Homecoming Remembered – 14 August, Prague


Připomenutí návratu – 14. srpna v Praze.

The commemoration of the return of the Czechoslovak RAF men and women continued at 11:00 on 14 August at Hradčanské náměstí, outside the Arcibiskupský palác, by Prague Castle at Hradčany. Aptly, this is also the location of the statue to Tomáš Garrigue Masaryk; the founder and first President of the state of Czechoslovakia. The centre piece of the ceremony was the replica Spitfire Mk IX in 310 Sqn livery, of the Jihlava based Czech Spitfire Club, symbolic of the 54 Czechoslovak RAF Spitfires that returned to Prague’s Ruzyně airfield in 13 August 1945.

Připomenutí návratu mužů a žen z RAF do Československa, pokračovalo 14. srpna v 11.00 hodin na Hradčanském náměstí Pražského hradu, před Arcibiskupským palácem u sochy Tomáše Garriguea Masaryka, zakladatele a prvního prezidenta Československa. Hlavní částí slavnostního obřadu byla symbolická replika jednoho z 54 československých Spitfiru v RAF, Spitfire MK IX v barvách 310. perutě Spitfire Clubu v Jihlavě, které při návratu do vlasti 13. srpna 1945, přistály na letišti Praha Ruzyně.

The event was the initiative of Jiří Stanislav, leader of the Cyriacs movement – the International Order of the Knights of the Cross with the Red Heart, sponsored by Best Communications whose Chairman, Euan Edworthy, was the initiator of the Winged Lion Memorial at Klárov with the Patronage of Ing. Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 and Cardinal Dominik Duka, himself is a descendant of a Czechoslovak RAF airman.

Akce se konala z iniciativy Jiřího Stanislava, vedoucího hnutí Cyriacs – Mezinárodního řádu křižovníků červeného srdce, podporované Best Communications, jehož předseda Euan Edworthy, byl iniciátorem stavby Památníku okřídleného lva na Klárově pod záštitou starosty města Praha 1, Oldřicha Lomeckého a kardinála Dominika Duky, jako potomka příslušníka 311. československé perutě RAF.

Prior to the ceremony a press conference was held, at 10:00, in the Arcibiskupský palác where Euan Edworthy, Founder and Chairman of the Best Communications PR Agency said: “Britain, with the free world, owe a huge tribute to the Czechoslovak airmen who fought with the RAF during the Second World war and it is a great honour to have been involved in their 70th coming home anniversary. On return, they were welcomed as heroes and then, for the majority of the veterans, to endure disdain, imprisonment and hardship throughout the communist period. We, and future generations to come, have a responsibility to preserve their acts of bravery in the annals of history and their role should never be forgotten. “

Před obřadem se v arcibiskupském paláci konala v 10.00 hod. tisková konference, na které Euan Edworthy, zakladatel a předseda představenstva Best Communications PR agentury řekl: “Británie a svobodný svět dluží československým letcům, kteří ve druhé světové válce bojovali s RAF, velký hold a je to pro mne velká čest, že jsem byl zapojen do akce připomenutí 70. výročí jejich návratu do své vlasti. Po návratu byli přivítáni jako hrdinové a potom v komunistickém období, byli vystaveni opovržení, věznění a strádání. My a budoucí generace máme odpovědnost za uchování jejich dějinné úlohy v análech dějin, jejich činy, statečné chování a úloha, nesmí být nikdy zapomenuty.”

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony was well attended and guests included RAF veterans Generál Emil Boček, Col. Pavel Vransky, Cardinal Dominik Duka, Generálmajor Bohuslav Dvořák representing the Ministerstva obrany (Ministry of Defence of the Czech Republic), Generálmajor Rostislav Pilc; Chief of the Military Office of the President of the Republic, Ing. Oldřich Lomecký, Emil Šneberg representing Československého svazu bojovníků za svobodu (Association of Czechoslovak Freedom Fighters), Hana Fajtlová; widow of General František Fajtl, other Freedom Fighter veterans and RAF re-enactors from the Czech Spitfire Club. A large group of well wishers attended and included several relatives of Czechoslovak RAF men and women and supporters of the Czechoslovak RAF. The event was well covered by the Czech media.

Ceremonie se účastnili přátele a hosté, hosty z RAF byli veterání, generálmajor Emil Boček, plk Pavel Vranský a kardinál Dominik Duka. Za Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) generálmajor Bohuslav Dvořák, generálmajor Rostislav PIlc; Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky ing. Oldřich Lomecký. Za Československý svaz bojovníků za svobodu, Emil Šneberg,, vdova po gen. Františku Fajtlovi Hana Fajtlová , zástupci z Českého Spitfire klubu , veteráni bojovníci za svobodu a RAF. Ve velké skupině sympatizantů byli příbuzní mužů a žen RAF a příznivci československé RAF. Na akci byla zastoupena česká media.

Following a bugle fanfare from the balcony of the Arcibiskupský palác, Jiří Stanislav opened the ceremony, welcoming all and during his introduction read out a message from Martin Stropnický, Defense Minister of the Czech Republic: “to those brave soldiers will not be grateful enough. We will never forget their shameful persecution after 1948. We never have fully been able to repay the debt that we owe them. “

Po fanfárách polnice z balkonu Arcibiskupského paláce zahájil slavnostní obřad Jiří Stanislav a přivítal všechny přítomné. V úvodu přečetl zprávu od ministra obrany České republiky, Martina Stropnického: “těmto statečným vojákům nebudeme nikdy dost vděčni. Nikdy nezapomeneme na jejich ostudné pronásledování po roce 1948 a nikdy nebudeme schopni splatit dluh, který jim dlužíme.”

Speeches then followed by Ing. Oldřich Lomecký, Generál Emil Boček, Generálmajor Bohuslav Dvořák, Generálmajor Rostislav Pilc and Cardinal Dominik Duka who said : “They fought so that we here in our country could be free, they fought for this country to be free, so that people can talk openly about what they think, they fought to make our country independent. May God bless those who have given us an example of the love for the family, patriotism and man.”

Hlavní projevy přednesli Oldřich Lomecký, generál Emil Boček, generálmajor Bohuslav Dvořák, generálmajor Rostislav Pilc a kardinál Dominik Duka, který řekl: “oni bojovali za volnost a nezávislost této země, aby lidé mohli mluvit otevřeně o tom, co si myslí. Bůh žehnej těm, kteří nám jsou příkladem lásky k rodině, vlasti a k člověku. “

The bugler then played the ‘Last Post’ followed by a minutes silence.

Trubač pak zahrál večerku, po které následovala minuta ticha.

The entourage then went to the nearby St Vitus Cathederal, where wreaths were laid by the Book of Remembrance, where the names of all the Czechoslovak airmen who died while serving in the various Allied Air Forces in WW2 are remembered. The national anthems of the Czech and Slovak Republics were then sung followed by a minutes silence.

Přítomní ceemonie se v průvodu odebrali do nedaleké Svatovítské katedrály, kde byly položeny věnce k pamětní knize ve které jsou na paměť uvedena jména všech československých letců, kteří zemřeli při službě v letectvu spojenců ve druhé světové válce. Po národních hymnách České a Slovenské republiky, následovala minuta ticha.

Video credit Jan Šinagl
Video je majetkem Jana Šinagla.

_______________________________________________________________

For public interest, the replica Spitfire remained at Hradčanské náměstí until the following day.

Pro veřejný zájem replika Spitfire zůstala na Hradčanském náměstí až do následujícího dne.

Spitfire from the statue to Tomáš Garrigue Masaryk.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Homecoming Remembered – 14 August, Prague

 1. Dagmar Johnson - Šišková says:

  Thank you for referring to men & women and not just to either pilots or fighters as some others did!

  Děkuji za to, že referujete k mužům a ženám a nejen bud pilotům nebo stíhačům, na rozdíl od jiných!

 2. Petr Doktor says:

  Far to late and the Communists still in power….

 3. Milena says:

  Vyborna vlastimilna akce, dekuji! Jenom ta ceskoslovenska trikolora se mi jaksi nepozdava, nemaji byt barvy v poradi bila, cervena, modra?

  Excellent patriotic action, thank you! I am only somewhat doubtful about the Czechoslovak tricolor, isn’t it white-red-blue?

  Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.