„Z deníku radiotelegrafisty“ book launch


Křest knihy „Z deníku radiotelegrafisty“

Křest knihy Pavla Vančaty „Z deníku radiotelegrafisty“ zachycující osudy radiotelegrafisty 311. čs. bombardovací perutě RAF Sgt Pavla Tofla proběhl v neděli 18. srpna 2013 v jeho rodné obci, Janovicích-Bystrém v moravskoslezských Beskydech.

The launch of “Z deníku radiotelegrafisty”, a book by Pavel Vančata which covers the story of 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron RAF Wireless Operator Sgt Pavel Tofel. was held on Sunday 18th August 2013 in his birthplace, Janovice-Bystré in Beskid Mountains.

Akce byla pojata jako vzpomínka na tohoto významného rodáka, kterou zahájil úvodním slovem místostarosta obce, pan Ladislav Gurecký. Na něj navázal autor knihy přednáškou, ve které v úvodu připomněl službu čs. letců v RAF a u 311. perutě. Poté již byla přednáška věnována životním osudům Pavla Tofla se zaměřením na jeho odchod do zahraničního odboje a jeho následné působení v Polsku, Francii a Velké Británii. Autor knihy se věnoval zejména službě Sgt Tofla v řadách RAF a nezapomněl v závěru zmínit rovněž další dva rodáky bojující ve 2. světové válce a blízké kamarády Pavla Tofla:

The event to commemorative a notable inhabitant was opened by the speech of the Vice-Mayor Mr. Ladislav Gurecký. Then Pavel Vancata, the books author, made his presentation and talked about the service of Czechoslovak airmen in the RAF and within the 311 Squadron. He then continued with the life story of Pavel Tofel concentrating on his activity in Poland, France and United Kingdom. The author talked mostly the period of Sgt Tofel’s service in the RAF and he also mentioned two other Czechoslovaks fighting in the Second World War who were closed friends of Tofel:

Josef Bierský – vycvičen jako parašutista ve Velké Británii a vysazen v Protektorátu v září 1944 jako člen skupiny WOLFRAM, kde byl měsíc později zabit.

Josef Bierský – who was trained as a paratrooper by the SOE in the United Kingdom and parachuted to the Protectorate Bohemia and Moravia as a member of WOLFRAM group in September 1944 being killed a month later.

Eduard Gurecký – příslušník 11. československého pěšího praporu Východního bojující u Tobruku, poté 200. československého lehkého protiletadlového pluku a nakonec Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii.

Eduard Gurecký – who was soldier with Czechoslovak 11th East Infantry Battalion defending Tobruk, and later with 200th Light Anti-Aircraft East Regiment and finally with Czechoslovak Independent Armoured Brigade in the United Kingdom.

This slideshow requires JavaScript.

Křest knihy „Z deníku radiotelegrafisty“ celou vzpomínkovou akci uzavřel a byl více než symbolický. Nejen, že se konal v den, kdy se Sgt Pavel Tofel před jednasedmdesáti lety nevrátil z protiponorkové hlídky nad Biskajským zálivem, ale proběhl v rodinné restauraci „U Toflů“, kde se Sgt Tofel narodil, a knihu pokřtili vodou z tamního potoka Bystrého jeho synovci, Otakar a Pavel Toflovi.

At the end of the book launch, the tradition; Czech custom habit of a symbolic christening of the book was undertaken. The event was held, not only on the 71st anniversary when Sgt Pavel Tofel became went missing on a anti-submarine patrol over Bay of Biscay, but also took place in the family restaurant “U Toflů” where Sgt Tofel was born. The act of “christening” by the water from the local stream Bystré was done by his nephews, Otakar and Pavel Tofel.

Na závěr dodejme, že Pavel Tofel a Josef Bierský jsou vzpomenuti na pomníku obětem obou světových válek před tamní (nyní již bývalou) školou na Bystrém.

It should be also mentioned that both Pavel Tofel and Josef Bierský are commemorated on the memorial dedicated to the victims of both world wars placed in front of the former local school building in Bystré.

More information here

Více informací zde
This entry was posted in 311 Sqd, Books, Events. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.