Vitezslav Rosik – Memorial Plaque unveiled


Vítězslav Rosík – Odhalení pamětní desky

BKA_120615_6-Edit

At 09:00 on 8 May 2015,

8. května 2015 v O9.00 hod.

a Memorial Plaque was unveiled

byla odhalena pamětní deska

at at no. 26 Bzová, the family house of

na rodném domě Bzová č. 26.

G/Cpt Vítězslav Rosík.

This slideshow requires JavaScript.
8. května 2015 v O9.00 hod.

byla odhalena pamětní deska

na rodném domě Bzová č. 26

G/Cpt. Vítězslavu Rosíkovi.

Posted in Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Eduard Prchal – Memorial Plaque unveiled


Eduard Prchal – Odhalení pamětní desky.

On 23 May 2015 a memorial plaque was unveiled for Eduard Prchal C de G,, at his birth house in Dolní Břežany, near Prague.

Dne 23. května 2015 byla odhalena pamětní deska Eduardu Prchalovi C de G u jeho rodného domu v Dolních Břežanech u Prahy.

The well attended ceremony included Kejka Collins, daughter of Eduard Prchal who had travelled from the USA for the event, Věra Kovářová – Member of Parliament of the Czech Republic, Zdeněk Kovářík, Vice-Mayor of Dolni Dolní Břežany, several descendants of Czechoslovak men and women who had served in the RAF in WW2 and well wishers. The Guard of Honour was by Strnad Radim and Michael Ježdíková from the Vrane nad Vltavou village Scout Group.

Slavnostního aktu se účastnila Kejka Collins, dcera Eduarda Prchala, z USA, dále Věra Kolářová- poslankyně parlamentu ČR, Zdeněk Kovařík, Více-starosta Dolních Břežan, několik československých mužů a žen, kteří sloužili ve druhé světové válce v RAF a hodně příznivců. Čestnou stráž skautů z obce Vrané nad Vltavou drželi Radim Strnad a Michaela Ježdíková.

The ceremony was opened at 08:45 with a flypast by two JAS – 39 Gripen Czech Air Force fighter aircraft from 21 zTL Čáslav airbase.

Ceremonie byla zahájena v 08.45 hod. průletem dvou letounů Jas-39 Gripen Českého vojenského letectva od 21. ZTL letecké základny Čáslav.

Zdeněk Samek, on behalf of fellow co-instigator Jan Pašek, gave a short welcoming introduction to all attending. Speeches then followed by Zdeněk Kovářík, Věra Kovářová and a Czech and English speech by Kejka Collins

Zdeněk Samek úvodní projev přenesl jménem organizátora akce Jana Paška a přivítal přítomné. Poté vystoupili s projevem v českém jazyce Zdeněk Kovařík a Věra Kovářová a v angličtině Kejka Collins.

The ceremony continued with Zdeněk Samek giving a detailed biography about Eduard Prchal and his activities during WW2. Jan Pašek then continued with details of Prchal’s second escape to exile in October 1950.

Obřad pokračoval vystoupením Zdeňka Samka, který seznámil přítomné s podrobným životopisem a činností Eduarda Prchala ve druhé světové válce. Jan Pašek potom podrobně hovořil a druhém útěku Eduarda Prchala do exilu v říjnu 1950.

This slideshow requires JavaScript.

The memorial plaque was then unveiled by Kejka Collins, Věra Kovářová and Zdeněk Kovářík and floral tributes where then laid by it. The memorial plaque was then blessed by pastor Mgr Lubomir Poliński .

Pamětní desku odhalila Kejla Collins, kytice květin k pamětní desce položili Věra Kovářová a Zdeněk Kovařík a pamětní desku požehnal farář Mgr. Lubomír Polinski.

The ceremony concluded with the singing of the Czech national anthem by schoolchildren from Dolní Břežany school.

Obřad byl zakončili zpěvem České státní hymny, žáci ZŠ Dolní Břežany.
Posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Laskov remembers Viktor Popelka


Laškov Memorial Ceremony for Viktor Popelka, DFC,
on the 70th Anniversary of Liberation Day

Slavnostní odhalení pamětní desky Viktoru Popelkovi, DFC, u příležitosti 70. výročí osvobození

Friday 8th May 2015, the 70th anniversary of the end of WW2 in Europe, was marked by a special ceremony in the village of Laškov, in the Olomouc Region of the Czech Republic. The unveiling of a memorial plaque at the local school was held to mark the 70th anniversary of the Liberation. Commencing at 14:00 hours, the ceremony concluded with the unveiling of a plaque dedicated to Colonel Viktor Popelka, who was born and lived in the village. He joined the RAF in July 1940 and was a pilot in 310 and 312 Fighter Squadrons. He completed his war service with a commission and the DFC.

V pátek 8. května 2015, tedy v den 70. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, se uskutečnil v obci Laškov (okres Olomouc, Česká republika) slavnostní obřad. Slavnostní akt byl zahájen ve 14 hodin uctěním obětí druhé světové války a vyvrcholil odhalením pamětní desky věnované místnímu rodákovi, plukovníku VIKTORU POPELKOVI, DFC, který se v červenci 1940 připojil k vojenskému letectvu britských ozbrojených sil a působil jako pilot 310. a 312. stíhací perutě RAF.

The memorial plaque is mounted next to the entrance door at Základní škola Laškov (the Laškov Elementary School), which Viktor had attended as a boy. The solemn memorial ceremony was the initiative of Mrs. Marie Dočkalová, a member of the Popelka family, together with representatives of the municipality.

Pamětní deska byla umístěna vedle vstupních dveří Základní školy Laškov, kterou Viktor navštěvoval jako chlapec. Slavnostní pietní akt byl pořádán obcí Laškov z iniciativy paní Marie Dočkalové, příbuzné Viktora Popelky, a zastupitelů obce.

Prior to the memorial ceremony, a parade was held before the castle, where a wreath was laid in memory of the victims of the two world wars. The parade then marched to the school, to join the gathering of numerous guests and citizens of the village, including members of the Popelka family and its descendants.

Před samotným odhalením pamětní desky se zastupitelé obce a její další představitelé shromáždili před zámkem v Laškově a u památníku, kde byl položen věnec a uctěna památka obětí obou světových válek. Slavnostní průvod představitelů obce, členů sboru dobrovolných hasičů a fotbalového klubu pokračoval k místní škole, kde byli shromážděni četní hosté a občané obce, včetně členů rodiny Popelkovy a jejích potomků.

In addition to representatives of municipalities, local clubs, and family members, a number of guests were present. A special guest for that day was the son of Viktor Popelka – Victor Karel Leslie Marshall. He and his wife Maura had flown to the Czech Republic from the United Kingdom, to take part in the ceremony.

Kromě představitelů obce, místních spolků a rodinných příslušníků byla přítomna řada dalších hostů, zejména syn uctěného pilota Viktora Popelky, pan Victor Karel Leslie Marshall s chotí Maurou, kteří na obřad do České republiky přicestovali ze Spojeného království.

The ceremony was attended by representatives of the Municipality and its associations, as follows:

Pietního aktu se účastnili tito představitelé obce a obecních spolků:

• Mayor Ladislav Jedlička, Deputy Mayor Pavel Spáčil and other representatives of the municipality / starosta obce Ladislav Jedlička, místostarosta Pavel Spáčil a další zastupitelé obce,
P. Mgr. Janusz Łomzik, pastor of the Laškov parish and a representative of the Konice Deanery / farář farnosti Laškov a místoděkan děkanátu Konice ,
Mgr. Lenka Blahová, the Head Teacher of the Laškov Elementary School and Kindergarten / ředitelka základní a mateřské školy Laškov ,
Volunteer Fire Brigade and members of 1. FC Laškov / sbor dobrovolných hasičů a členové 1. FC Laškov.

The official guests at the event were:

Oficiálními hosty akce byli:

• Božena Sekaninová, Senator of the Czech Parliament / senátorka Parlamentu České republiky,
Colonel Ing. Ivan Pospíchal, Association of Pilots of the Czech Republic / Svaz letců České republiky,
Major Ing. Václav Malát, Deputy Commander of the 102nd Reconnaissance Battalion of Prostějov / zástupce velitele 102. průzkumného praporu Prostějov,
Mgr. Boleslav Povolný, 9th branch Airmen Association of the Czech Republic / 9. odbočka Svazu letců České republiky,
Ing. Petr Poledník, Czechoslovak Legionnaires / Československá obec legionářská.

The programme included musical performances by Malohanácká muzika, the band of the Elementary Art School in Konice and also dancing to English songs by the children from the kindergarten and primary classes at the school. A number of children gave short reflective talks and poems.

Součástí programu bylo vystoupení hudebního tělesa Základní umělecké školy v Konici Malohanácká muzika a dětí z místní základní a mateřské školy, které si připravily pásmo tance, recitace a zpěvu anglických písní.

The Mayor and Victor Marshall unveiled the plaque and the pastor gave a blessing & sprinkled holy water on the plaque and the school building.

Starosta obce a Victor Marshall společně odhalili pamětní desku a farář farnosti Laškov poté památníku požehnal a pokropil jej svěcenou vodou.

The plaque was then honoured with wreaths laid by the official guests, family members and others. This included a salute from each of the the military representatives.

K desce položili květiny a věnce oficiální hosté slavnosti, rodinní příslušníci a další. Představitelé armády svou úctu projevili vojenským pozdravem.

Speeches were made by the Senator, the military guests, the Mayor and Victor Marshall. Victor noted that the ceremony marked the conclusion to a lengthy study into his father’s past and ultimately the discovery of his Czech family. He emphasised that the school was a most appropriate place to have the memorial. He then presented the school with a book of Tribute to Viktor Popelka.

Slavnostní řeč pronesla senátorka Božena Sekaninová, představitelé armády, starosta obce a Victor Marshall. Syn uctěného letce poznamenal, že obřad vnímá jako vyvrcholení svého dlouholetého pátrání po otcově minulosti, které nakonec přineslo i objevení jeho české rodiny. Zdůraznil, že škola je tím nejvhodnějším místem k umístění památníku. Poté představil knihu k poctě Viktora Popelky a daroval ji škole.

This slideshow requires JavaScript.

Before and after the ceremony, guests and other interested people were able to explore the school, to see its classes and examples of its curricula, teaching aids and the childrens‘ work.

Před obřadem a po jeho skončení si hosté a ostatní zájemci mohli prohlédnout školu, navštívit jednotlivé třídy a seznámit se s obsahem vyučování, učebními pomůckami a pracemi dětí.

The day was rounded off by a welcome spread of food and drinks, hosted by the Mayor and his wife, during which guests and others were able to meet each other.

Den byl zakončen neformálním setkáním u občerstvení, které pro hosty připravil starosta a jeho choť. Setkání bylo příležitostí k vzájemnému setkání hostů a občanů.

© Victor Karel Leslie Marshall
Posted in 310 Sqd, Ceremony, Memorial | Leave a comment

Karel Toman-Mares – Memorial Plaque unveiling_______________________________________________________________

At 14:00, on Wednesday 10 June 2015

at the Budova School, Tábor

A memorial plaque will be unveiled for

Gen. Karel Mareš

1 Commanding Officer of 311 (Czechoslovak) RAF  bomber squadron

_______________________________________________________________
Posted in 311 Sqd, Forthcoming Events | Leave a comment

Circus157 – remembered 2015


5.5.2015 se uskutečnila již pátá vzpomínková akce na RAF Operaci Circus 157 ze dne 5.5.1942, při které bylo v okolí Yper sestřeleno pět pilotů Spitfirů RAF, z nichž čtyři přišli na místě o život . Pietní večer na vojenském hřbitově Ypres Town Extension Komise britského společenství pro válečné hroby (CWGC) zorganizovali tradičně Chris Lock a Milena Kolaříková-Lock.

On the 5th May 2015, the fifth remembrance event took place commemorating the RAF Operation Circus 157 of the 5th May 1942, during which five RAF Spitfire pilots were shot down near Ypres and four of them lost their lives on the spot. Remembrance evening at the Ypres Town Extension CWGC military cemetery was traditionally organised by Chris Lock and Milena Kolaříková-Lock.

Sqd/L. František Fajtl’s damaged Spitfire breaks away from his antagonists, whilst behind Sgt Karel Pavlík's doomed Spitfire spirals down out of control.
Nahoře: velitel peruti František Fajtl uniká svým protivníkům v poškozeném Spitfiru.
Za ním se Spitfire rotmistra Karla Pavlíka nekontrolovatelně ve spirále řítí k zemi

Pozvání k účasti laskavě přijali mj J.E. paní Alison Rose,velvyslankyně Velké Británie v Belgii, J.E. MGR Jaroslav Kurfürst, velvyslanec České republiky v Belgii, pplk Christophe Onraet – vojenský velitel provincie Západní Flandry, plk Filip Borremans Ir – velitel vojenské logistické základny CCMP v Yprách. Přivítali jsme též dceru SGT Karla Pavlíka – paní Carole Fenn s rodinou, zástupce místních veteránských organisací Královské belgické Entente, RAFA-SAFA a RBL Scotland – Passchendaele and District Branch a pana Wima Huyghe a Dircka Decuypere –vedoucí historické letecko- archeologické skupiny, která z hlubokého jílu u vesnice Dranouter exhumovala sestřelený Spitfire SGT Karla Pavlíka. Pan Huyghe financoval krásný památník SGT Pavlíkovi na místě jeho sestřelení a pan Decuypere spolu s panem Vandenameele napsali strhující knížku Circus 157. Přítomni byli též vlajkonosiči veteránských organizací a další vlastenečtí příznivci a přátelé.

H.E. Mrs Alison Rose, ambassador of Great Britain to Belgium, as well as H.E. Mgr. Jaroslav Kurfürst, ambassador of the Czech Republic to Belgium kindly accepted the invitation, as well as Lt Col Christophe Onraet – Commander of the Belgian military forces in the Province of West Flanders and Col Filip Borremans Ir – Commander of the Belgian army logisitics centre CCMP in Ypres. We also welcomed the daughter of SGT Karel Pavlík – Mrs. Carole Fenn and her family, representatives of the local veterans´ associations Royal Belgian Entente, RAFA/SAFA and RBL Scotland – Passchendaele and District Branch and Mr. Wim Huyghe and Dirck Decuypere, leaders of the historical aviation archeology group, which excavated the shot down Spitfire of SGT Karel Pavlík from the deep clay near Dranouter village. Mr Huyghe financed the beautiful memorial to SGT Pavlik near the the pilot´s crash site and Mr Decuypere together with Mr Vandenameele wrote a most interesting book Circus 157. Also present were the standard bearers of the veterans´ associations as well as patriotic supporters and friends.

Pamětní večer započal v 19:00 hod pietním aktem na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC. Po krátkém úvodním projevu Chrise a Mileny byla kaplanem vojenského kostela Sv. Jiří v Yprách Brianem Llewellynem, bývalým velitelem letky RAF, přednesena modlitba za padlé letce. Po minutě ticha pak následovalo položení věnců k hrobům sestřelených pilotů. Pietní akt pokračoval čtyřmi státními hymnami – britskou, kanadskou,českou a belgickou – a zakončen byl v 19:30 nízkým přeletem nad hřbitovem dvou stíhaček F-16 belgického vzdušného komponentu ve formaci „jeden dolů-sestřelen“, na pamět padlých pilotů. Přelet byl zorganizován plk Borremansem a byl skutečně nezapomenutelným završením pietního aktu.

Remembrance evening started at 7 pm with a commemoration act at the Ypres Town Extension CWGC military cemetery. After a brief introductory speech by Chris and Milena, padre Brian Llewellyn of St. George´s military church in Ypres, a former RAF SQN Leader, recited the RAF Collect and prayer for the falle. This was followed by one minute of silence and then the wreaths were placed at the graves of the fallen pilots. Remembrance act continued with playing of the four national anthems – British, Canadian, Czech and Belgian – and it was concluded by alow flypast performed by two f-16 fighters of the Belgian air component in the formation „one-down“, in honour of the fallen comrades-in-arms. The flypast was organised by Col Borremans Ir and was a truly unforgettable culmination of this remembrance act.

This slideshow requires JavaScript.

Poté se naše skupina odebrala k Meninské bráně – památníku nezvěstných v Yprech, kde jsme se zúčastnili každovečerní ceremonie poslední večerky. Paní velvyslankyně Rose a pan velvyslanec Mgr Kurfürst šli bok po boku položit věnce na pamět padlých – symbolizujíce tak stáletrvající spojenectví a přátelství mezi našimi národy. Pplk Onraet, Milena a plk Borremans následně položili věnec na paměť RAF Operace Circus 157.

Our group then walked to the Menin Gate Memorial to the Missing in Ypres, where we took part in the daily Last Post evening ceremony. Ambassador Rose and ambassador Kurfüerst walked side by side to place their wreaths in remembrance of the fallen, symbolising thus the continuing alliance and friendship between our nations. Lt Col Onraet, Milena and Col Borremans then placed the wreath in remembrance of the RAF Operation Circus 157.

Pamětní večer jsme uzavřeli přípitkem na paměť padlých v historickém hotelu Regina na Velkém náměstí. Paní velvyslankyně Alison Rose v krátkém proslovu ocenila uspořádání této pietní akce a poděkovala organizátorům i všem účastníkům. V přátelské a srdečné atmosféře všichni také se zájmem naslouchali vyprávění pana Vandenameele, jednoho z posledních místních belgických odbojářů, jejichž lví podíl na záchraně a repatriaci sestřelených spojeneckých pilotů a jejich sebeobětování ve druhé světové válce byly též vzpomenuty během předcházejícího pietního aktu na hřbitově CWGC Ypres Town Extension. Pan Vandenameele nám líčil, jak yperský hotel Regina sloužil během 2. světové války coby přestupní stanice sestřelených spojeneckých pilotů, kteří byli odbojáři ukrýváni v tajném pokoji na půdě, do kterého byl vstup falešnými dveřmi v zadní stěně skříně na šaty. Podstoupená rizika umocňuje fakt, že v hotelu se ubytovávali ve stejné době též němečtí důstojníci!

The evening of commemoration was concluded by the toast of remembrance at the historical hotel Regina on the Grote Markt. Ambassador Rose in a short speach appreciated the organisation of this commemorative event and thanked both the organisers and all the participants. In a friendly and cordial atmosphere all of us listened with great interest to the story of Mr. Vandenameele, one of the last members of the local Belgian resistance. The resistance had a lion share in the recovery and repatriation of the downed allied pilots. Their self-sacrifice was also remembered during the ceremony at the Ypres Town Extension CWGC cemetery. Mr. Vandenameele told us how the Ypres hotel Regina served as a transfer stop of the shot down allied pilots, who were hidden by the resistance in a room in the attics, to which one could only enter through a false door – the back panel of a big wardrobe. The risks taken are underlined by the fact that the hotel was used by the German officers for accommodation at the same time!

Pietní večer se nemohl vydařit lépe – jako by nad námi stateční padlí letci drželi ochrannou ruku: vítr se utišil a po lijáku vysvitlo slunce. Všichni, kdo přišli, sdíleli slavnostní zamyšlenou náladu a vrchovatou měrou přispěli k důstojnému uctění památky padlých pilotů i belgických odbojářů.

The remembrance evening could not have been better – as if the gallant fallen pilots held their protective hands above us: the wind died down and after a storm the sun lit the sky. All, who attended, shared respectful pensive mood and richly contributed to the dignified commemoration of the fallen pilots and the resistance members.

Čest jejich památce!

Lest we forget!

Všem zúčastněným bychom ještě jednou chtěli srdečně poděkovat.

We would like to thank wholeheartedly all of you, who have joined us.

Chris Lock and Milena Kolaříková – Lock

www.lestweforgettours.com

Posted in 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | Leave a comment

Zdenek Hanus – Memorial plaque unveiled.


V neděli 3.5. se v Pačejově pod záštitou místního obecního úřadu uskutečnily oslavy 70.výročí osvobození a ukončení II.světové války, spojené s odhalením pamětní desky pačejovskému rodákovi F/Lt. Zdeňku Hanušovi DFC, příslušníku RAF.

On Sunday the 3rd May, the commemoration of the 70th anniversary of the liberation and the end of WW II took place in Pačejov under the auspices of the Municipal Council, together with the unveiling of a commemorative plaque to the native of Pačejov F/Lt Zdeňek Hanuš DFC, member of the RAF.

Celé odpoledne rámovala řada průvodních akcí – například vystoupení kapely Švitorka, příjezd “Kolony vítězství” – “Přátelé 4.brigády Prácheňsko” ve vojenských historických vozidlech a dobových uniformách nebo výstava mapující život Zdeňka Hanuše.

The whole morning was a series of related framed by accompanying events – for example performance of the brass band Švitorka, the arrival of the “Convoy of Victory”, the ‘Friends of the 4th Brigade – Prácheňsko’ with period military vehicles and uniforms, or the exhibition portraying the life of Zdeňek Hanuš.

This slideshow requires JavaScript.

Slavnost byla zahájena státní hymnou ČR a zúčastnila se jí celá řada významných hostů, např. poslanec Parlamentu ČR Mgr. Igor Jakubčík, předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing Jaroslav Vodička, delegace Svazu letců ČR vedená p.Jaromírem Kopačkou či předseda Leteckého historického klubu Plzeň p.Václav Toman.

The festivities commenced by the national anthem of the Czech Republic and were attended by a whole row of eminent guests, for example Mgr. Igor Jakubčík, Senator of the Czech Republic, Col (retd) Ing Jaroslav Vodička, Chairman of the Central Committee of the Czech Union of the Warriors for Freedom, Mr. Jaromír Kopačka leading the delegation from Svazu letců ČR (the Airmens Union of the Czech Republic) and Mr. Václav Toman, Chairman of the Historical Aeronautical Club Plzeň.

V úvodu vystoupil starosta obce Ing.Jan Vavřička, hlavní referát o životě Zdeňka Hanuše přednesla kronikářka obce paní Božena Behenská. Poté ředitel školy p.Josef Hromádka a starosta p.Jan Vavřička společně odhalili pamětní desku umístěnou na budově pačejovské školy, kterou Zdeněk Hanuš navštěvoval.

The opening speech was by the Mayor, Ing. Jan Vavřička, the biography of Zdeňek Hanuš by the chronicler of Pačejov village Mrs. Božena Behenská. Speeches were followed by the unveiling of the memorial plaque, located at Pačejov school which had attended by Zdeňek Hanuš, by Mayor Mr. Jan Vavřička and school director Mr. Josef Hromádka.

Za zvuku vojenské večerky v podání trubače Lukáše Bělocha hosté uctili památku Zdeňka Hanuše položením věnců a květin.

Whilst trumpeteer Lukáš Běloch played the ‘Last Post’, the guests paid homage to the memory of Zdeňek Hanuš by placing the wreaths and flowers.

V těchto chvílích se nad hlavami účastníků objevil letoun, který několika přelety uzavřel oficiální část oslav.

The ceremony was concluded with a flypast.

Ty následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona vítězství přejela.

Festivities then continued at Pačejov railway station, where the Convoy of Victory had driven to.

Tomáš Cihlář
Posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 1 Comment

Brookwood May 2015


The 70th anniversary of end of WW2 was commemorated at Brookwood Cemetery on 5 May 2015. Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. Their counter-parts from the Embassy of the Slovak Republic, London were Mr Imrich Marton, Deputy Ambassador and Col Milan Gavlas – Defence Attaché.

Dne 5. května 2015 se na hřbitově Brookwood, konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění k připomenutí 70. výročí konce druhé světové války. Českou republiku zastupovali Velvyslanec České republiky v Londýně, náměstek velvyslance Dr. Antonín Hradílek, přidělenec obrany plk. Roman Siwek a vojenský atašé podplukovník René Klapáč. Slovenskou republiku, zástupce velvyslance Imrich Marton a atašé obrany plk. Milan Gavlas.

This slideshow requires JavaScript.

The opening address to the well attended event was given by Gerry Manolas who presented a brief history of the arrival to the Uk and the role that the Czechoslovak airman and soldiers had played in the Allied war effort. included speeches by Dr Antonin Hradilek and Imrich Marton and included presentation of 70th Anniversary commemorative medals to Czechoslovak veterans present. The ceremony concluded with the playing of the Czech, Slovak and British national anthems.

Úvodní projev přednesl Gery Manolas, který velký počet účastníků akce, krátce seznámil s historii příjezdu do Velké Británie a rolí, kterou českoslovenští letci a vojáci hráli ve válečném úsilí spojenců Dále následovaly projevy Dr. Antonína Hradílka a Imricha Martona, a předání přítomným československým veteránům k 70. výročí pamětní medaile. Obřad byl ukončen českou, slovenskou a britskou státní hymnou.

The ceremony then moved to the post WW2 Czechoslovak ex-Servicemens plot where Dr Antonin Hradilek and Imrich Marton tied message cards onto a tree which had been planted to commemorate the end of WW2.

Po Obřadu přítomní odešli na hřbitovní pozemek zemřelých československých zahraničních letců a vojáků ve druhé světové válce, kde Dr. Antonín Hradílek a Imrich Marton na strom, který byl zasazen na památku ukončení druhé světové války zavěsili informační karty.

Attendees were then all invited to place Royal British Legion crosses, supplied by the Czech Embassy, by the headstones in the Czechoslovak ex-Servicemens plot.

Všichni účastníci pak byli pozváni aby dali na náhrobky zemřelých čs. zahraničních letců a vojáků Royal British Legion kříže, od Velvyslanectví České republiky.

Many thanks again to Vladimír Anděl who has again continued his sterling work – all voluntary – with the laying of red carnations against each of the 97 headstone in the Czechoslovak post-WW2 section, also at the graves of W/Cdr Josef Ocelka, F/Lt Jaroslav Malý and Sgt Anton Vanco whose graves are in the CWGC section at Brookwood cemetery.

Mnohokrát děkuji Vladimíru Andělovi za jeho vynikající dobrovolnou práci při pokládání červených karafiátů ke každému z 97 náhrobních kamenů v československé sekci 2. světové války a to i na hroby W/Cdr Josefa Ocelky, F/Lt Jaroslava Malého a Sgt. Antona Vanco, jejichž hroby jsou v sekci na hřbitově Brookwood CWGC.

and also the communal grave of the passengers of the Blackbushe Liberator crash of 5 October 1945.

a také na hrob cestujících Liberátoru z Blackbushe , kteří zemřeli při havárii 5.10.1945.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 2 Comments

Oldrich Dolezal – Memorial Plaque unveiled.On 5 May 2015, the small village of Vitová, near Fryšták, in the Czech Republic was to have its second biggest event since the end of WW2. The first was in August 1945 when one of its inhabitants, Oldřich Doležal, returned home after serving as a pilot in the RAF during WW2.

Dne 5. května 2015 se v malé obci Vítová u Fryštáku v České republice uskutečnila druhá největší událost od konce 2. světové války. První stejně velká událost se odehrála v srpnu 1945, kdy se navrátil domů jeden z obyvatel obce Oldřich Doležal, který v době 2. světové války sloužil jako čs. zahraniční pilot v RAF.

Now, some 70 years later, Vitová remembered him with the unveiling of a memorial plaque by his former family home in the village.

Po sedmdesáti letech mu nyní byla v obci Vítová u jeho bývalého rodinného domu odhalena pamětní deska.

This slideshow requires JavaScript.

Prior to the ceremony commencing the Fryštácké mažoretky‬‬ cheer team accompanied by the Miklovci band, gave a display to the large number of attendees.

Před zahájením slavnostního odhalení pamětní desky vystoupily Fryštácké mažoretky za doprovodu Miklovcovy kapely. Vystoupení sledovalo velké množství občanů Vítové a mnoho dalších návštěvníků.

Attending the ceremony were Local Community leaders, Air Force and Army veterans, family friends from nearby Kostelec well wishers from Vitová and Fryšták as well as those who had travelled from Prague, Hradec Kralove, Olomouc, Plumlov and Brno.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili vedoucí představitelé města Fryšták, zástupci vojenského letectva a armádní veteráni, přátelé rodiny z blízkého Kostelce i gratulanti z Vítové, Fryštáku a mnoho dalších návštěvníků, kteří přijeli z Prahy, Hradce Králové, Olomouce, Plumlova a Brna.

The Guard of Honour was by members of the Fryšták Fire Brigade and the Fryšták Scout Group.

Čestnou stráž drželi příslušníci Hasičského záchranného sboru Fryšták a členové fryštáckého Junáku.

The ceremony commenced at 17:00 with Mgr Pavel Nášel, editor of the local magazine Fryštacké listy, gave the opening address which was followed by a flypast by light aircraft.

Obřad zahájil v 17:00 Mgr. Pavel Nášel, redaktor místního časopisu Fryštácké listy, a poté následoval přelet lehkých letadel.

The memorial was then unveiled by Tom Doležal and Mgr. Libor Sovadina and blessed by Mgr. Miroslav Dibelka, the priest for Fryšták. Wreaths were laid by invited guests, well wishers, the Tmavomodří group and the KX-B Monument Project Team.

Pamětní desku na pomníku odhalili Tom Doležal a Mgr. Libor Sovadina a požehnání udělil Mgr. Miroslav Dibelka, fryštácký kněz. Poté k pomníku s pamětní deskou položili květiny hosté, příznivci, členové spolku Tmavomodří a projektový tým KX-B Monument.

Opening speech was given by Mgr. Libor Sovadina – Deputy Mayor Fryšták. PhDr. Česlav Zapletal, archivist for Fryšták then gave a welcoming introduction in English before reverting to Czech to give a detailed biography of Oldřich Doležal.

Úvodní projev přednesl náměstek starosty Fryštáku Mgr. Libor Sovadina. Uvítací projev pronesl v angličtině kronikář a archivář města Fryšták PhDr. Česlav Zapletal. Poté, již v češtině, seznámil přítomné s podrobným životopisem Oldřicha Doležala.

The concluding speech was by Josef Kubaško from Slovakia, representing the Association of Anti- Fascist Fighters.

Závěrečnou řeč pronesl zástupce Asociace protifašistických bojovníků Josef Kubiško ze Slovenska.

Libuše Lukášová and Vlasta Langrová with granddaughter.
Libuše Lukášová a Vlasta Langrová s vnučkou

For two of the Vitová citizens attending it was a very nostalgic occasion as they had also participated in the welcoming ceremony for Oldřich Doležal in August 1945. Vlasta Langrová as a young girl and Libuše Lukášová, Oldřich Doležal’s second cousin, who had presented him with bread and salt on his return to Vitová.

Pro dvě přítomné občanky Vítové to byla nostalgická příležitost, neboť se jako mladé dívky podílely na uvítacím ceremoniálu pro Oldřicha Doležala v srpnu 1945. Byly to Vlasta Langrová a Libuše Lukášová, která svého druhého bratrance Oldřicha Doležala uvítala po jeho návratu do Vítové chlebem a solí.

Oldřich Doležal and Libuše Lukášová, 18 August 1945.
Oldřich Doležal a Libuše Lukášová 18. srpna 1945.

The ceremony concluded with the playing of the National anthem.

Slavnostní obřad byl zakončen státní hymnou.

The Fryštácké mažoretky then gave another display leading the attendees to the nearby Vitová Village Hall for refreshments.

Na závěr znovu vystoupily Fryštácké mažoretky a přítomní hosté se poté odebrali do nedalekého kulturního domu ve Vítové, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

During the refreshments a picture of the ‘Alsterufer’ sinking, by artists Jirka and Ondrej Soukup. was presented to Radomír Slováček by the Doležal family in recognition for all the help he has given them over many years.

Obraz potápějící se lodi “Alsterufer” umělců Jirky a Ondřeje Soukupa ​byl během občerstvení věnován rodinou Doležalových Radomíru Slováčkovi jako projev uznání za všechnu pomoc, kterou jim poskytl​ během mnoha let.
Posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 6 Comments

Eduard Prchal – Memorial plaque unveiling_______________________________________________________________

The Dolní Břežany Municipal Council
and the Friends of E.M. Prchal Club

Would like to invite you to the ceremonial unveiling of a commemorative plaque for

Col. Eduard Maximilián Prchal

Czechoslovak Battle of Britain fighter pilot and other flying duties during WW II.

at his former house at:

93 Dolní Břežany

on

Saturday 23 May 2015.

Event commences: 8:45 am 23 May 2015
Program:
fly past of JAS – 39 Gripen aircraft from 21 zTL Čáslav
Opening address by Mayor of Dolní Břežany ing. Věslav Michalík CSc.
Speech by ing. Pavel Čihák, member of Czech Assembly (= PČR).
Summary of E.M. Prchal’s activities during WW II, by Zdeněk Samek.
E.M. Prchal and his second escape from his homeland after 1948, Jan Pašek.
Memorial plaque unveiling by Kejka Collins, ing. Pavel Čihák, ing. Věslav Michalík CSc.
Blessing of the plaque.
Czechoslovak National Anthem, by Dolní Břežany Primary School.
Conclusion of unveiling ceremony, reception for guests.
Reception for guests.
Lunch for invited guests

The above picture depicted Hawker Hurricane Mk.I, 310 (Czechoslovak) Sqn RAF, NN-D, serial number P3143, in which Sgt Eduard M. Prchal shot down a Luftwaffe Ju 88 bomber on 18 Sept 1940 during the Battle of Britain.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, Events, Forthcoming Events, Not Forgotton | Leave a comment

Bratislava Ladislav Sitensky Photograph Exhibition 2015


Image | Posted on by | Leave a comment