Plzen-Doubravka remembers its fallen RAF pilots


29. dubna 2013 byla uspořádána pamětní ceremonie v Plzni-Doubravce na počest tří místních rodáků, pilotů RAF SGT Karla Pavlíka, 313 Sqn, SGT Václava Šindeláře, 57 OTU a F/O Aloise Záleského, 312 Sqn, kteří padli v 2. světové válce ve službách vlasti.

Sgt Karel Pavlík.

A Remembrance Ceremony for three RAF Czechoslovak pilots fallen in WW II – SGT Karel Pavlík, 313 Sqn, SGT Václav Šindelář 57 OTU and P/O Alois Záleský, 312 Sqn – took place on 29th April 2013 in Plzeň-Doubravka.

Přítomní si také připomněli 20. výročí odhalení pamětní desky na zdi místní školy, kde studovali i tito tři piloti. Odhalení se v r. 1993 zúčastnili i československé letecké legendy – bývalí piloti RAF Gen Peřina, Gen Mrázek, Gen Fajtl, Gen Irving a další.

At the same time, the 20th anniversary was commemorated when their remembrance plaque was placed on the wall of the school, which they had attended together. Former RAF pilots Gen Peřina, Gen Fajtl, Gen Mrázek and Gen Irving amongst others, were present at the unveiling of this plaque in 1993.

Mezi přítomnými byli političtí představitelé a zástupci města Plzeň a její části Plzeň-Doubravka, zástupci Svazu letců ČR a také zástupci Čsl. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, příbuzní padlých letců a sympatizanté.

Amongst the present were the political representatives of Plzeň and Plzeň-Doubravka as well as the Airmen’s Association of the Czech Republic (Svaz letců České republiky), the Czechoslovak Legionaries Association (Československá obec legionářská – veterans´ association), the Czech Union of Warriors for Freedom (Český svaz bojovníků za svobodu), families of the fallen pilots and well-wishers.

Sgt Václav Šindelář.

Slavnostní odpoledne začalo v parku před školou koncertem jazzového orchestru místní školy, který mistrně zahrál sadu populárních melodií z 2. světové války a navodil tak mezi publikem správnou atmosféru.
V 16 hod. dva představitelé městského a místního zastupitelstva zahájili pietní slavnost výbornými projevy, podtrhujícími význam vzpomínky na všechny Čechoslováky, kteří bojovali a padli v 2. světové válce, skutečné vlastence, kteří zaplatili cenu nejvyšší i za naši svobodu.

The Remembrance afternoon started in the park near the school, where the school jazz orchestra very professionally performed a set of popular melodies WW II, to great delight of the public. The ceremony was opened at 4pm by two speeches of Plzeň and Plzeň- Doubravka community representatives, both underlining the importance of remembrance of all those Czechoslovaks, who fought and fell in WW II also for our freedom, the true patriots who paid the ultimate price.

Opravněné kritické připomínky byly adresovány několika současným českým filmovým režisérům a politikům, kteří překrucují československé dějiny pro vlastní potřeby – např. poslední film o Lidicích zanechává v divákovi dojem, že strašná tragédie vypálené vesnice a jejích obyvatel zamordovaných německými okupanty byla vlastně náhodným důsledkem jedné trapné mimomanželské aféry!

P/O Alois Záleský.

Rightly critical remarks were made on the address of some contemporary Czech movie directors and politicians, who distort Czechoslovak history to suit their own goals – for example the last film made about Lidice, which gives the spectator the impression that the terrible tragedy of the annihilated village and her inhabitants murdered by German occupants was actually a result of one embarassing love affair gone wrong.

Jiný film, Habermannův mlýn, dělá z Čechů ďábelské vrahouny prchajících Němců, kteří ale bezostyšně okupovali tzv. Sudetenland po Mnichovské dohodě v r. 1938. Několik českých politiků dokonce nedávno nabídlo omluvu německým “obětem” odsunu, zorganizovaným v revanšistické organizaci Sudeten-Landsmannschaft.

Another film – Habermann´s Mill – depicts Czechs as evil wrong-doers murdering the fleeing Germans, who, however, shamelessly occupied the Czechoslovak so-called Sudetenland after the Munich Treaty of 1938. Not so long ago, a few Czech politicians actually offered apologies to some of these Germans organised in the revanchistic Sudenten-Landsmannschaft!

Řečník se oprávněně ptal, proč ale nikdo netočí filmy o tom, jaky brutálně němečtí okupanti vyháněli Čechy z jejich domovů v Sudetenlandu po mnichovské dohodě v r. 1938… Tři stíhací piloti RAF, na něž se vzpomíná v Plzni-Doubravce, bezpochyby bojovali i proti tomuto bezpráví!

The speaker was wondering, why nobody made films about how brutally German occupiers exiled the Czechs from their homes in Sudetenland in 1938… The three RAF fighter pilots commemorated in Plzeň-Doubravka fought without a doubt against this injustice as well!

This slideshow requires JavaScript.

Také paní Iveta Irvingová z Leteckého historického klubu Plzeň přednesla vlastenecký a procítěný projev o československých pilotech a jejich osudech v RAF a zmínila se i o vlastním tatínkovi, F/O Janu Irvingovi, pilotovi 311 Sqn.

Also Ms. Iveta Irving of the Historical Flying Club of Plzeň had a patriotic and emotional speech about the Czechoslovak pilots in the RAF in WW II and their fates, including her own father – F/O Jan Irving, 311 Sqn pilot.

Pan Václav Toman, předseda LHK Plzeň poté přečetl krátké biografie tří doubraveckých válečných hrdinů.

Mr. Václav Toman, the chairman of the HFC Plzeň then presented short biographies of the three gallant Doubravka pilots.

Na závěr této části vzpomínkové akce návštěva z Ypres v Belgii, kde je pohřben SGT Pavlík, přednesla na počest padlých tzv. Připomínku, výňatek z básně L. Binyona – Za padlé:

Oni nezestárnou jako my, kdo jsme napospas stáří vydáni,
roky je neunavi, leta na nich nepoznat.
Při západu slunce i za ranního svítání
budeme na ně vzpomínat.

(Překlad autorky zprávy)

Finally, a guest from Ypres, Belgium, where SGT Pavlík is buried, recited the Exhortation from the poem by L. Binyon – For the Fallen:

“They shall grow not old as we, that are left grow old,
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them!”

Poté následovala minuta ticha na počest padlých a školní orchestr překrásně zahrál československou a britskou státní hymnu. Všichni přítomní se nato odebrali přes park, aby položili věnce a kytice k pamětní desce na zdi doubravecké školy.

Afterwards one minute of silence in honour of the fallen was observed and the Czechoslovak and UK anthems were played most beautifully by the school orchestra. Then all the present went across the park to place wreaths and flowers at the commemorative plaque on the Doubravka school wall.

Pamětní odpoledne bylo zakončeno přátelským setkáním zúčastněných na místní radnici, s pohoštěním nabídnutým představitelstvem Plzně-Doubravky.

The remembrance afternoon was concluded by a friendly social get-together with refreshments in the local townhall, courtesy of the community council of Plzeň-Doubravka.
This entry was posted in Ceremony. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.