Brookwood Remembrance – 14.11.2022


The FCAFA candle event at Brookwood cemetery to remember the Czechoslovak men and women who served in the RAF or British Army was held a little earlier this year. As in previous years Tomáš Sláma and his Czech military veterans delegation had come to London to participate in the Remembrance Sunday Parade at The Cenotaph, London.

FCAFA obřad zapálení svíček na hřbitově v Brookwoodu k uctění památky československých mužů a žen, kteří sloužili jak v RAF, tak v britské armádě, proběhl letos už dříve. Tak jako v minulých letech přijela letos do Londýna delegace českých válečných veteránů v čele s Tomášem Slámou, aby se zůčastnili nedělního Vzpomínkového pochodu u památníku Cenotaph v Londýně.

After a Remembrance Day reception held at the Embassy of the Czech Republic, London, a team of volunteers from the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd and the Veterans Česká Republika delegation travelled down to Brookwood. There remembrance candles were placed at the 50 graves by the Czechoslovak Memorial and the three graves opposite the RAF building in the CWGC cemetery at Brookwood. Then to the civilian section of Brookwood to place candles at the graves in the Czechoslovak ex-Servicmen’s plot and also the communal grave for the passengers of the tragic Liberator crash of 5 October 1945.

Po následné recepci na Českém zastupitelství v Londýně, tým dobrovolníků Asociace letců svobodného Československa s.r.o. a delegace veteránů z České republiky odjeli do Brookwoodu. Společně umístili vzpomínkové svíčky k 50 hrobům u československého památníku a ke třem hrobům naproti budově RAF na hřbitově Komise pro válečné hroby (CWGC) v Brookwoodu. Odtud pokračovali do civilní části hřbitova v Brookwoodu, kde umístili svíčky na hroby v sekci bývalých československých příslušníků a rovněž na společném hrobě cestujícím tragické nehody Liberátoru 5. října 1945.Our thanks to the Veterans Česká Republika delegation of Tomáš Sláma, Peter Polednik, Jiří Zbožínko, Jiří Pacul, Robert and Tomáš Hejtmánek, Rostislav Laurenc, Vojta Nožička, Miloš Polášek, Josef Najman, František and Pavel Vlachov, Ivan Hipšr, Stanislav Vlček, Martin Hrebeň, Standa Hrdlička, Josef Křivánek, Martina Horová, Petr Velan and Miroslava Slámová, who were able to assist with this event during their four day UK visit for the Remembrance Sunday Parade in London.

Děkujeme delegaci veteránů České republiky – Tomáši Slámovi, Peteru Poledníkovi, Jiřímu Zbožínkovi, Jiřímu Paculovi, Romanovi a Tomáši Hejtmánkovým, Rostislavu Laurencovi, Vojtovi Nožičkovi, Miloši Poláškovi, Josefu Najmanovi, Františku a Pavlovi Vlachovovým, Ivanu Hipšrovi, Stanislavu Vlčkovi, Martinu Hrebeňovi, Standovi Hrdličkovi, Josefu Křivánkovi, Martině Horové, Petru Velanovi a Miroslavě Slámové, kteří se v průběhu svého čtyřdenního pobytu v Británii zúčastnili naší slavnosti a také slavnostní nedělní přehlídky v Londýně.


Petr Velan had kindly brought his bagpipes, from the Czech Republic, with him specially for this event and played a couple of Scottish laments by the Czechoslovak Memorial in remembrance of the fallen 50 Czechoslovaks of WW2 who are interred there.

Petr Velan speciálně pro tuto příležitost přivezl z České republiky své dudy a ochotně zahrál u československého pomníku k připomínce padesáti padlých Čechoslováků, kteří jsou zde pohřbeni.

_______________________________________________________________

Our special thanks to Kevan, without whose help, this remembrance would not have been possible.

Zvláštní poděkování patří Kevanovi, bez jehož pomoci by se tato vzpomínka konat nemohla.


_______________________________________________________________

To help support this remembrance project please consider making a donation which will greatly assist us in this work.

Pokud byste chtěli podpořit tuto vzpomínkovou akci finančně, budeme vám velmi vděční.

Your donation can be made here.

Svůj dar můžete uskutečnit zde.

_______________________________________________________________


This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton, Other RAF Squadrons. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.