2021 Donation Appeal

2021 prosba o pomoc

In May 2010 we, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd, founded the www.fcafa.com website to provide an online resource of information about the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

V květnu 2010 naše společnost, The Free Czechoslovak Air Force Associates, Ltd., založila web www.fcafa.com, abychom poskytli zdroj online informací o československých mužích a ženách sloužících za druhé světové války v řadách RAF

Since that foundation, we have published a wide range of articles – currently 987 – providing pertinent information on this subject – from personnel lists, autobiographies, biographies, research sources, historical background information, squadron histories, aircraft data, aircraft lists, locations of all the 512 fallen Czechoslovak RAF airmen and woman, to medals awarded, locations of Memorials and Memorial plaques around the world where Czechoslovak RAF personnel are commemorated.

Od jeho vzniku jsme na něm zveřejnili širokou škálu článků, dosud 987, poskytujících informace k tomuto tématu. Od jmenného seznamu příslušníků, výčtu medailí, které získali, autobiografií, biografií, zdrojů informací, zmínek o historickém pozadí, historii perutí, přes údaje o letadlech a jejich přehledu, až po místa posledního odpočinku 512 padlých československých příslušníků a příslušnic RAF a pomníků a desek připomínajících jejich památku po celém světě.

We are pleased that the website has become the leading online resource about the Czechoslovak RAF men and women, with a worldwide readership, with many of our articles now also being in Czech. Currently, the website has reached over 800,000 pages read!

Jsme rádi, že se náš web stal jedním z hlavních zdrojů informací o Čechoslovácích v RAF, který našel své čtenáře po celém světě. Mnoho našich článků je přeloženo také do češtiny. V současnosti náš web dosáhl 800 000 unikátních návštěv.

Additionally, we are pro-active in supporting Czechoslovak remembrance events, ceremonies and exhibitions, and have participated in numerous campaigns to ensure that the achievements and exploits of the Czechoslovak RAF men and women are better and correctly, known for the benefit of current and future generations. Our work has also included providing countless relatives with assistance in researching their Czechoslovak RAF relative – our respected archive is the largest resource for Czechoslovak RAF material outside the Czech and Slovak Republics.

Také aktivně podporujeme slavnosti, akce a výstavy připomínající Čechoslováky v řadách RAF, a podílíme se na mnoha kampaních. Snažíme se o to, aby jejich úspěchy a výsledky byly příštími generacemi lépe a přesněji poznány. Naše práce rovněž zahrnuje poskytování pomoci příbuzným, kteří hledají údaje o členech svých rodin sloužících v RAF. Náš archiv je největším zdrojem těchto informací mimo území České a Slovenské republiky.

This good work is all being achieved with the help of a small dedicated team of volunteers, from around the world – from researchers, translators, historians, Czechoslovak RAF relatives to photographers and graphic specialists – who assist us in many ways with their valuable time and resources.

Veškerá tato naše práce je možná díky pomoci malých a nadšených týmů dobrovolníků z celého světa, od badatelů, překladatelů, historiků a příbuzných našich veteránů, až po fotografy a grafiky, kteří nás podporují mnoha způsoby a věnují nám svůj drahocenný čas a zdroje.

So far all this has been achieved by privately funding or by donations, but to enable us to continue maintaining this high standard and to help open more avenues for our research, further financial support is needed.

Toto všechno bylo dosud umožněno pomocí soukromého financování nebo s podporou darů. Ale abychom mohli pokračovat na této vysoké úrovni a také začít výzkum v nových oblastech, potřebujeme finanční podporu.

Would you please consider donating to help us achieve this aim?

Mohli byste, prosím, zvážit Vaši možnost daru, který by nám pomohl dosáhnout našich cílů?

To make a donation please click here.

Pokud byste chtěli na tento projekt přispět, klikněte zde.

We thank you in advance for any support you can give!

Předem Vám děkujeme za jakoukoliv částku, kterou můžete věnovat!

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.