2013 Polish Air Force Memorial Ceremony


The annual commemoration of fallen Polish Airmen will take place

Každoroční připomínka padlých polských letců se bude konat

on Saturday, 7th September, 2013, at 12.00,

v sobotu 07.9.2013 ve 12:00,

at the Polish Air Force Memorial, Northolt.

u památníku polského letectva v Northolt.


Wreaths will be laid by representatives of the Polish and British governments, local authorities, the Polish Air Force and the Royal Air Force. Veterans of individual squadrons will lay wreaths for each Polish squadron that flew alongside the Royal Air Force from 1940 to 1945; where no veteran is available, their descendants will continue the tradition on their behalf.

K památníku položí věnce zástupci polské a britské vlády, místní správy, polského letectva a Royal Air Force. Žádný veterán z polských letek, které v letech 1940 až 1945 bojovaly po boku královského letectva, se nemůže této slavnostní ceremonie účastnit. Proto věnce každé polské letky položí jejich potomci, kteří pokračují v tradici jejich jménem.

The replica of the wartime Standard of the Polish Air Force will be paraded and the ceremony will also feature a fly-past by the Battle of Britain Memorial Flight, a detachment of Officer Cadets from the Polish Air Force Academy, Dęblin, trumpeter and drummer from the Central Band of the RAF, and the band of the Middlesex Wing of the Air Training Corps. This year it is hoped to have a significant involvement of young people from the various Polish schools in London, in addition to the Polish Scouts and Guides.

Slavnostního obřadu, který se bude také konat u Památníku bitvy o Británii se účastní zástupci kadetů z polské Letecké Akademie v Deblíně, kteří ponesou repliky válečných Standart polského letectva, trumpetista a bubeník Ústřední hudby z RAF a kapela křídla Middlesex na vzdělávání leteckého sboru. V tomto roce se očekává výrazné zapojení mládeže z různých polských škol a polských skautů a skautek.

The Memorial is situated at the junction of the A40 and the West End Rd., Ruislip. The nearest Underground is South Ruislip. The ceremony will be conducted in both English and Polish and everyone is welcome to attend.

Památník se nachází na křižovatce A40 a West End Rd. Ruislip. Ceremonie bude vedena v angličtině a polštině. Všichni jsou vítáni.

Dress: uniform, lounge suit or equivalent; descendants are encouraged to wear inherited medals on the right side of the jacket.

Oblečení: uniforma, společenský, nebo slavnostní oblek. Pozůstalým se doporučuje zděděné medaile nosit na pravé straně saka (bundy).

….The Polish Air Force Exhibition at RAF Northolt will be open to visitors by appointment from 10.00 to 11.00 on Saturday 7th September; contact Sqn Ldr Richard Willis (NOR-SPTMCO@mod.uk) for arrangements.

….V sobotu 7. září bude v RAF Northold pro návštěvníky od 10,00 do 11,00 hod., otevřena Výstava ‘Polské letectvo’, kontakt Sqn/Ldr Richard Willis (NOR-SPTMCO@mod.uk) pro uložení.

….On Sunday 8th September at 12.00 Holy Mass will be offered at the Garrison Church of St Andrew Bobola, 1 Leysfield Rd, London, W12 9JF.

….V neděli 8. září v 12,00 hod., bude v posádkovém kostele sv. Andrew Bobola, 1 Leysfield Rd. London, W12 9JF, sloužena mše svatá.
This entry was posted in Ceremony, Events, Forthcoming Events, Poland. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.