Laskov remembers Viktor Popelka


Laškov Memorial Ceremony for Viktor Popelka, DFC,
on the 70th Anniversary of Liberation Day

Slavnostní odhalení pamětní desky Viktoru Popelkovi, DFC, u příležitosti 70. výročí osvobození

Friday 8th May 2015, the 70th anniversary of the end of WW2 in Europe, was marked by a special ceremony in the village of Laškov, in the Olomouc Region of the Czech Republic. The unveiling of a memorial plaque at the local school was held to mark the 70th anniversary of the Liberation. Commencing at 14:00 hours, the ceremony concluded with the unveiling of a plaque dedicated to Colonel Viktor Popelka, who was born and lived in the village. He joined the RAF in July 1940 and was a pilot in 310 and 312 Fighter Squadrons. He completed his war service with a commission and the DFC.

V pátek 8. května 2015, tedy v den 70. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, se uskutečnil v obci Laškov (okres Olomouc, Česká republika) slavnostní obřad. Slavnostní akt byl zahájen ve 14 hodin uctěním obětí druhé světové války a vyvrcholil odhalením pamětní desky věnované místnímu rodákovi, plukovníku VIKTORU POPELKOVI, DFC, který se v červenci 1940 připojil k vojenskému letectvu britských ozbrojených sil a působil jako pilot 310. a 312. stíhací perutě RAF.

The memorial plaque is mounted next to the entrance door at Základní škola Laškov (the Laškov Elementary School), which Viktor had attended as a boy. The solemn memorial ceremony was the initiative of Mrs. Marie Dočkalová, a member of the Popelka family, together with representatives of the municipality.

Pamětní deska byla umístěna vedle vstupních dveří Základní školy Laškov, kterou Viktor navštěvoval jako chlapec. Slavnostní pietní akt byl pořádán obcí Laškov z iniciativy paní Marie Dočkalové, příbuzné Viktora Popelky, a zastupitelů obce.

Prior to the memorial ceremony, a parade was held before the castle, where a wreath was laid in memory of the victims of the two world wars. The parade then marched to the school, to join the gathering of numerous guests and citizens of the village, including members of the Popelka family and its descendants.

Před samotným odhalením pamětní desky se zastupitelé obce a její další představitelé shromáždili před zámkem v Laškově a u památníku, kde byl položen věnec a uctěna památka obětí obou světových válek. Slavnostní průvod představitelů obce, členů sboru dobrovolných hasičů a fotbalového klubu pokračoval k místní škole, kde byli shromážděni četní hosté a občané obce, včetně členů rodiny Popelkovy a jejích potomků.

In addition to representatives of municipalities, local clubs, and family members, a number of guests were present. A special guest for that day was the son of Viktor Popelka – Victor Karel Leslie Marshall. He and his wife Maura had flown to the Czech Republic from the United Kingdom, to take part in the ceremony.

Kromě představitelů obce, místních spolků a rodinných příslušníků byla přítomna řada dalších hostů, zejména syn uctěného pilota Viktora Popelky, pan Victor Karel Leslie Marshall s chotí Maurou, kteří na obřad do České republiky přicestovali ze Spojeného království.

The ceremony was attended by representatives of the Municipality and its associations, as follows:

Pietního aktu se účastnili tito představitelé obce a obecních spolků:

• Mayor Ladislav Jedlička, Deputy Mayor Pavel Spáčil and other representatives of the municipality / starosta obce Ladislav Jedlička, místostarosta Pavel Spáčil a další zastupitelé obce,
P. Mgr. Janusz Łomzik, pastor of the Laškov parish and a representative of the Konice Deanery / farář farnosti Laškov a místoděkan děkanátu Konice ,
Mgr. Lenka Blahová, the Head Teacher of the Laškov Elementary School and Kindergarten / ředitelka základní a mateřské školy Laškov ,
Volunteer Fire Brigade and members of 1. FC Laškov / sbor dobrovolných hasičů a členové 1. FC Laškov.

The official guests at the event were:

Oficiálními hosty akce byli:

• Božena Sekaninová, Senator of the Czech Parliament / senátorka Parlamentu České republiky,
Colonel Ing. Ivan Pospíchal, Association of Pilots of the Czech Republic / Svaz letců České republiky,
Major Ing. Václav Malát, Deputy Commander of the 102nd Reconnaissance Battalion of Prostějov / zástupce velitele 102. průzkumného praporu Prostějov,
Mgr. Boleslav Povolný, 9th branch Airmen Association of the Czech Republic / 9. odbočka Svazu letců České republiky,
Ing. Petr Poledník, Czechoslovak Legionnaires / Československá obec legionářská.

The programme included musical performances by Malohanácká muzika, the band of the Elementary Art School in Konice and also dancing to English songs by the children from the kindergarten and primary classes at the school. A number of children gave short reflective talks and poems.

Součástí programu bylo vystoupení hudebního tělesa Základní umělecké školy v Konici Malohanácká muzika a dětí z místní základní a mateřské školy, které si připravily pásmo tance, recitace a zpěvu anglických písní.

The Mayor and Victor Marshall unveiled the plaque and the pastor gave a blessing & sprinkled holy water on the plaque and the school building.

Starosta obce a Victor Marshall společně odhalili pamětní desku a farář farnosti Laškov poté památníku požehnal a pokropil jej svěcenou vodou.

The plaque was then honoured with wreaths laid by the official guests, family members and others. This included a salute from each of the the military representatives.

K desce položili květiny a věnce oficiální hosté slavnosti, rodinní příslušníci a další. Představitelé armády svou úctu projevili vojenským pozdravem.

Speeches were made by the Senator, the military guests, the Mayor and Victor Marshall. Victor noted that the ceremony marked the conclusion to a lengthy study into his father’s past and ultimately the discovery of his Czech family. He emphasised that the school was a most appropriate place to have the memorial. He then presented the school with a book of Tribute to Viktor Popelka.

Slavnostní řeč pronesla senátorka Božena Sekaninová, představitelé armády, starosta obce a Victor Marshall. Syn uctěného letce poznamenal, že obřad vnímá jako vyvrcholení svého dlouholetého pátrání po otcově minulosti, které nakonec přineslo i objevení jeho české rodiny. Zdůraznil, že škola je tím nejvhodnějším místem k umístění památníku. Poté představil knihu k poctě Viktora Popelky a daroval ji škole.

This slideshow requires JavaScript.

Before and after the ceremony, guests and other interested people were able to explore the school, to see its classes and examples of its curricula, teaching aids and the childrens‘ work.

Před obřadem a po jeho skončení si hosté a ostatní zájemci mohli prohlédnout školu, navštívit jednotlivé třídy a seznámit se s obsahem vyučování, učebními pomůckami a pracemi dětí.

The day was rounded off by a welcome spread of food and drinks, hosted by the Mayor and his wife, during which guests and others were able to meet each other.

Den byl zakončen neformálním setkáním u občerstvení, které pro hosty připravil starosta a jeho choť. Setkání bylo příležitostí k vzájemnému setkání hostů a občanů.

© Victor Karel Leslie Marshall
This entry was posted in 310 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

1 Response to Laskov remembers Viktor Popelka

  1. Nicola Clarke says:

    Wonderful

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.