Brookwood – October 2014


The annual commemoration ceremony to commemorate the founding Czechoslovakia on 28 October 1918, was held at Brookwood on 26 October.

V Brookwoodu se 26. října konal každoroční pietní akt k připomenutí výročí založení Československé republiky 28. října 1918.

Despite the weather the event was well attended by Embassy officials, two veterans, widows of veterans, a large number of veteran descendants and well wishers.

Na vzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám se této akce zúčastnili zástupci velvyslanectví , dva veteráni, vdovy po veteránech a velký počet potomků veteránů a také příznivců.

Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. Their counter-parts from the Embassy of the Slovak Republic, London were Mr Imrich Marton, Deputy Ambassador and Col Milan Gavlas – Defence Attaché. Maj Gen (rtd) Ivan Schwarz and Col (rtd) Rudolf Čapek, who despite their age and ailments were the only two veterans able to attend.

Vzpomínkové akce se zúčastnili z Velvyslanectví České republiky v Londýně, zástupce velvyslance Dr. Antonín Hradílek, Plk. Roman Siwek a vojenský ataše pplk. René Klapáč. Z Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, zástupce velvyslance pan Imrich Marton a vojenský ataše plk. Milan Gavlas. Z veteránů se vzhledem k vysokému věku bývalých čs. zahraničních letců, zúčastnili jenom dva veteráni Generálmajor ve výslužbě Ivan Schwarz a navzdory nemoci, plk. ve výslužbě Rudolf Čapek.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony started later than the planned 14:00, with opening speech by Mr Imrich Marton on his first official engagement since taking office in the UK. A speech by Dr Antonin Hradilek followed, both speeches detailing the foundation of Czechoslovakia in 1918 and their respective countries history since that time.

Obřad původně plánovaný na 14.00 hodinu, byl úvodním projevem pana Imricha Martona, pro něhož to bylo první oficiální střetnutí od nástupu do úřadu ve Velké Británii, zahájen později. Následoval projev Dr. Antonína Hradílka. Oba projevy se podrobně zabývaly vznikem Československé republiky v roce 1918 a jejím historickým vývojem od té doby.

A medal ceremony followed with the posthumous award of the State Defence Cross of the Minister of Defence of the Czech Republic to plk. (rtd) Miloslav Bitton [Kratochvl] ‘For his extraordinary contribution to the restoration of the sovereignty and freedom of the Czechoslovak Republic’ which was presented to his son John Bitton who had travelled from Sweden for the presentation. Barry Kudlacek was presented with the Cross of Merit grade III which had been presented by the Ministry of Defence of the Czech Republic ‘For his significant contribution to the preservation of the traditions of the Czechoslovak soldiers who served in Czechoslovak Air Force abroad during WW2’

Následoval slavnostní obřad, posmrtného udělení Záslužného kříže ministra národní obrany České republiky, plk. Miloslavu Bitton (Kratochvílovi) “Za svůj mimořádný přínos k obnově suverenity a svobody Československé republiky”, který převzal syn Jon Bitton, jenž přijel ze Švédska. Barry Kudláček byl vyznamenán ministrem obrany České republiky Křížem za zásluhy III. stupně “Za jeho významný přínos k zachování tradic československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v československém letectvu v zahraničí.”

Wreaths were then laid at the Czechoslovak memorial on behalf of the Slovak Republic and the Czech Republic with flowers also being laid by relatives.

Poté následovalo jménem České a Slovenské republiky položení věnců a kytic příbuznými padlých letců. k Československému památníku.

The ceremony was concluded by the playing of the national anthems of the Czech Republic, the Slovak Republic and Great Britain.

Slavnostní obřad byl ukončen národními hymnami České republiky, Slovenské republiky a Velké Británie.

The assembled attendees then went to the Czechoslovak ex-Servicemens section, which adjoins the CWGC cemetery for a small ceremony for the internment of the ashes of Maj. Nina Dobosharevich. She had served in the Czechoslovak Army in Britain during WW2.

Po obřadu se přítomní účastníci odebrali do části hřbitova československé sekce WW2, která sousedí s vojenským hřbitovem, Zde byl proveden obřad uložení popela Mjr. Niny Dobosharevich, která sloužila za druhé světové války v československé armádě ve Velké Británii.

It is noted that whilst Mr Vladimír Anděl had again continued his sterling work – all voluntary – with the laying of red carnations against each of the 97 headstone in the Czechoslovak post-WW2 section. However it was concerning to see that this post-WW2 section was noticeably lacking in any official recognition from either of the two Embassies who participated in the event.

Je třeba uvést, že zatímco pan Vladimír Anděl pokračoval ve své vynikající práci – to vše dobrovolně – s položením červených karafiátů ke každému z 97 náhrobků československé sekce WW2, znatelně chybí jakékoliv oficiální uznání od jednoho ze dvou zastupitelských úřadů, které se podílely na této akci.
This entry was posted in Ceremony, Events. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.