Circus 157 remembered 2011

Vzpomínková akce na památku RAF operace Circus 157, 5. května 2011

On May 5th 1942, five RAF Spitfires were shot down from the skies above and around Ypres, with four of the pilots F/Sgt Stacey Jones [British], Sgt Karel Pavlik [Czech], Sgt. Roland Joffre Ribaut [Canadian] and F/Lt Baudouin de Hemptinne [Belgian] being killed outright. They were eventually buried side by side in the Ypres Town Ext CWGC Cemetery by the German occupiers or by the British and Belgians after liberation. Another Czech, S/Ldr František Fajtl was shot down but managed to evade capture and, with the aid of the French Resistance, reach Spain a few weeks later. From there he returned to his unit in England, three months after his crash.

5. května 1942 – pět Spitfirů RAF bylo sestřeleno z nebe v okolí Ypres a čtyři piloti na místě zahynuli: F/Sgt Stacey Jones (Brit), Sgt Karel Pavlik (Čech), Sgt. Roland Joffre Ribaut (Kanaďan) a F/Lt Baudouin de Hemptinne (Belgičan). Byli pochováni vedle sebe na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC Cemetery, buď německými okupanty krátce po tragických událostech, nebo Brity a Belgičany po osvobození. Další Čech, S/Ldr František Fajtl, byl sestřelen, ale podařilo se mu uniknout a s pomocí francouzského odboje se dostal o několik týdnů později do Španělska. Odtud se navrátil ke své jednotce do Anglie, tři měsíce po havárii svého Spitfiru.

Ypres Town Extension CWGC cemetery: the graves of RAF pilots killed during the Operation Circus 157.
The gap marks the place where F/Lt de Hemptinne was buried originally.
Vojenský hřbitov Ypres Town Extension CWGC s hroby pilotů padlých v Operaci Circus 157. Mezera mezi náhrobky označuje místo, kde byl původně pohřben kapitán de Hemptinne.

Remembrance activities were organised on 5th May 2011 to commemorate this fateful day, and were attended by family members of one of the killed pilots as well as RAF enthusiasts and members of public who all wished to show their respect to these gallant men.

Pietní vzpomínkové akce na památku tohoto tragického dne byly pořádány 5. května 2011. Zúčastnili se jich jak rodinní příslušníci jednoho z padlých pilotů, tak příznivci válečného letectví a další lidé, kteří si přáli projevit svou úctu těmto statečným mužům.

On Thursday morning, 5th May, there was a tour organised visiting the crash sites and memorials to the fallen pilots. Mr. Decuypere, the author of the book (in Dutch) Circus 157, expertly guided the company across the Flanders Fields. This enabled us to fully appreciate what had actually happened on that tragic day.

Ve čtvrtek ráno 5. května byla zorganizována túra po místech, kde letadla havarovala a kde byly postaveny památníky padlým pilotům. Pan Decuypere, autor knihy “Circus 157,” (v holandštině) zasvěceně průvodcoval naši společnost po polích flanderských. Jeho expertiza nám umožnila dokonale pochopit, co se vlastně událo toho fatálního dne.

Dirk Decuypere on top of Sgt Pavlik´s crashsite showing period photo of the crash crater.
Pan Decuypere na místě, kde se před 69 lety zabořil 7m do země Spitfire K. Pavlíka, ukazuje dobovou fotografii kráteru.

Dirk Decuypere at Sgt Pavlik´s memorial.
Pan Decuypere u památníku K. Pavlíka

Memorial of F/Lt de Hemptinne in Dranouter.
Památník F/Lt Baudouina de Hemptinne v Dranouteru

F/Lt. de Hemptinne´s crash site near Dranouter.
Místo havárie Spitfiru pilota de Hemptinne poblíž vesničky Dranouter.

Dirk Decuypere, on his knees, shows the landing position of Sgt Ribout near his memorial in Ploegsteert.
Pan Decuypere na kolenou demonstruje pozici Sgt Ribouta při dopadu na zem poté, co pilot vyskočil ze svého Spitfiru nedaleko místa, kde dnes v Ploegsteertu stojí jeho památník.

Memorial of Sgt Ribout. His Spitfire crashed in the ditch about 50m in front of the memorial.
Památník Sgt Ribouta s místem havárie jeho Spitfiru asi 50m před památníkem ve strouze..

S/Ldr F. Fajtl crash site.

The field near Hardifort in which S/Ldr F. Fajtl crash landed about 100m from the remembrance cross in the field and to the right of the farmhouse.

Pole poblíž Hardifortu, ve kterém nouzově přistál Squadron Leader F. Fajtl asi 100m od pamětního křížku v poli a napravo od stavení.

F/Sgt Jones´s crash site.
Místo osudné havárie F/Sgt Jonese poblíž Poperinge.

F/Sgt Jones, a piece of his parachute, with a photo of his crashed Spitfire.
F/Sgt Jones, kousek jeho padáku a dobová fotografie jeho havárie.

Two remembrance ceremonies were planned for Thursday evening. The first one in the Ypres Town Extension CWGC Cemetery at the graves of the pilots killed in RAF Operation Circus 157, followed by the Last Post ceremony under the Menin Gate Memorial.

Dvě pietní oslavy byly naplánovány na čtvrtek večer.

První se uskutečnila na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC Cemetery u hrobů tří pilotů, kteří přišli o život během RAF Operace Circus 157, a po ní následoval ceremoniál Last Post (Poslední večerka) pod Meninskou bránou – památníkem vojáků Britského společenství padlých za 1. světové války.

Mr. Lock, Last Post Association Buglers, Piper.
Pan Lock, trubači Asociace Last Post v Ypres a dudák, Ypres Town Ext CWGC

The guests of honour included Col. Ondrej Hvorecký, Military Attaché of the Czech Republic to Belgium, the Netherlands and Luxembourg; F/Lt Angela Harpham, the RAF representative on behalf of the British Embassy and the immediate family members -sister, daughter and grand-daughter of the Czechoslovak pilot Sgt K Pavlik.

Mezi čestnými hosty jsme uvítali plk. O. Hvoreckého, vojenského atašé České republiky pro Belgii, Nizozemí a Lucembursko, F/Lt A. Harphamovou, zástupkyni RAF u britské ambasády v Belgii a sestru, dceru a vnučku československého pilota RAF Sgt K. Pavlíka.

G. Sutherland, S. Douglas, C. Fenn, D. Martin, veteran, F/Lt Harpham, Col Hvorecky.
Pan G. Sutherland, pan S. Douglas, paní C.Fenn, pan D. Martin, veterán, F/Lt Harpham, plk. O. Hvorecký.

Standard bearers, Carole and Anny with Sgt Pavlik´s drawings at his grave.
Vlajkonoši, Carole (dcera) a Anny (sestra) Sgt Pavlika s jeho portréty u jeho hrobu.

Commemorations were also attended by the official representatives of Canada, Great Britain and Belgium on behalf of the other three killed pilots – Sgt Ribout, F/Sgt Jones and F/Lt de Hemptinne: Mr Steve Douglas representing the Canadian Maple Leaf Legacy Project; Mr David Martin, Chairman of the RAF Fairlop Heritage Group; the President, standards and officials of the Royal Belgian Entente including the Ypres Branch RBL standard bearer and Piper; Mr. André Santy, the President of the Belgian RAF/SAAF Association; Mr. Dirk Decuypere the author of “Circus 157”; Mr.Wim Huyghe, the local WW II aircraft recovery specialist, the Last Post Association buglers and of course well wishing members of the public.

Pietních oslav se také zúčastnili oficiální zástupci Kanady, Velké Británie a Belgie reprezentující tři zbývající padlé piloty – Sgt Ribouta, F/Sgt Jonese a F/Lt de Hemptinna: pan S. Douglas, předseda kanadského Projektu dědictví javorového listu, pan D. Martin, předseda historické společnosti letiště RAF ve Fairlopu. Přítomni byli i president, zástavy a představitelé Královské belgické Entente (společnost sdružující veteránské asociace), včetne vlajkonoše a dudáka místní obce Royal British Legion (britská veteránská asociace). Dále byli přítomni pan A. Santy, president belgické veteránské asociace RAF/SAAF, pan D. Decuypere, autor knihy ‘’Circus 157,’’ pan W. Huyghe – místní specialista na leteckou archeologii, yperští trubači Poslední večerky a pochopitelně též sympatizující veřejnost.

One of several special guests of honour was Mr George Sutherland. George served with a RAF Mosquito Pathfinder Squadron during WW II and is 92 years old.. George informed us all later that he was quite overwhelmed by this ceremony and said he was very proud to have been offered the chance to recite the Exhortation on behalf of his fallen comrades.

Jedním z výjimečných čestných hostů byl pan G. Sutherland. Georgeovi je 92 let a za 2. světové války sloužil u RAF Mosquito Pathfinder SQN. George nám později sdělil, že byl touto pietní slavností velmi dojat, a že byl hrdý na to, že mohl přednést Exhortation na počest svých padlých kamarádů.

George Sutherland.

Another big thank you must go to Mr Soren Hawkes, the British artist in residence. Soren produced and delivered – free of charge – two wonderful sketches of the fallen Czech fighter pilot Sgt Karel Pavlik. As per Soren’s instructions, Milena then presented them to the daughter and sister of Sgt Pavlik at their father and brother’s grave side. .

Vřelý dík si zaslouží i pan S. Hawkes, britský umělec žijící v Ypres. Soren vytvořil a daroval – bez nároku na jakoukoli finanční odměnu – dva velmi zdařilé portréty plzeňského pilota Karla Pavlíka. Na jeho přání je Milena věnovala dceři a sestře Karla Pavlíka u hrobu jejich otce a bratra.

The Last Post Association also dedicated the same evening´s Last Post Ceremony at the Menin Gate Memorial to the RAF Operation Circus 157.

Asociace Last Post taktéž věnovala čtvrteční večerní obřad Last Post pod Meninskou bránou vzpomínce na RAF Operaci Circus 157.

Anny, Col Hvorecky, Carole at the Menin Gate.
Anny, plk. Hvorecký a Carole nesou věnec pod Meninskou bránou

Wim Huyghe, Carole Fenn, Dirk Decuypere at the Menin Gate.
Pan Huyghe, slečna Catherine Fenn,pan Decuypere pod Meninskou bránou.

Milena Kolarikova with husband Chris Lock at the Menin Gate.
Milena Kolaříková s manželem Chrisem Lockem.

We would like to thank all of you who travelled to Ypres, as well as all the local veterans associations, enthusiasts and friends who all joined in this worthy and unforgettable remembrance of the four unsung heroes, the RAF fighter pilots KIA in Flanders Fields on
5th May 1942.

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo přijeli do Ypres a také všem místním asociacím, příznivcům a přátelům, kteří se zúčastnili tohoto důstojného a nezapomenutelného uctění památky čtyř neopěvovaných hrdinů – pilotů RAF padlých na polích flanderských 5. května 1942.

Milena Kolarikova and Chris Lock

‘’Lest we Forget’’ WW I & WW II Battlefield Tours (Flanders)
www.lestweforget.vpweb.be

Wreaths under the Menin Gate Memorial in remembrance of the RAF Operation Circus 157
Věnce na památku RAF Operace Circus 157 pod Meninskou bránou.

The photographs contributed to this article by David Martin, Chris Lock, Mr. Horemans, Mr. Debulpaep, Mr. Hoijtink, Mr. Reed and Milena Kolarikova are very much appreciated.

More information on Circus 157 here.

.
.
This entry was posted in 313 Sqd, Anniversary, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

7 Responses to Circus 157 remembered 2011

 1. The annual 2012 Circus 157 Ceremony will take place at 7pm alongside the fallen pilots grave sides within Ypres Town Extention CWGC Cemetery on May 5th 2012.
  An RAF Circus 157 wreath will also be placed during the 8pm Menin Gate Memorial Last Post Ceremony. This will take place immediately on conclusion of the cemetery ceremony.
  Please see listing here http://www.lastpost.be

 2. richard mott says:

  Hi Chris & Milena,
  you did those brave airmen proud a fine tribute to them and their families as no doubt you will continue to do so in the future,look forward to the 25th september plaque un veiling to other airmen on the wall of the regena hotel see you there.
  Richard & Pat Mott

 3. Katka Mills says:

  very nice to read about this ceremony.

 4. albert denturck says:

  met respect voor de gesneuvelde piloten , heb ikzelf en mijn vrouw , deelgenomen aan deze mooie herdenkings plechtigheid , als vaandeldragers met EUROPESE en BSD – vaandels

  [Moderators translation: with respect to the fallen pilots, myself and my wife have taken part in this beautiful remembrance ceremony, as standard bearers with the European and BSD Standards.]

 5. Dervaux Pierre says:

  As a piper of the Ypres Surrey Pipes and Drums it was a real honor for me to play again for this remembrance. We will remember them

  Pierre

 6. Tonie and Valmai Holt says:

  Chris and Milena – and everyone who took part in this unique memorial event – you deserve many congratulations for the sensitive and yet efficient way in which you gathered together all the participants from several countries and carried out such a full and interesting programme of remembrance. It has immesurably contributed to the profile of the sad story of Operation Circus 157 which surely now will be further studied and never forgotten.
  Tonie and Valmai Holt

 7. Richard Wells says:

  Nice work Chris posting this and all those involved in the arrangements obviously, another example of triumph and tragedy rolled into one and quite something that these flyers and comrades in arms are together after all.

  Best regards

  R

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.