Air Cafe BrnoFor Czechoslovak RAF airmen relatives and enthusiasts, a key location to visit when in Brno is the Air Café.

Pro všechny příbuzné letců RAF a také jejich sympatizanty, kteří navštíví město Brno, je nemyslitelné, že by nenavštívili jejich kultovní místo – kavárnu Air Café.

Air Café origins go back to 1999 when brothers Albert and Adam Kronek began to develop their seemingly simple idea of combining the atmospheric environments of gastronomy and honouring the Czechoslovak airmen, who fought in the RAF during WW 2 in Great Britain in one establishment. The walls are decorated with numerous photographs of the airmen, posters, aviation artifacts and the glass display cabinets show many of their personal belongings which all have various connections to the four Czechoslovak RAF squadrons.

Vznik Air Café se váže k roku 1999, kdy bratři Albert a Adam Kronkovi spolu začali realizovat svoji zdánlivě prostou myšlenku – vytvořit gastronomický stánek, jehož prostředí a atmosféra by byly současně důstojným uctěním památky československých letců, kteří bojovali ve službách RAF během 2. svět. války ve Velké Britanii. Stěny interiéru jsou tak pokryty četnými dobovými fotografiemi letců, plakáty, artefakty leteckého příslušenství, skleněné vitríny pak obsahují řadu jejich osobních věcí, z nichž každá má svůj příběh, propojený s některou ze čtyř československých perutí RAF.

As soon as you enter the Air Cafe, while deceptive in size, you are immediately hit by the abundance of memorabilia from that period all around you; from the eye-catching Czech Air Force emblem, RAF period posters, photographs, documents, badges, display cabinets and aircraft artifacts.

Jakmile do kavárny Air Café vstoupíte, přes její zdánlivě rozlehlý prostor Vás okamžitě upoutá množství artefaktů z prostředí té doby všude kolem vás; počínaje podmanivým symbolem znaku čsl. letectva, dobových plakátů RAF, fotografií, dokumentů, odznaků, obsahu vitrín, včetně celé řady artefaktů leteckého příslušenství.

This slideshow requires JavaScript.

Numerous mannequins are within this display, ranging from the sweater worn by F/Sgt Otmar Kučera DFC’s during the Battle of Britain to the apparel worn by Josef Šnajdr when he was in France in 1940 with l’Arme d’Air, the RAF sunglasses and Irwin suit worn by Bohumil Holeš, a dinghy from 311 Sqn Air Gunner F/Sgt František Zabloudil, sunglasses bought in Casablanca by LF/Lt adislav Zadrobílek on his escape to England in 1940, the battle-dress and flying boots worn by F/Lt Jindřich Skitka, RAF Emergency ration kits, navigation equipment from 311 Sqn navigator F/Lt Miroslav Laštovka. Aircraft machine-guns, propellers, RAF kit bags are in abundance amongst the items displayed.

Během návštěvy narazíte na řadu figurín, které jsou v dobových převlecích, podobně jako do puloveru oblečený F/Sgt Otmar Kučera, nositel britského vyznamenání “Záslužný letecký kříž” v bitvě o Británii až po oblečení, které nosil Josef Šnajdr, když byl ve Francii v roce 1940 u l’Arme d’Air, sluneční brýle RAF a oblek Bohumila Holeše od společnosti Irwin, záchranný člun od 311. perutě střelce F/ Sgt Františka Zabloudila, sluneční brýle zakoupené v Casablance LF/Lt Ladislava Zadrobílka při jeho útěku z vlasti do Anglie v roce 1940, bojová uniforma a boty, které nosil F/Lt Jindřich Skitka, souprava RAF pro použití v případě nouze, navigační zařízení, používané navigátorem S/F Miroslavem Laštovkou u 311. perutě. Na co si vzpomenete – letecký kulomet, vrtule, opravárenské soupravy RAF, a spoustu dalších, zajímavých detailů té válečné doby.

Many of the exhibits have very personal stories to the airmen concerned, from the radio used by 311 Sqn Air Gunner F/Sgt František Zabloudil which was also used in the Czech film ‘Nebeští jezdci’, a parachute buckle from F/Lt František Trejtnar which he used to when he was forced to bail-out of his aircraft following an unsuccessful combat with a Fw190, to the uniform of F/Sgt Václav Chocenský, 312 Sqn pilot. He used to be a regular at the Cafe and the day after, on his passing, his uniform was given to the owners by his wife. She said, she insisted, that the uniform be there so that Chocenský can still be in a place where he liked to spend his late afternoons.

Řada exponátů se váže k letcům jejich osobními příběhy – rozhlasem použitého záznamu střelce F/Sgt Františka Zabloudila, od 311. bombardovací perutě, který byl také použit v českém filmu “Nebeští jezdci”, padáková spona F/Lt Františka Trejtnara, kterou musel použít po neúspěšném boji s Fw190 při výsadku ze svého letounu, uniforma F/Sgt Václava Chocenského, pilota 312 . perutě. Před lety býval pravidelným návštěvníkem kavárny a poté, kdy mu to smrt znemožnila, postarala se jeho manželka, aby byl přítomen alespoň prostřednictvím své u válečné uniformy. Paní Chocenská tehdy prohlásila, že trvá na tom, aby alespoň uniforma jejího manžela byla přítomna místům, kde její muž tak rád trávil svá mnohá odpoledne.

On the catering side, the house specialty of the Air Cafe is rum, with an extensive selection from around the world, now numbering around 350 different varieties. This is the Czech Republic so naturally, beers and wines, as well as specialty cocktails, are available. Great coffee and other non-alcoholic drinks are available as well as a variety of desserts. In nice weather, you can also sit outside in the courtyard viewing onto Petrov Cathedral.

Nápojový lístek informuje návštěvníka Air Cafe o nabídce celé řady rumů s rozsáhlým výběrem z celého světa, který v současné době představuje zhruba 350 různých druhů. Pro Českou republiku typická skladba – pivo, víno, špirittus. V nabídce samozřejmě najdete všechny druhy kávy, nealkoholické nápoje, různé dezerty. Za slunečného počasí můžete posedět venku na nádvoří s výhledem na katedrálu Petrov.

The ambience of Air Café inevitably gives a new visitor the thought of “Am I just having a drink in a museum?”

Prostředí Air Café nevyhnutelně vybízí nového návštěvníka k myšlence: “Jsem tu jen pití v muzeu?”

The Air Café is located in the Moravské zemské muzeum building at Zelný trh, in the center of Brno, just a 3 mins walk from náměstí Svobody, the main square, and 5 mins from the main railway station.

Kavárnu Air Café najdete v budově Moravského zemského muzea na Zelném trhu v samém centru Brna, jen 3 minuty chůze od náměstí Svobody a 5 minut od budovy hlavního nádraží.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information, Museum. Bookmark the permalink.

1 Response to Air Cafe Brno

  1. Kevan V says:

    A great write up of one of Brno’s most unique cafés. 🙂

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.