311 Sqn – 75th Anniversary


75th Anniversary


29th July 2015

the

75th Anniversary

of the

formation of 311 Squadron

the Czechoslovak Bomber Squadron

in the Royal Air Force.
Posted in 311 Sqd, Anniversary | Leave a comment

Battle of Britain commemorated in Prague


On 10 July, on the initiative of the Československé obce legionářské (Czechoslovak Legionaries Association, the 75th Anniversary of the Battle of Britain was commemorated in Prague in a series of four ceremonies.

Dne 10. července se na podnět Československé obce legionářské konaly v Praze čtyři obřady vzpomínkových akcí při příležitosti 75. výročí Letecké bitvy o Británii.

Eighty-eight Czechoslovak pilots fought in this conflict serving in 310 and 312 Sqns. both of which were Czechoslovak Squadrons in the RAF. Others flew in British RAF Squadrons of 1, 17, 19, 43, 46, 56, 85, 111, 238, 245, 253, 501, 601 and 605. Josef František – the most successful Allied pilot in the battle with 17 Luftwaffe planes shot down in a 29 day period – flew with 303 Sqn. which was a Polish Squadron in the RAF. Nine of them were killed during this battle with others being wounded some, like Josef Koukal and František Truhlář being badly burned and facially disfigured.

Osmdesát osm Českoslvenských letců se této bitvy zúčastnili jako příslušníci 310. a 312. Sqdn. a další se zúčastnili bojů v zařazení u 1., 17., 19., 43., 46., 56., 85., 111., 238., 245., 253., 303., 501., 601. a 605. Sqdn. RAF. Josef František – nejúspěšnější spojencký pilot sestřelil u 303. polské Sqdn. (RAF) za 29 dnů 17 letadel Luftwaffe. V Letecké bitvě o Británii 9 československých letců zemřelo a další, jako Josef Koukal a František Truhlář utrpěli těžké popáleniiny velkého rozsahu a znetvoření obličeje.

This slideshow requires JavaScript.

At 13:00, wreaths were laid by a delegation from the Ministry of Defence of the Czech Republic and Československé obce legionářské at the memorial to the fallen Czechoslovak airmen 1939 – 1945 at Dejvice, Prague 6.

Ve 13.00 hodin byly v Praze 6, Dejvicích, položeny věnce Ministerstva Obrany České republiky a Československé obce legionářské k Památníku padlých československých letců 1939 – 1945.

The entourage then went to Klárov, Prague 1, where the ceremony continued at 14:00 to place wreaths at the Winged Lion memorial, the only memorial in the world that commemorates all the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2. Col Andrew Shepherd, Defence Attaché at the British Embassy, Prague, and Euan Edworthy, both of the Winged Lion Project Team, joined the ceremony and also laid wreaths.

Delegace se potom odebrala na Klárov, Praha 1, kde obřad pokračoval ve 14.00 hod. u památníku okřídleného lva, jediného památníku na světě, který připomíná všechny československé muže a ženy, sloužící v průběhu druhé světové války v RAF. Col. Andrew Sepherd, vojenský přidělenec na Britském velvyslanectví v Praze a Euoan Edworthy z projektového realizačního týmu památníku se rovněž zúčastnili obřadu a k památníku položili věnce.

A further ceremony was held at the nearby memorial plaque Air Marshall Karel Janoušek.

Další vzpomínkový obřad se konal nedaleko památníku “Okřídleného lva” u pamětní desky Air Marshalla Karla Janouška.

The final ceremony was held at 15:30 at the Czechoslovak RAF airmen’s memorial at Olšany Cemetery.

Závěrečrný ceremoniál se konal v 15.30 hod. u pomníku Československých letců v RAF na Olšanských hřbitovech.
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Ceremony | 5 Comments

Vlkonice remembers Matej Pavelovic


On Saturday, 11 July a ceremony was held in Vlkonice to commemorate the 100th anniversary of the birth of Matěj Pavlovič, a native of Vlkonice who, as a Czechoslovak flew in the Polish Air Force, defending Poland when Germany invaded on 1 September 1939.

V sobotu 11. července se ve Vlkoniích konala vzpomínková akce k 100 výročí narození rodáka obce Vlkonice, Matěje Pavloviče, který po napadení Německem Polska 1.9.1939 jako příslušník polského letectva bojoval proti německým okupantům.

The 'Český čtyřlístek'
Matěj Pavlovič in top right hand corner.

In this battle, along with fellow Czechoslovak pilots Josef František, Josef Balejka and Vilém Košař they became known as the ‘Český čtyřlístek’ – the Czech Four-Leaf Clover – because of their determined attacks – in outdated biplane observer aircraft – against the advancing Wehrmacht. When Poland was defeated, he chose to remain with his Polish airmen colleagues when evacuated to France. When France capitulated in June 1940, the Polish airmen were evacuated to England where he joined 303 (Polish) Squadron in the RAF.

V rámci bojové činnosti spolu s československými piloty Josefem Františkem, Josefem Balejkou a Vilémem Kosařem, byli známí jako “Český čtyřlístek”. Létali na zastaralých typem pozorovacích dvojplošníků, s nimiž v rámci možností napadali německé jednotky a podávali polskému velení zprávy o směrech postupu Wehrmachtu. Když bylo Polsko poraženo, spolu s polskými piloty odešli do Francie. Po kapitulaci Francie v červnu 1940, byli evakuováni do Anglie, kde byli zařazeni do 303. (polské) Squadrony v RAF.

Preceding the ceremony a convoy of a variety of military vehicles from the Military Vehicle Club, Plzeň arrived with their club members dressed as WW2 Czechoslovak soldiers in the British Army or as American GI’s. The Honour Guard was formed by the Club members who carried the flags of the Czech Republic, Great Britain, Poland and the standard of the village of Budětice.

Slavnostnímu obřadu předcházela přehlídka vojenských vozidel z vojenského klubu. v Plzni, ve stejnokrojích československých vojáků z druhé světové války britské a americké armády. Čestnou stráž drželi členové Klubu, kteří nesli vlajky České republiky, Velké Británie, Polska a standartu obce Budětice.

Jaroslav Pavlovič, nephew of Matěj Pavlovič attended the ceremony with his family which was held at the memorial to Matěj Pavlovič in the village, which also display the RAF flag.

Jaroslav Pavlovič, synovec Matěje Pavloviče se slavnostní vzpomínkové akce v obci u památníku Matěje Pavloviče zúčastnil s celou svoji rodinou a vyvěsil vlajku RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The well attended ceremony was opened by Antonín Huda, Mayor of Budětice who welcomed all attending. Václav Toman, of the Letecký historiký klub Plzeň then read a detailed biography about Matěj Pavlovič. Col. Jacek Stec, Defence, Military and Air Attaché at the Polish Embassy, Prague in his speech commended the contribution that Matěj Pavlovič had made in the defence of Poland in September 1939 and also while flying with 303 Sqn in the RAF. The concluding speech was by Ing. Antonín Šrámek from the Military Vehicle Club, Plzeň.

Slavnostní obřad při veliké účasti zahájil Antonín Huda, starosta obce Budětice, který přivítal všechny přítomné občany a poté Václav Toman, letecký historik z klubu Plzeň, seznámil přítomné s podrobným životopisem Matěje Pavloviče. Plukovník Jacek Stec , vojenský a letecký přidělenec polského velvyslanectví v Praze ve svém projevu ocenil přínos Matěje Pavloviče při obraně Polska v září 1939 a letecké bojové činnosti s 303. polskou perutí v RAF. Závěrečnou řeč pronesl Ing. Antonín Šrámek z vojenského Vehicle klubu Plzeň.

Col. Jacek Stec then led the laying of wreaths at the memorial to Matěj Pavlovič. The Czech National Anthem was then played and the Honour Guard then led the band and all attendees through the village with the ceremony concluding with a musical event.

Plk. Jacek Stec pak položil věnec k památníku Matěje Pavloviče, poté následovala národní hymna České republiky a při průvodu obcí, hudbou doprovázela účastníky průvodu, kapela.
Posted in Anniversary, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Miroslav Liskutin – medal awardsOn 11 June 2015, Miroslav Liskutin was awarded medals to commemorate the 70th Anniversary of the end of WW2.

Dne 11. června 1915 byla Miroslavu Liškutínovi, udělena medaili k 70. výročí konce druhé světové války.

Presenting the award on behalf of the Czech Republic was Col Roman Siwek, Defence Attaché, Lt/Col René Klapáč, Military Attache, both from the Czech Embassy, London and on behalf of the Slovak Republic Col Milan Gavlas, Defence Attaché of the Slovak Embassy, London.

Při slavnostním obřadu zastupoval Českou republiku přidělenec obrany Velvyslanectví České republiky Londýně, , pplk. René Klapáč a Slovenskou republiku zastupoval přidělenec obrany Slovenského velvyslanectví v Londýně plk. Milan Gavlas.

Posted in 310 Sqd, Events | Leave a comment

75th Anniversary Battle of Britain Memorial Ceremony, Capel le Ferne 2015


The 75th Anniversary to commemorate the Battle of Britain was held on 12 July 2015 at the National Battle of Britain Memorial, at Capel-le-Ferne, Kent.

Připomínka k 75. výročí bitvy o Británii se konala 12. července 2015 u Národního památníku Bitvy o Británii v Capel le Ferne, Kentu.

In this critical battle for Britain, and possibly the most important air battle in history,  2,936 RAF pilots – ‘The Few’ – fought in the Royal Air Force against the German Luftwaffe. Eighty eight of those pilots were Czechoslovak, the second largest contingent of pilots from Nazi occupied countries in Europe. During this three month long campaign, nine of these Czechoslovak pilots were killed with others being wounded or badly burnt. All these pilots are commemorated at this site, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, where their names are engraved.

V této kritické bitvě o Británii a pravděpodobně nejdůležitější letecké bitvě v historii, malé množství 2936 pilotů RAF bojovalo v Royal Air Force proti přesile Německé Luftwaffe. Z těchto bojovníků bylo 88 československých letců, druhé největší skupiny pilotů z nacisty okupovaných zemí v Evropě. Během této tři měsíce trvající letecké bitvy přišlo o život 9 československých letců a mnoho dalších utrpělo zranění, převážně to byly vážné popáleniny. Všichni tito piloti jsou připomínáni svými vyrytými jmény na pamětní zdi pamětního místa Foxley Christopher Norris.

Guest of Honour was His Royal Highness Prince Michael of Kent GCVO, Patron of the Battle of Britain Memorial Trust, Dariusz Łaska, Deputy Ambassador Polish Embassy London, Viscount De L’Isle MBE; Lord Lieutenant of Kent, Air Chief Marshal Sir Andrew Pulford KCB CBE ADC RAF, Chief of the Air Staff, Air Vice-Marshal Mike Yardley, Chief of the New Zealand Air Force, Air Chief Marshal Sir Michael Graydon GCB CBE; Chairman of the Battle Of Britain Memorial Trust, relatives of some of ‘The Few’ , local dignitaries, invited guests , Richard Kornicki of the Polish Airmen’s Memorial Association, Air Training Corp squadrons from around Kent and South-East London and despite the overcast, wet and windy conditions a large number of veteran servicemen and women and spectators.

Čestnými hosty na slavnostním shromáždění byli Jeho královská výsost princ Michael z Kentu GCVO – patron nadace památníku Bitvy o Británii, Dalusz Laska – náměstek velvyslance polského velvyslanectví v Londýně, vikomt de l’Isle MBE – Lord z Kentu, Hlavní maršál letectva Sir Andrew Pulford KCB CBE ACC RAF – šéf leteckých posádek, letecký vicemaršál Mike Yardley – šéf novozélandských leteckých sil, Maršál Sir Michael Graydon GCB CBE – předseda přátel památníku bitvy o Británii, příbuzní “těch málo”*, místní hodnostáři, pozvaní hosté, Richard Kornicki ze sdružení památníku polských letců, trénující skupiny letek z celého Kentu a Jihovýchodu Londýna, a i přes nepříznivé povětrnostní podmínky mnoho veteránů ze servisního personálu a diváků.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony commenced at 13:15 with the Central Band of the RAF leading into the parade area. Standards carried by representatives of the veteran ex-Service Associations in the South East, the Kent Wing Air Training Corps, and also the Polish Air Force replica standard then followed.

Ceremonie byla zahájena ve 13:15 hlavním shromážděním RAF v čele promenády. Za RAF následovaly vlajky nesené zástupci sdružení veteránů bývalých údržeb z jihovýchodu, letky výcvikového leteckého sboru z Kentu a také replika standardy polských leteckých sil.

At 13:25, despite the wet and windy weather, Battle of Britain pilots W/Cdr Paul Farnes, W/Cdr Terry Kane, W/Cdr Tom Neil, S/Ldr Tony Pickering, S/Ldr Geoff Wellum, F/Lt Terry Clark and F/O Ken Wilkinson paraded by the pilots memorial.

Ve 13:25 se v průvodu navzdory deštivému a větrnému počasí objevili piloti z Bitvy o Británii W/Cdr Paul Farnes, W/Cdr Terry Kane, W/Cdr Tom Neil, S/Ldr Tony Pickering, S/Ldr Geoff Wellum, F/Lt Terry Clark a F/O Ken Wilkinson pochodovalo piloty památníku.

The Royal Salute, at 13:30, was by His Royal Highness Prince Michael of Kent. Unfortunately due to the bad weather, the usual flypast of a Spitfire and Hurricane from the Battle of Britain Memorial Flight had been cancelled.

Královský pozdrav se konal ve 13:30 za přítomnosti Jeho královského veličenstva Prince Michaela z Kentu. Kvůli nepřízni počasí byly bohužel zrušeny průlety letadel Spitfire a Hurricane z připonínkového letu Bitvy o Británii.

HRH Prince Michael of Kent, accompanied by Air Chief Marshal Sir Michael Graydon, was introduced to the seven veteran Battle of Britain pilots. They then, accompanied by Sir Michael Graydon, Air Chief Marshal Sir Andrew Pulford, Air Vice-Marshal Mike Yardley and Commandant of the Air Cadets Air Commodore Dawn McCafferty, inspected the some 60 Standards paraded by ex-Service and Air Training Corp squadrons.

Jeho královské veličenstvo Princ Michael z Kentu, doprovázené velitelem letectva Sirem Michaelem Graidonem, bylo představeno sedmi pilotům – veteránům z Bitvy o Británii. Ti poté, doprovázeni sirem Michaelem Graidonem, velitelem letectva sirem Andrewem Pulfordem, vicemaršálem letectva Mikem Yardleym a komandantem leteckých kadetů, leteckým komodorem Dawnem McCaffertym, prováděli prohlídku ca 60 standard nesených v průvodu bývalými jednotkami údržby a skvadronami výcvikových sborů.

On returning from their inspection, Air Chief Marshal Sir Michael Graydon gave a speech welcoming all to the ceremony. This followed by a Service of Commemoration conducted by the Venerable Ray Pentland, CB, Hon Chaplain Battle of Britain Memorial Trust and Battle of Britain Fighter Association, Reverend (Sqn Ldr) Matthew Buchan RAuxAF and the Reverend Brian Williams, Priest of St Radigunds, Capel-le-Ferne.

Po návratu z inspekce vlajek měl letecký velitel Sir Michael Graidon uvítací proslov k celé ceremonii. Ten byl následovaný výroční mší vedenou ctihodným Rayem Pentlandem, CB, čestným kaplanem nadace památníku Bitvy o Británii a asociace bojovníků v Bitvě o Británii, dále reverendem (Sqn Ldr) Mathewem Buchanem (RAF) a reverendem a reverendem Brianem Williamsem, knězem ze S. Radiguns, Capel-le-Ferne.

Wreaths were then layed at the Memorial by HRH Prince Michael of Kent, Viscount De L’Isle, Air Chief Marshal Sir Andrew Pulford, Air Chief Marshal Sir Michael Graydon, Air Vice-Marshal Mike Yardley, , local dignitaries, representatives of various RAF Associations, the Polish Airmen’s Memorial Association, local councils, Capel-le-Ferne primary school and Defence Attache’s representing Australia, Canada, Czech Republic, France, New Zealand, Poland with Dariusz Łaska, Slovak Republic and the United States.

Poté byly na památník položeny věnce Jeho veličenstvem princem Michaelem z Kentu, vikomtem De L´Isle, velitelem letectva Sirem Andrewem Pulfordem, velitelem letectva Sirem Michaelem Graidonem, vicemaršálem Mikem Yardleym, místními hodnostáři, zástupci různých sdružení RAF, asociace památníku polských letců, místních úřadů, základní školy z Capel-le-Ferne a atašé obrany reprezentující Austrálii, Kanadu, Českou republiku, Francii, Nový Zéland, Polsko s Dariuszem Łaskou, Slovensko a USA.

Col. Jiří Svatos, the new Defence Attaché of the Embassy of the Czech Republic, London and by Col. Milan Gavlas, Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic, London, laid wreaths on behalf of their countries.

Plukovník Milan Gavlas, atašé obrany na ambasádě Slovenské rupubliky v Londýně, a plukovník Jiří Svatoš, nový atašé obrany na ambasádě České republiky v Londýně, položili věnce za své země.

Amongst the numerous wreaths laid at the ceremony was a wreath by the Prague branch of the Československá obey legionářská.

Mezi mnoha věnci položenými během pietního aktu byli věnec Československé obce legionářské z Prahy.​

and also from the Bratislava branch of the General Dr. M.R Štefánik Slovak Aviation Association.

a také bratislavské odbočky slovenské letecké asociace generála Dr. M.R. Štefánika.

Concluding speech was by Air Chief Marshal Sir Andrew Pulford who outlined the changing role of the RAF today and how the Services roots were based on the achievements and endeavours of ‘The Few’.

Závěrečná řeč byla edena leteckým velitelem Sirem Andrewem Pulfordem, který zmínil měnící se roli RAF v současnosti a byly základy RAF položeny na činech a snažení “The Few”.

His HRH Prince Michael of Kent then took the salute of the marchpast as the Central Band of the RAF lead the assembled Standard bearers and Air Training Cadets out of the parade.

Jeho veličenstvo princ Michael z Kentu poté provedl pozdrav k aktérům proběhlé promenády hlavnímu shromáždění RAF, vlajkonošům a kadetům leteckého výcviku.

Relatives of ‘The Few’ then went to the Christopher-Noxley Memorial Wall where Mr Thomas Walker read his grandfather’s poem ‘Our Wall’. Guests then laid their red, white and blue flower tributes by the Memorial Wall. The floral display was further enhanced with numerous well-wishers laying flower bouquets.

Příbuzní “The Few” poté šli k památné zdi Christopher-Noxley, kde pan Thomas Walker četl báseň svého praotce “Naše zeď”. Hosté poté položili jejich rudé, bílé a modré květiny k poctě u této památné zdi. Na místo položenými květinami byly později položeny květinové bukety mnoha dalšími lidmi.

Air Vice-Marshal Mike Yardley laid his floral tribute by the memorial to fellow New Zealander Air Chief Marshall Sir Keith Parks who was Air Officer Commanding 11 Group during the Battle of Britain.

Letecký vicemaršál Mike Yardley položil svou květinovou poctu u památníku kolegy leteckého velitele Sira Keitha Parkse, který byl leteckým důstojníkem velícím jedenácté skupině během Bitvy o Británii.

Unfortunately, the inclement weather also caused the traditional Spitfire and Hurricane flying display – scheduled this year to be two of each aircraft – to be cancelled.

​Bohužel nepřízeň počasí také zapříčinila, že tradiční přelet Spitfirů a Hurricanů – letos byly naplánovány dva letouny každého typu – byl zrušen.
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Events | 2 Comments

Slovak Remembrance at Capel-le-FerneOn the morning of 10 July 2015, an eight-man delegation from the Bratislava branch of the General Dr. M.R Štefánik Slovak Aviation Association, arrived from Bratislava to the National Battle of Britain Memorial, at Capel-le-Ferne, Kent. They were there to hold a small ceremony, to remember the 88 Czechoslovak pilots who had flown in that historic Battle and to commemorate the 75th Anniversary of the formation of 310 (Czechoslovak) Sqn, the first Czechoslovak formed in the RAF, which had been formed on that day in 1940. The delegation consisted also two former pilots of the MIG-15, 86 year old man Julo Visnovsky and 88 year old man Jozko Ondrovic.

V dopoludňajších hodinách 10 júla 2015, osem členná delegácia bratislavskej pobočky Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika, dorazila z Bratislavy do Capel- le-Ferne, Kent k pamätníku National Battle of Britain Memorial. Na pamiatku 88 československých letcov, ktorí lietali v historickej bitke a na počesť 75th výročia vzniku 310 (československej) Sqn., prvej československej stíhacej perute v RAF, ktorá bola sformovaná v tento deň roku1940 usporiadala malý spomienkový akt. Delegáciu tvorili aj dvaja bývalí piloti MIG-15, 86 ročný pán Julo Višňovký a 88 ročný pán Jožko Ondrovič.

The humble wreath laying ceremony was held by the pilot memorial to the background of an excerpt from one of Winston Churchill’s 1940 speeches. After the wreath was layer a minutes silence was observed.

Spomienkový akt bol vykonaný pri pamätníku letca, položením venca a na pozadí znel audio záznam z prejavu Winstona Churchilla z roku 1940. Po položení venca nasledovala minúta ticha.

This slideshow requires JavaScript.

A further wreath was laid at the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, where the names of the some 2940 Allied Battle of Britain pilots names are inscribed.

Ďalší veniec bol položený k Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, kde je vpísaných 2940 mien letcov, účastníkov Bitky o Britániu.

The delegation’s visit then continued by visiting the new ‘Wing’, where they saw a copy of the new edition of ‘Men of the Battle’ and the impressive ‘Scramble Experience’

Delegácia potom pokračovala návštevou novo otvorenej budovy „Wing“, kde si prezreli novú edíciu knihy „Men of the Battle“ a impozantnú videoprojekciu „Scramble Experience“.

Their visit concluded with a presentation of their Associations plaque to Maj. Jules Gomez, site manager of the National Battle of Britain Memorial.

Návštevu delegácia ukončila predaním pamätnej plakety Slovenského leteckého zväzu majorovi Jules Gomezovi, manažérovi National Battle of Britain Memorial.

_______________________________________________________________

Support a Czechoslovak Battle of Britain pilot

You can sponsor any of the above Czechoslovak pilots, or any other pilots named on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall. A sponsorship form can be downloaded here.

UK tax-payers may also increase the benefit of their donation by using ‘Gift Aid’. A Gift Aid form can be downloaded here.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Events, Not Forgotton | Leave a comment

310 Sqn – 75th Anniversary


75th Anniversary


10th July 2015

the

75th Anniversary

of the

formation of 310 Squadron

the first Czechoslovak Squadron

in the Royal Air Force.
Posted in 310 Sqd, Anniversary | 3 Comments

Men of the Battle – now availableSince it was first published in 1989, Men of the Battle of Britain has become a standard reference book for academics and researchers interested in the Battle of Britain. Copies are also owned by many with purely an armchair interest in the events of 1940.

The book records the service details of the airmen who took part in the Battle of Britain in considerable detail. Where known, postings and their dates are included, as well as promotions, decorations and successes claimed flying against the enemy. There is also much personal detail, often including dates and places of birth, civilian occupations, dates of death and place of burial or, for those with no known grave, place of commemoration. There are many wartime head-and-shoulders photographs. Inevitably the high achievers who survived tend to have the longest entries, but those who were killed very quickly, sometimes even on their first sortie, are given equal status.

The 2015 third edition include new names and corrected spellings, as well as many new photographs. Plenty of the entries have been extended with freshly acquired information includes those for Sergeant Michael Keymer of No 65 Squadron, Pilot Officer Herbert Case of Nos 64 and 72 Squadrons and Pilot Officer Gerald Charles Trewalla Carthew, who flew with Nos 253, 85 and 145 Squadrons and the correction of the previous erroneous entry for Czechoslovak Sgt Vaclav Kopecký to Sgt Miroslav Kopecký.

The stated nationalities of some of the airmen have been re-examined and, for example, one man always considered to be Australian is now known to have been Irish while Sub-Lieutenant Jack Conway Carpenter of the Fleet Air Arm, who served with Nos 229 and 46 Squadrons, is recognised in the new edition as having held Canadian, rather than British, nationality.

Publisher: Frontline Books
Published: July 2015
ISBN: 9781473847675
Cover: Hardback
Language: English
Pages: 616
Price: £60.00
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Books | Leave a comment

UK Exhibition


To commemorate the 75th Anniversary of the formation of 310 Sqn, 311 Sqn and 312 Sqn, the Klub vojenské historie 276th Squadron RAF (re-enactment) group have brought to the UK, an exhibition detailing the achievements and endevours of the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

The bi-lingual exhibitions panel displays also includes details of the effect the Munich Agreement had on Czechoslovakia and how those effects were the catalyist for many of the pre-ww2 Czechoslovak Air Force personnel to escape from their homeland so that they could fight for its liberation. The repercussions encountered by these men and women, following the Communist take-over in February 1948, is also covered and includes details of some of their escapes to the west for their 2nd exile.

This slideshow requires JavaScript.

The exhibition opened at the Embassy of the Czech Republic, London on 26 June 2015. Additional dates and venues for this exhibition are:

2015 UK Exhibition Dates
Venue: Location: From: To:
St Duthus Church Tain, Highlands. 14:00
22 July
5 August
Spitfire and Hurricane Memorial Museum Manston, Kent. 10 August 10 Sept.
Exeter International Aiport Exeter, Devon. 15 Sept. 31 Oct.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Exhibitions, Forthcoming Events | Leave a comment

Battle of Britain Memorial Day – 12 July 2015Image | Posted on by | 1 Comment