Brookwood 6 May 2017


The annual ceremony to commemorate the end of WWII was held at the Czechoslovak Memorial at CWGC Brookwood on 6 May 2017.

Každoroční ceremoniál k připomenutí konce 2. světové války se uskutečnil u Československého památníku v CWGC, Brookwoodu dne 6. května 2017.

This slideshow requires JavaScript.

Attending the event was His Excellency Jan Brunner, the new Deputy Ambassador of the Czech Embassy London, his Slovak counterpart His Excellency Immrich Marton, from the Slovak Embassy London, Col. Jiří Svatoš and Col. Milan Gavlas, Defence Attachés of the Czech and Slovak Republic, an Czechoslovak RAF veteran, descendants of Czechoslovak RAF airmen and soldiers, Jiří Hošek from Český rozhlas – Czech Radio and numerous well wishers, including one from Dublin.

Této slavnostní akce se zúčastnili Jan Brunner, nový náměstek velvyslance České republiky v Londýně, jeho slovenský protějšek Immrich Marton, náměstek velvyslance Slovenské republiky v Londýně, plukovník Jiří Svatoš a plukovník Miloslav Gavlas, přidělenci obrany České a Slovenské republiky, veterán československé RAF, potomci a příbuzní československých letců a vojáků RAF, Jiří Hošek z Českého rozhlasu a řada gratulantů, včetně jednoho z Dublinu.

Welcoming and introductory speech was given by Mrs Gerry Manolas, who gave brief information about the final days of WW2.

Hosty přivítala paní Gerry Manolas, která pak ve své úvodní řeči přítomným stručně připomněla průběh posledních dnů 2. světové války.

Speeches then followed by His Excellency Immrich Marton and Jan Brunner, on behalf of their respective countries, both highlighting the contribution that Czechoslovak airmen and soldiers had made in WW2 in their fight to liberate Czechoslovakia from Nazi occupation. His Excellency Jan Brunner included in his speech the interesting information about his own’s grandfathers participation in helping several notable Czechoslovak airmen airmen to escape to Poland after the German occupation in March 1939.

V projevech potom pokračovali náměstci velvyslanců obou zemí, Immrich Marton a Jan Brunner, kteří zdůraznili přínos československých letců a vojáků ve 2. světové válce v boji za osvobození Československa od nacistické okupace. Jan Brunner přitom zmínil ve svém projevu zajímavé informace o účasti svého dědečka při pomoci v odchodu několika československým letcům do Polska, po německé okupaci v březnu 1939.

Wreaths were then laid followed by the Czech, Slovak and British national anthems.

Pak byly položeny věnce a přítomní si vyslechli českou, slovenskou a britskou státní hymnu.

Attendees then went to the nearby post-WW2 Czechoslovaks ex-servicemen’s section, the event then concluded, as usual, at the RAF building for refreshments courtesy of the Czech and Slovak Embassies.

Účastníci se pak vydali do nedaleké budovy RAF, kde bylo setkání jako obvykle ukončeno zdvořilostním občerstvením, uspořádaným českým a slovenským velvyslanectvím.

A live report of the event was made by Jiří Hošek for Český rozhlas.

Živou reportáž o slavnostní události vytvořil Jiří Hošek pro Český rozhlas.

Again a special thanks is due to Vladimír Anděl who, with his young assistant, had undertaken his sterling voluntary work, of laying red carnations against each of the 98 headstone in this plot, the communal graves of the October 1945 Liberator crash and also by the headstones of W/Cdr Josef Ocelka, S/Ldr Jaroslav Malý and Sgt Anton Vanco which are located in the CWGC graves opposite the RAF building.

Zvláštní poděkování patří opět Vladimírovi Andlovi, který se svým mladým asistentem přispěli svojí neocenitelnou, dobrovolnou prací, když položili červené karafiáty ke každému z 98 náhrobků v tomto prostoru, společnému hrobu obětí pádu Liberatora v říjnu 1945 a také k náhrobkům W / Cdr Josefa Ocelky, S / Ldr Jaroslava Malého a Sgt Antona Vanco, které se nacházejí v části hřbitova CWGC naproti budově RAF.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Brookwood 6 May 2017

  1. Michael Robert Hermann says:

    I am sorry I was not able to be there.

    It seems like an excellent event once again.

    My thanks to Vladimír Anděl for the tributes and to everyone who helped with the event.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.