Brookwood October 2016The annual ceremony to commemorate the anniversary of the founding of Czechoslovakia in 28 October 1918, was held at the Czechoslovak Memorial, at the Brookwood CWGC cemetery on Sunday 30 October.

Každoroční oslava u příležitosti výročí vzniku Československa 28. října 1918, se konala na hřbitově Brookwood u Československého Památníku v neděli 30. října.

The Commonwealth War Graves Commission are currently undertaking extensive maintenance refurbishment on the Czechoslovak and the adjoining Polish and Belgian sections of the cemetery which gave an unusual appearance to the event.

Commonwealth War Graves Commission v současné době provádí rozsáhlou renovaci na československém a přilehlém polském a belgickém sektoru hřbitova, která tak dala celé události neobvyklý rámec.

This slideshow requires JavaScript.

The event was well attended with Col. Jiří Svatoš and Col. Milan Gavlas, Defence Attachés of the Czech and Slovak Republic, two Czechoslovak RAF veterans, widows and descendants of Czechoslovak RAF airmen and soldiers – including from the Czech Republic and the USA, members of CWGC and well wishers.

Akce se zúčastnili zástupci ministerstev obrany České a Slovenské republiky, plk. Jiří Svatoš a plk. Milan Gavlas, dva z veteránů československé RAF, vdovy a příbuzní letců Čechoslováků RAF a vojáků – z České republiky a USA, členové CWGC a další gratulanti.

Speeches by Col. Jiří Svatoš and Col. Milan Gavlas, representing their respective countries, both highlighted the contribution that Czechoslovak airmen and soldiers had made in WW2 in their fight to liberate Czechoslovakia from Nazi occupation.

Plk. Jiří Svatoš a plk. Milan Gavlas, zastupující své země, přednesli projevy, v nichž zdůraznili přínos, který českoslovenští letci a vojáci představovali ve 2. světové válce v jejich boji za osvobození Československa od nacistické okupace.

Wreaths were then laid followed by the Czech, Slovak and British national anthems.

Po položení věnců zazněla česká, slovenská a britská státní hymna.

Attendees then went to the nearby post-WW2 Czechoslovaks ex-servicemen’s section where small Czech and Slovak flags were placed by the graves.

Účastníci pak odešli na nedaleký československý hřbitov letců a vojáků po 2. světové válce, kde byly umístěny malé české a slovenské vlajky.

Special thanks are again due to Vladimír Anděl who had again undertaken his sterling voluntary work of laying red carnations against each of the 98 headstone in this plot, the communal graves of the October 1945 Liberator crash and also by the headstones of W/Cdr Josef Ocelka, S/Ldr Jaroslav Malý and Sgt Anton Vanco which are located in the CWGC graves opposite the RAF building.

Zvláštní dík patří opět panu Vladimíru Andělovi, kterému jsme zavázáni za jeho mravenčí, dobrovolnou práci, s níž umístil rudé karafiáty ke každému z 98 náhrobků, společnému hrobu obětí havarie Liberatoru v říjnu 1945 a také k náhrobkům W / Cdr Josef Ocelka , S / Ldr Jaroslav Malý a Sgt Anton Vanco, které jsou umístěny v CWGC hrobech naproti budově RAF.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.