RAF Rehabilitation Ceremony – Prague 13 September 1991

After 41 years of the Communist regime in Czechoslovakia, following the ‘Velvet Revolution’ there between 17 November to 29 December 1989, the country began to evolve as a democratic State. The countries new President was former playwright Václav Havel, whose one of his early initiatives was to try and right the wrongs that the former Czechoslovak RAF airmen and women had suffered under the Communist regime. Many had been persecuted, imprisoned or suffered deprivation under that regime, many managed to escape to the West and go into exile, having to rebuild their lives afresh in countries mainly in Britain, Canada, USA, Australia as well as other countries around the world.

Po 41 letech komunistického režimu v Československu, po “sametové revoluci” na sklonku roku 1989, nastoupila země cestu demokratického státu. Novým prezidentem se stal někdejší dramatik Václav Havel, jehož jednou z prvních iniciativ bylo pokusit se napravit příkoří a bezpráví, kterým byli českoslovenští letci v RAF, muži i ženy, vystaveni během komunistického režimu. Mnoho z nich bylo za jejich vlády pronásledováno, uvězněno nebo strádalo, některým se podařilo uniknout do exilu na Západ, kde museli znovu začít svůj život v cizích zemích, zejména v Británii, Kanadě, USA, Austrálii a dalších zemích po celém světě.

Václav Havel’s initiative for the ‘Moral and Political Rehabilitation’ of these airmen and WAAF’s resulted in RAF Rehabilitation Ceremony which was held in Prague on 13 September 1991 – a gesture by the new Czechoslovak State to try and correct the injustices caused by the former regime.

Iniciativa Václava Havla, směřující k “morální a politické rehabilitaci” těchto letců RAF, můžů a žen, vyústila nakonec ve slavnostní “Shromáždění příslušníků RAF”, které se konalo v Praze 13. září 1991 jako gesto nového československého státu ve snaze napravit nespravedlnosti a křivdy minulého režimu.

Some 1200 former RAF airmen and women, attended this ceremony, many from around the world, in some cases age, infirmary or death precluded their attendance and so relatives attended on their behalf.

Tohoto slavnostního shromáždění se zúčastnilo téměř 1200 bývalých letců RAF, mužů i žen, řada z nich z různých koutů světa a Ty, kteří se nemohli zúčastnit pro svůj věk, nemoc nebo již zemřeli, zastupovali jejich příbuzní.

This Czech language documentary is an account of that historic occasion.

Následující video v českém jazyce dokumentuje tuto historické událost.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events. Bookmark the permalink.

1 Response to RAF Rehabilitation Ceremony – Prague 13 September 1991

  1. Richard Windrow says:

    Long overdue justice and recognition for these people who helped to save this island in 1940

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.