Albin Nassvetter

Albín NASSWETER

…………….* 21.01.1919. Prague.

…………….† 17.06.1941. Dover, UK.
Pre WW2
Před druhou světovou válkou

Albín Nasswetter, was born on 21 January 1919, in Prague, Czechoslovakia. His father was a Doctor and shortly after Albín was born, the family moved to Dolany, near Olomouc, in the Moravia region of Czechoslovakia.

Albín Nasswetter se narodil 21. ledna 1919 v Praze v Československu. Jeho otec byl povoláním doktor a krátce po narození Albína se celá rodina přestěhovala do Dolan u Olomouce, v dnešním Moravskoslezském kraji.

On completion of his education, he worked as a technical clerk but aspired to follow in his father’s footsteps and study medicine. He also became interested in aviation and he joined the Hanácký Aeroclub at Olomouc where he learnt to fly gliders. For his compulsory military service at 18 he joined the Czechoslovak Air Force and was selected for pilot training. When the Germans occupied Czechoslovakia on 15 March 1939, he had achieved 73 flying hours.

Po ukončení vzdělání pracoval jako technický úředník, ale usiloval o to, aby pokračoval ve šlépějích svého otce a vystudoval medicínu. Také se začal zajímat o letectví a přijal členství v Hanáckém aeroklubu v Olomouci, kde získal základy létání na kluzácích. Svoji povinnou vojenskou presenční službu nastoupil ve svých 18 letech u Československého letectva a byl zařazen do výcviku pilotů. Když nacistické Německo obsadilo 15. března 1939 ČSR, měl nalétáno 73 letových hodin.

Poland
Do Polska

Upon occupation, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed. Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. But just four days later, on 19 March 1939, former Senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. Obrana Národa worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers to get to neighbouring Poland where they could be formed into military units to fight for the liberation of their homeland. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape. . Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into Poland. Albín was one of the many Czechoslovak airmen and soldiers who saw it was their duty to go to Poland from where they could fight to achieve the liberation of Czechoslovakia. A total of 29 of his fellow pilots from the Hanácký Aeroclub also managed to escape from Czechoslovakia, and to reach England where they joined the RAF: only 10 of them would survive the war.

Po okupaci Československa německou armádou, 15. března 1939, bylo Československé letectvo rozpuštěno a veškerý personál propuštěn. Germanizace Čech a Moravy začala okamžitě. Ale jen o čtyři dny později, 19. března 1939, bývalí vyšší důstojníci nyní rozpuštěné československé armády založili vojenskou odbojovou organizaci, známou jako Obrana Národa. Obrana Národa také spolupracovala se Svazem letců ČSR. Jedním z jejich cílů bylo pomáhat co nejvíce letcům a vojákům dostat se do sousedního Polska, kde se formovaly vojenské jednotky, aby bojovaly za osvobození své vlasti. Tyto dvě organizace poskytly peníze, převaděče a další pomoc, aby letcům umožnily uprchnout do Polska. Obvykle se jednalo o překročení hranice z Ostravska do Polska. Albín byl jedním z řady československých letců a vojáků, kteří měli jasno v tom, že je jejich povinností přejít do Polska, odkud se budou moci podílet na osvobození Československa. Celkem 29 jeho kolegů z Hanáckého aeroklubu se rozhodlo uprchnout z Československa, aby potom v Anglii rozšířili řady RAF; pouze 10 z nich válku přežilo.

Albín and other pre-War Hanácký Aeroclub members who were to join the RAF.
Albín spolu s dalšími předválečnými členy Hanáckého aeroklubu, kteří pak rozšířili řady RAF

With the help of those two organisations, Albín successfully managed to covertly cross the border into Poland and reported to the Czechoslovak Consulate at Krakow, from where he was transferred to Małe Bronowice, a former Polish Army barracks on the outskirts of Krakow which was being utilised as a temporary transit camp for the escaped Czechoslovak military. Albín, along with 546 other escapees went by train to Gdynia, on the Polish Baltic coast. There they boarded the ‘Chroby’, sailing on 29 July and arriving at Boulogne on 31 July that year.

S pomocí těchto dvou organizací se Albínovi podařilo úspěšně překročit hranici do Polska a hlásit se na československém konzulátu v Krakově, odkud byl poslán do obce Małe Bronowice, do bývalých kasáren polské armády na okraji Krakova, který byl v té době využíván jako dočasný tranzitní tábor pro uprchlíky z československé armády. Spolu s dalšími 546 kolegy, odcestoval Albín vlakem do Gdyně, baltského námořního přístavu. Tam všichni nastoupili na zaoceánský parník „Chrobry“, který vyplul 29. července, aby za dva dny, 31. července, dorazili do Boulogne.

In France
Ve Francii

In France, the Czechoslovaks were required to join the French Foreign Legion for a five- year period, as foreign military units per not permitted in France in peacetime. With his fellow escapees, Albín went by train to Paris, reporting for duty at the French Foreign Legion’s Recruitment Centre. On 9 September, when WW2 was declared he was, released from his Foreign Legion Service and transferred to l’Armée de l’Air at their Recruitment Centre at Bourges airbase, about 200 km south of Paris. On completion of his basic training and having learnt some French, he was posted, on 25 January 1940, to their Fighter training airbase at Avord where he trained on NA-57, MS-225, D-500, D-501, and D-570 training aircraft, completing 120 flying hrs.

Ve Francii byli Češi nuceni vstoupit do francouzské cizinecké legie se závazkem na dobu pěti let, jelikož v mírové době nebylo cizincům povoleno vstupovat do jejich armády. Albín, spolu s ostatními cestoval vlakem do Paříže, aby se zde hlásil v náborovém středisku francouzské cizinecké legie. Ale 3.září, kdy Francie vyhlásila Německu válku, byl ze služby cizinecké legie propuštěn a převeden k l’Armée de l’Air v jejím náborovém centru na letecké základně v Bourges, asi 200 km jižně od Paříže. Po ukončení základního výcviku a po lekcích základů francouzštiny, byl 25. ledna 1940 vyslán na leteckou základnu v Avord, aby se zde cvičil jako stíhač na cvičných strojích NA-57, MS-225, D-500, D-501 a D -570 v celkovém rozsahu 120 letových hodin.

The rapid German Blitzkreig forced the Allied frontline back, and by mid-June the French capitulation was imminent. Albín and his fellow Czechoslovak airmen were discharged from their l’Armée de l’Air service on 16 June, and they made their way to La Verdon sur Mer, on the Atlantic coast near Bordeaux. There, on 19 June, with other evacuees, they boarded the ‘Ville de Liege’ which then sailed to England, arriving at Liverpool on 25 June.

Avšak bleskový postup německé armády donutil spojeneckou frontovou linii k ústupu a v polovině června se zdála být kapitulace Francie neodvratná. Albín a jeho spolubojovníci z Československa byli 16. června zproštěni služby v Armée de l’Air a vydali se do La Verdon sur Mer na atlantickém pobřeží poblíž Bordeaux. Tam, 19. června, s ostatními evakuovanými osobami nastoupili na loď „Ville de Liege“, na níž odpluli ke břehům Anglie, aby se 25. června vylodili v Liverpoolu.

RAF

On arriving in the UK, once security checks had been completed, he was accepted into the RAF VR, at the rank of AC2 and transferred to the Czechoslovak Depot at RAF Cosford, where he undertook RAF training and English lessons. Albín was posted to 52 OTU at Aston Down for fighter pilot training, where he achieved his RAF pilots wings in April 1941. On the 22nd of that month, at the rank of Sgt, Albín was posted to 1 Sqn who were deployed at RAF Croydon and equipped with Hurricane IIb fighter aircraft. At that time the squadron was engaged in intruder operations over occupied northern France and had eight other Czechoslovak pilots on its complement.

Po příjezdu do Velké Británie absolvoval nejdříve nezbytné bezpečnostní formality a poté byl přijat do RAF VR v hodnosti vojína 2. třídy a převeden k československému útvaru v RAF Cosford, kde absolvoval základní výcvik RAF a lekce angličtiny. Následně byl Albín převelen k 52. OTU v Aston Down, kde absolvoval výcvik stíhacího pilota, který ukončil v dubnu 1941. 22. dubna, už v hodnosti četaře, byl Albín vyslán k 1. peruti, která byla umístěna v RAF Croydon a vyzbrojena stíhacími letouny Hurricane IIb. V té době bylo hlavním úkolem této perutě narušovat vzdušný prostor nad okupovaným územím severní Francie a v jejích řadách působilo dalších osm československých pilotů.

His first flight with 1 Sqn was on 24 April when he flew Hurricane Z2810 on a sector reconnaissance flight with fellow Czechoslovak F/O Antonin Velebenobsky. Albín flew further training flights and convoy patrols during the next few weeks.

Jeho první let u 1. perutě se datuje ke 24. dubnu, kdy letěl na stroji hurricane Z2810 na průzkumný let v sektoru s dalším Čechoslovákem, npor. Antonínem Velebenobským. Během několika následujících týdnů absolvoval Albín další cvičné lety i hlídkování nad lodními konvoji.

On 21 May 21, 1 Sqn participated in Circus 10, which was providing bomber escort to 27 Blenheim bombers from 21, 82 and 110 Sqns, on a raid on the power station at Gosnay, about 75 miles south-east of Calais. The Blenheims took off at 15:47 and at 17:00 they rendezvoused, with the Kenley Wing which was comprised of 1, 258 and 302 Sqns. An additional 10 other RAF fighter Squadrons also provided cover for that operation. At about 17:45, the Blenheims were approaching the target, when Luftwaffe Messerschmitt Bf 109f’s from III./JG 3, based at St Pol-Brias airfield, attacked from above, diving through the RAF top cover fighter escort which included 1 Sqn. In the ensuing combat, two Bf 109s were claimed to have been shot down by Sgt Bedřich Krátkoruký (Z3165) and Sgt Karel Kuttelwascher (Z3160) with five others damaged by S/Ldr Richard P. Brooker, DFC, F/Lt Antonín Velebnovský (Z3241), P/O Raymond, Sgt Albín Nassvetter (Z2390) and Sgt Josef Dygrýn (Z2628). Albín had seen a Bf 109f attacking Red 1 from below and turned in immediately giving two short bursts from his guns and saw pieces fall off the Bf 109f. Three other Bf 109f then chased Albín back over the French coast, where he was met by Spitfires who escorted him home.

21. května se stroje 1. perutě zúčastnily akce Cirkus 10, která spočívala v doprovodu 27 bombardérů Blenheim z 21., 82. a 110. perutě, které měly provést nálet na elektrárnu v Gosnay, asi 75 kilometrů jihovýchodně od Calais. Letouny Blenheim vzlétly v 15:47 a v 17:00 se setkali s letkou z Kenley, kterou tvořily stíhací stroje od 1., 258. a 302. perutě. Na celé operaci se podílelo dalších 10 stíhacích perutí RAF. Asi v 17:45 se bombardéry blížily k cíli, když se objevily stíhačky Luftwaffe Messerschmitt Bf 109f z III./JG 3, z letiště St. Pol-Brias, a zaútočily shora, když předtím pronikly hradbou stíhacího doprovodu RAF z 1. perutě. V následujícím boji byly dva letouny Bf 109s prohlášeny za sestřelené četařem Bedřichem Krátkorukým (Z3165) a četařem Karlem Kuttelwascherem (Z3160), přičemž pět dalších bylo poškozeno majorem Richardem P. Brookerem, DFC, kapitánem Antonínem Velebnovským ( Z3241), podporučíkem Raymondem, četařem Albínem Nassvetterem (Z2390) a četařem Josefem Dygrýnem (Z2628). Albín spatřil jeden ze strojů Bf 109f jak zespodu útočí na „červenou jedničku“, udělal rychlý obrat a vystřelil po něm dvě krátké dávky, přičemž zahlédl jak z nepřátelského letounu odletují jeho části. Tři další letouny Bf 109f pak Albína pronásledovaly nad francouzským pobřežím při jeho návratu, než se přidal ke skupině spitfirů, která ho doprovodila domů.

On 16 June, he failed to return from a patrol over the English Channel. For that patrol, 12 Hurricanes from 1 Sqn took-off from Redhill at 17:31 to provide top-cover for a Lysander on Search and Rescue duty looking for pilots shot down mid-channel from the previous Circus 13 aimed at the docks in Boulogne. Nine of those Hurricanes were piloted by Czechoslovaks (P/O Liška, P/O Kopecký, Sgt Dygrýn, Sgt Novák, Sgt Příhoda, Sgt Plášil, Sgt Pavlů, Sgt Nassvetter and Sgt Novotný). Spitfires from 91 Sqn were also providing top-cover. Albín was flying as Yellow 2, in Hurricane Z3460, when, around 17:50, they attacked five Bf 109 fighter aircraft, from from I./JG 26 and from 8./JG 26 Schlageter, which were escorting a Luftwaffe He 59 seaplane, also on Search and Rescue duty. The attack took place at 3000 feet about 10 miles South of Folkestone and lasted for about 20 minutes. The He 59 and 3 Bf 109s were shot down for the RAF loss of 1 Spitfire, flown by P/O D. H. Gage, and 1 Hurricane, flown by Albín. Around 17.50 Albín was shot down by Bf 109 from I./JG 26 Schlageter. With his Hurricane in flames, he bailed out and landed in the English Channel.

Avšak 16. června se mu nepodařilo navrátit z hlídky nad Lamanšským průlivem. 12 strojů hurricane z 1. perutě tehdy vzlétlo v 17.31 ze základny v Redhill, aby poskytly krytí pro letouny Lysander při záchranné operaci hledání sestřelených pilotů nad Kanálem z předchozí akce Cirkus 13, zaměřené na přístavní doky v Boulogne. Devět z těchto hurricane pilotovali Čechoslováci (npor. Liška, npor. Kopecký a četaři Dygrýn, Novák, Příhoda, Plášil, Pavlů, Nassvetter a četař Novotný). Horní krytí jim poskytovaly letouny spitfire od 91. perutě. Albín letěl jako “žlutá dvojka” v hurricane Z3460, když kolem 17:50 zaútočili na pět nepřátelských stíhacích letounů Bf 109, od I./JG 26 a od 8./JG 26 Schlageter, které doprovázely hydroplán Luftwaffe He 59 , který rovněž plnil záchrannou misi. K útoku došlo ve výšce 3000 stop asi 10 mil jižně od Folkestone a souboje trvaly asi 20 minut. Hydroplán He 59 a 3 stíhačky Bf 109s byly sestřeleny, zatímco ztráty RAF představovaly jeden Spitfire, pilotovaný npor. H. Gage, a taky Albínův hurricane. Albín byl sestřelen kolem 17.50 letounem Bf 109, ze základny I./JG 26 Schlageter. Z hořícího letounu se mu podařilo vyskočit a na padáku přistál ve vlnách Lamanšském průlivu.

“We flew in a circle … and Germans fitted alternately between us” recalls Nassvetter’s friend Sgt. Josef Novotny at a later date. He continues “I was circling in my aircraft and I latch onto one of the Messerschmitts. Behind me was another enemy fighter and he was destroying me, however, he was being shot at by Albin who was further back still. We were four one after another. Albin was hit … he went down on his parachute and landed on water. I spotted him aboard his dinghy and noticed that his hand was raised. I thought, Albin is good. I led a fast boat to his dinghy, which pulled it out, and then I covered the boat. However, he was on fire and had severe burns. He died last night, and I never saw him again.”

“Létali jsme v kruhu … a Němci nás střídavě napadali,“ vzpomíná později Albínův přítel, četař Josef Novotný. A pokračuje: „Kroužil jsem ve svém letadle a posadil jsem se za jeden z Messerschmittů. Za mnou se však objevil další z nepřátel a byl by mne dostal, kdyby ho Albín, který mě zezadu jistil, nesundal. Byli jsme za sebou, všichni čtyři, jeden za druhým. Albin dostal taky zásah, vyskočil padákem a přistál na vodě. Všiml jsem si ho na jeho záchranném člunu, měl zvednutou ruku. Myslel jsem, že bude v pořádku. Navedl jsem k němu záchranáře, kteří ho vzali na palubu a pak jsem je kryl. Albín však měl značné popáleniny. Zemřel včera v noci a už jsem ho nikdy neviděl.“

An Air Sea Rescue launch from Dover was quickly on the scene and rescued Albín taking him back to Dover where he was taken to hospital. That night he succumbed in hospital to the burn injuries he had received.

Záchranná služba Air Sea Rescue z Doveru byla na místě rychle, Albína vzala na palubu a dopravila do Doveru, odkud byl odvezen do nemocnice. Ještě tu noc však zde podlehl zraněním, způsobenými těžkými popáleninami.

On 21 June 1941, Sgt Albín Nassvetter was buried in grave no. H-31, at St. Luke Churchyard, Whiteleaf, Surrey (grave no. H-31). he was 22 years old.

Dne 21. června 1941 byl četař Albín Nassvetter pohřben v hrobě č. H-31, na St. Luke Churchyard, Whiteleaf, Surrey. Bylo mu teprve 22 let.

Remembered
Upomínková místa

Czech Republic :
Česká republika :

Dolany

Olomouc

Prague – Dejvice

Prague – Klarov

Great Britain :

Nutfield:

This entry was posted in Biography, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Albin Nassvetter

  1. Frank Brejcha says:

    Another amazing and heart rending story of the brave young men who came to fight for the freedom that we all enjoy today and sadly too many youngsters take for granted. A true hero at only 22 years old, thank you Albin Nasswetter for your ultimate sacrifice which we can never repay to you. RIP.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.