2. světové války se uskutečnil u Československého památníku v CWGC, Brookwoodu dne 6. května 2018.

This slideshow requires JavaScript.

The very well attended ceremony included His Excellency Ľubomír Rehák, Ambassador of the Slovak Republic, Mrs Markéta Štěrbová, 1st Secretary of the Czech Embassy, London, Air Vice Marshall Graham Russell, Steve Fisher, Foreign Liason Staff Officer for Air, Col Jiří Niedoba, Defence Attaché, Czech Embassy London, Col Jan Goceliak, Defence Attaché, Slovak Embassy London, Defence Attaché’s from Austrlaia, France, Poland and the USA, His Worship the Mayor of Woking Graham Cundy and Madam Mayoress Sarah Cundy, Sophia Mika, for the Commonwealth War Graves Commission, representatives from the RAF Association, John Bumicz representing the Polish Airmen’s Association UK, representatives from the Czechoslovak Freedom Fountain project, representative from the JTAC unit at Náměšť nad Oslavou Air Base, Czech Republic, representatives of the Brookwood Last Post Group, parents and children from the Czech School Berkshire and the Slovak Pre School, Jaromir Marek from Český rozhlas, a detachment including Standard bearers from Woking Air Training Corp and numerous well-wishers for the Czech and Slovak ex-pat community in the UK and from the Czech Republic. Woking British Legion provided the standard bearers and also Czech army descendant George Scott.

Celý ceremoniál byl velmi dobře obsazen v čele Jeho Exelencí Ľubomírem Rehákem, velvyslancem SR, paní Markétou Štěrbovou, první tajemnicí velvyslanectví ČR v Londýně, dále byli přítomni viceprezident pro letectví Graham Russell, Steve Fischer z velvyslanectví České republiky v Londýně, plukovník Jan Goceliak, vojenský přidělenec velvyslanectví SR v Londýně, vojenští přidělenci ambasád z Austrálie, Francie, Polska a USA, starosta města Woking Graham Cundy s chotí, dále Sophia Mika za CWGC, zástupci sdružení RAF, John Bumicz, zástupce polské asociace letců Spojeného království, zástupci projektu Československá fontána svobody, zástupce armádní jednotky JTAC letecké základny v Náměšťi n/ Oslavou, zástupci servisní organizace hřbitova v Brookwoodu, rodiče a děti z české školy v Berkshire a Slovenské mateřské školy, Jaromír Marek z Českého rozhlasu, útvar vlajkonošů z Woking Air Training Corp a řadu sympatizantů z české a slovenské exilové komunity ve Velké Británii a v České republice. Vlajkonoši byli také z řad Britské legie, včetně potomka českého vojáka George Scott.

Welcoming and introductory speech was given by Mrs Gerry Manolas.

Přivítání účastníků a slavnostní úvodní řeč byla přednesena paní Gerry Manolasovou.

Speeches then followed by His Excellencies Ľubomír Rehák who highlighted the role played by Czechoslovak forces in the UK during WW2, a special tribute was paid to the late Maj.General Ivan Schwarz who had been interred at Brookwood this February. He then continued to emphasise the significance that 2018 held; the 100th anniversary of the formation of Czechoslovakia on 28 October 1918, the 50th anniversary of the Soviet occupation of 1968 and the 25th anniversary of the formation of the Czech Republic and the Slovak Republic. Col Jiří Niedoba concluded the speeches with a short account of the role that Czechoslovak airmen and soldiers had played in Great Britain during WW2 in the fight against Nazi tyranny and the freedom of their homeland.

Dále následovalo vystoupení Jeho Excelence, Ľubomíra Reháka, který zdůraznil roli československých vojenských sil ve Velké Británii během 2.světové války a zvláštní upomínka byla věnována generálu Ivanu Schwarzovi, který byl v únoru roku 2007 v Brookwoodu pohřben. Dále zdůraznil 100. výročí vzniku Československa 28. října 1918, 50. výročí sovětské okupace z 1968 a 25. výročí vzniku České a Slovenské republiky. Plukovník Jiří Niedoba potom ukončil projevy krátkým zdůrazněním úlohy, kterou hráli českoslovenští letci a vojáci ve Velké Británii během 2. světové války v boji proti nacistické tyranii a za svobodu své vlasti.

Wreaths were then laid by HE Ľubomír Rehák, Col Jiří Niedoba, AVM Graham Russell, Defence Attachés from the USA, Poland, Australia, Graham Cundy, CWGC, French Defence Attaché, Air Cadets on behalf of the RAFA and the Norwegian Embassy, John Bumicz, the Czech School Berkshire, Czechoslovak Freedom Fountain, the Miroslav Liskutin family, the JTAC unit, and on behalf of the RAF airmen from Opava, Czech Republic.

Poté byly položeny věnce Jeho Excelencí Ľubomírem Rehákem, pluk. Jiřím Niedomem, AVM Grahamem Russellem, vojenskými přidělenci z USA, Polska, Francie, Austrálie, Grahamem Cundym, CWGC, leteckými kadety jménem RAFA a Norským velvyslanectvím, také John Bumicz, zástupci česká školy v Berkshire, Československá fontány svobody, zástupci rodiny Miroslava Liškutina, letci jednotky JTAC a jménem letců RAF z Opavy v ČR.

Czech violinist Julie Svěcená then played the Czech and Slovak national anthems, accompanied by singer Stepan Hobza, she then continued to play the British national anthem.

Česká houslistka Julie Svěcená spolu se zpěvákem Štěpánem Hobzou poté přednesli českou a slovenskou národní hymnu, a na závěr zahrála také britskou národní hymnu.

Ruth Moore, buglar from the Last Post Brookwood Association, then played the “Last Post” followed by a two minutes silence.

Ruth Moore, z Asociace Last Post Brookwood Association, poté zahrál “Poslední zastavení”, po kterém následovalo dvouminutové ticho.

Accompanied by guitar, children from the two schools, accompanied by Stepan Hobza, then sang an excerpt from the well known Czech polka “Škoda lásky” (“Beer Barrel Polka”), better known in the UK as “Roll out the Barrel”.

Doprovázeni kytarou a spolu se Štěpánem Hobzou, poté zazpívali školáci úryvek ze známé české polky “Škoda lásky”, ve Velké Británii známé pod názvem “Vyvalte sudy”.

The children then laid the traditional Royal British Legion remembrance cross’s by forty-five headstones by the Czechoslovak monument.

Školní děti pak položily pamětní kříž tradiční královské britské legie ke čtyřiceti pěti náhrobkům u Československého památníku.

The Air Cadet detachment concluded the event by placing lighted candles also by the headstones.

Útvar leteckých kadetů zakončil celou událost tím, že umístil zapálené svíčky na každém z náhrobků.

The event was well in beautiful weather, just a little sad that this was the first Brookwood event where no Czechoslovak vets attended. Disappointing also that again the graves in the post-WW2 Czechoslovak plot were again forgotten in this remembrance event.

Celá akce se vydařila i díky krásnému počasí, bylo jen trochu smutné, že se jednalo o první událost v Brookwoodu, jíž se nezúčastnil žádný z československých válečných veteránů. Bylo také smutné, že se při této vzpomínkové slavnosti zapomnělo na hroby v československé části Památníku 2. sv. války.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events. Bookmark the permalink.

2 Responses to Brookwood – 6 May 2018

  1. Paul Kopeček says:

    Sorry to have missed such a well attended and eventful occasion. Sad indeed that this was the first year without veterans and disappointing that the post war plot was overlooked.

  2. Jan Lehovec says:

    It is very sad that it was without any our war hereos – for the first time. We can remeber them only already. Thank you friends for everything!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.