Pametni deska Pavlu Svobodovi

Vážení návštěvníci této stránky, chtěli bychom Vás tu průběžně informovat o stavu příprav instalace pamětní desky.

Dear visitors to our page. We aim to keep you informed about the work in progress to install this memorial plaque.

Ve spolupráci s městem Kyjovem je v současné době šest lidí, kteří věnují svou energii, čas a finanční prostředky na rozpoutání této akce. Vítají jakoukoli vaši podporu. Odhadované náklady na výrobu desky, instalaci, slavnostní odhalení a přelet letadla dosáhnou 40 tisíc. korun.

A group of six people, in cooperation with the town of Kyjov, are devoting their effort, time and also financial contribution to spearhead this project. They would welcome any support you can give to help cover the costs of the production of the plaque, its installation, official unveiling and a flypast, which are estimated at a cost of 40,000,00 Czech crowns.

Případné nevyčerpané prostředky poukážeme domovu Sue Ryder, kde nalezli útočiště mnozí veteráni i jejich blízcí.

Any unspent funds will be donated to the Sue Ryder home in Prague, where many Czechoslovak ex-RAF members, as well as their relatives, found their safe haven.

Číslo účtu je 2900718228/2010, v mezinárodním formátu IBAN: CZ77 2010 0000 0029 0071 8228 a BIC: FIOBCZPP

Account no. 2900718228/2010, IBAN: CZ77 2010 0000 oo29 0071 8228, BIC: FIOBCZPP.

_______________________________________________________________

Pavel Svoboda se narodil 28.června 1916 v obci Bohuslavice u Kyjova na moravském Slovácku. Po maturitě na gymnáziu v Kyjově studoval na Právnické fakultě v Brně. V brněnském aeroklubu získal pilotní zkušenosti v akci ”1000 pilotů republice”. 17. listopadu 1939 byl po zásahu okupantů proti českým vysokým školám odvlečen z Kounicových kolejí s dalšími studenty do koncentračního tábora Oranienburg. Před Vánocemi 1939 byl se skupinou nemocných studentů propuštěn a odjel domů. Již 1. ledna 1940 odešel přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Libanon, do zahraničního odboje ve Francii. V únoru 1940 byl zařazen k 1. čs. dělostřeleckému pluku v Sigeanu.

Pavel Svoboda was born on 28 June 1916 in the village of Bohuslavice near Kyjov, in the region of the Moravske Slovacko. After his university entrance exam at Kyjov Grammar school he enrolled at the law faculty in Brno. He gained his pilot’s experience at Brno Aeroclub as part of the campaign “1000 pilots for the republic”. On 17 November 1939, during the purge against the Czech universities, he and other of his fellow students were dragged out of Kounice student hostel and sent to the concentration camp of Oranienburg .He and a group of ill students were released from the camp just before Christmas 1939 and returned home. As early as 1 January 1940 he left to join the foreign resistance in France in a journey which took him through Slovakia, Hungary, Yugoslavia, Greece and Lebanon. In February 1940 he was enlisted into 1st Czechoslovak artillery battalion in Sigean.

Podal si však přihlášku k letectvu a v dubnu 1940 byl přidělen k letecké skupině v Agde. V červnu 1940 byl evakuován z Port Vendres přes Gibraltar do Anglie a vyslán k Československému leteckému depu v Cosfordu, kde se hlásil do pilotní školy. K RAF nastoupil 25. 7. 1940. Pro nedostatek střelců byl cvičen na palubního střelce. Od listopadu 1940 pokračoval ve výcviku v cvičné letce 311. československé bombardovací perutě. Od 27. 5. 1941 již létal operačně v posádce Aloise Šišky, na letounu Vickers Wellington KX-B. Z letiště East Wretham odlétal 25 bojových letů na cíle v Německu i Itálii.

Despite this, he applied to join the air force, and in April 1940 he was assigned to the air force group in Agde. In June 1940 he was evacuated via Port Vendres and Gibraltar to England and sent to the Czechoslovak depot at Cosford, where he applied to join the pilot training school. He joined the RAF on 25 July 1940. Due to the acute shortage of gunners he was trained to be a gunner. From November 1940 he continued his training with the training flight of 311 Czechoslovak bomber squadron. From 25 May 1941 he served with the Alois Šiška crew of Vickers Wellington KX-B. He did 25 ops over Germany and Italy from the airfield at East Wretham.

Dne 28. 8. 1941 při návratu z náletu na Janov byl jejich letoun donucen nouzově přistát. Před Vánocemi 1941 se Pavel oženil s Dánkou Ellen Peterson. Ale již za několik dní, 28. 12. 1941, když se Wellington KX-B vracel z náletu na německý přístav Wilhelmshaven, musel pro hořící motor nouzově přistát ve vlnách Severního moře. Zadní střelec, Rudolf Skalický (Blondy), zahynul v potopeném letounu. Ostatním pěti členům posádky se podařilo dostat do gumového člunu (dinghy), ve kterém pak za nesmírných útrap strávili na moři 6 dnů, než je vítr a vlny vyvrhly na holandské pobřeží u obce Petten. Dne 2. 1. 1942 zemřeli Josef Tománek a Josef Mohr. Alois Šiška, Pavel Svoboda a Josef Ščerba byli nalezeni dvanáctiletým Thomasem Zuyderlandem, který sbíral naplavené dříví na břehu. Byli zajati a po vyléčení zranění a omrzlin skončili v zajateckém táboře Stalag VIIIB v Lamsdorfu.

On the return from a raid on Genoa on 28 August 1941 the crew had a forced landing. Before Christmas that year Pavel married Danish girl Ellen Peterson. Only a few days later, on 28 December 1941, on return from bombing the German port of Wilhelmshaven, the crew was forced to ditch in the North Sea due to a fire-damaged engine. The rear gunner Rudolf Skalický (aka Blondy) perished with the sinking aircraft. The other five crew members managed to scramble into the dinghy, in which they spent the next 6 days in unimaginable conditions, before the wind and waves washed them out onto the Dutch coast near the village of Petten. Josef Tománek and Josef Mohr died in the dinghy on 2 January 1942. Alois Šiška, Pavel Svoboda and Josef Ščerba were spotted by twelve year old Thomae Zuiderland, who was collecting driftwood on the beach. They were taken prisoner and after being treated for injuries and frostbite, ended up at Stalag VIIIB Lamsdorf.

_______________________________________________________________

This entry was posted in 311 Sqd, Forthcoming Events, Not Forgotton, POW. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.