Vladimir Horsky – † 26.09.40.


_______________________________________________________________

An biography for him here

Jeho českou a anglickou biografii najdete zde

_______________________________________________________________


Posted in Anniversary, Battle of Britain, Biography, Not Forgotton, Other RAF Squadrons | Leave a comment

Not Forgotten – Leonard Revilliod

Nezapomenut – Leonard Revilliod


An often overlooked grave which has a Czechoslovak RAF connection is that of F/O Léonard Revilliod on the Isle of Tiree, Scotland.

Často přehlíženým hrobem, který je spojen s Československým RAF, je hrob F/O Léonarda Revillioda na ostrově Tiree ve Skotsku.

This was one of the 209 UK CzRAF graves which we remembered in our Project CzRAF 100, when one of our FCAFA bouquets was laid there by local residents.

Jedná se o jeden z 209 hrobů CzRAF ve Velké Británii, který jsme si připomněli v rámci našeho projektu Project CzRAF 100, kdy tam místní obyvatelé položili jednu z našich kytic FCAFA.

For September 2021, FCAFA revisited this grave. We orchestrated a visit to this grave for Jaromír Marek, UK reporter for Český rozhlas for a radio report. On 13 September, with local resident Alan Alan Millar, during that visit, Jaromír laid a FCAFA wreath and Czech flag to commemorate Léonard Revilliod.

<em.Na září 2021 se FCAFA k tomuto hrobu vrátila. Zprostředkovali jsme návštěvu tohoto hrobu Jaromíru Markovi, reportérovi Českého rozhlasu z Velké Británie, pro rozhlasovou reportáž. Během této návštěvy 13. září Jaromír s místním obyvatelem Alanem Millarem položil věnec FCAFA a Českou vlajku k uctění památky Léonarda Revillioda.

Jaromír’s radio report of this visit will be broadcast on Český rozhlas shortly.

Jaromírovu reportáž bude Český rozhlas vysílat v brzké době.

_______________________________________________________________

So who was Léonard Revilliod?

Kdo byl Léonard Revilliod?

F/O Léonard Revilliod, RAF.

He was actually a Swiss citizen, but whose mother Olga Garrigue Masaryk was the daughter of Tomáš Garrigue Masaryk, the first President of the newly formed Republic of Czechoslovakia in 1918. He was re-elected again in 1920, 1927 and 1934, resigning from office, at the age of 85 on 14 December 1935 on the grounds of old age and poor health. Tomáš Masaryk was amongst the first political leaders in Europe to voice concern about the rise to power of Hitler in Germany.

Ve skutečnosti byl švýcarským občanem, ale jeho matka Olga Garrigue Masaryková byla dcerou Tomáše Garrigue Masaryka, prvního prezidenta nově vzniklé Československé republiky v roce 1918. Znovu byl zvolen v letech 1920, 1927 a 1934, z funkce odstoupil 14. prosince 1935 ve věku 85 let z důvodu vysokého věku a špatného zdravotního stavu. Tomáš G. Masaryk patřil mezi první politické představitele v Evropě, kteří vyjádřili obavy z nástupu Hitlera k moci v Německu.

Shortly after her father became President, Olga met the eminent Swiss physician Dr Henri Revilliod, they married and lived in Geneva. Léonard, their second son, was born 26 July 1922 at Montreux, Switzerland, his brother Hubert born a year earlier. Both sons were were sent to the Collège Calvin a prestigious public school in Geneva for their secondary education, with Hubert commencing his final year when war was declared in September 1939. When Germany invaded France on 10 May 1940, their rapid advance caused concern to Olga, as Czechoslovakia was now a Reich Protectorate. She contacted Philipp Etter, the President of the Swiss Council, the Federal Government of Switzerland, to ensure that her sons would be regarded as Swiss citizens in the event of a German invasion of Switzerland. The President advised her that if Hitler invaded Switzerland, he could not guarantee anything. On the advise of her elder brother, Jan Masaryk, now Foreign Minister for the Czechoslovak Government-in-Exile, in London, Olga quickly left Geneva by train on 19 May 1940 and managed to travel through a chaotic war-torn France to reach England.

Krátce poté, co se její otec stal prezidentem, se Olga seznámila s významným švýcarským lékařem Dr. Henrim Revilliodem, vzali se a žili v Ženevě. Léonard, jejich druhý syn, se narodil 26. července 1922 ve švýcarském Montreux, jeho bratr Hubert o rok dříve. Oba synové byli posláni na střední školu Collège Calvin, prestižní státní školu v Ženevě, a Hubert nastoupil do posledního ročníku, když byla v září 1939 vyhlášena válka. Když 10. května 1940 Německo napadlo Francii, jeho rychlý postup vyvolal u Olgy obavy, protože Československo bylo nyní říšským protektorátem. Obrátila se na Philippa Ettera, předsedu Švýcarské rady, federální vlády Švýcarska, aby zajistil, že její synové budou v případě německé invaze do Švýcarska považováni za švýcarské občany. Prezident jí sdělil, že pokud Hitler napadne Švýcarsko, nemůže nic zaručit. Na radu svého staršího bratra Jana Masaryka, nyní ministra zahraničí československé exilové vlády v Londýně, Olga 19. května 1940 rychle opustila Ženevu vlakem a podařilo se jí přes chaotickou válkou zmítanou Francii dostat do Anglie.

There, Léonard, passed his entrance exams to Edinburgh University where he studied Economics, International Law and Political Science and graduated in June 1942. Now aged 20, he wanted to join the RAF. Being a Swiss citizen he contacted the Swiss Embassy, London regarding this intention, who refused to give him permission on the grounds of Swiss neutrality and advised him that if he did join the RAF and survived the war that he would face charges and be brought to justice if he returned to Switzerland.

Tam Léonard složil přijímací zkoušky na Edinburskou univerzitu, kde studoval ekonomii, mezinárodní právo a politické vědy a v červnu 1942 promoval. Nyní mu bylo 20 let a chtěl vstoupit do RAF. Jako švýcarský občan se kvůli tomuto záměru obrátil na švýcarské velvyslanectví v Londýně, které mu odmítlo dát povolení z důvodu švýcarské neutrality a doporučilo mu, že pokud se skutečně připojí k RAF a přežije válku, bude čelit obvinění a bude postaven před soud, pokud se vrátí do Švýcarska.

Despite this disturbing news, it did not deter Léonard; he joined the RAF Volunteer Reserve and initially underwent his basic training. He was selected for pilot-training and posted to 26 EFTS [Elementary Flying Training School] at Theale, he passed his basic flying training course on 23 October 1942. He was then posted to Canada for further training; initially to 33 EFTS at Caronport, completing on 20 March 1943, then to 32 SFTS [Service Flying Training School] at Moose Jaw, graduating on 15 May 1943 and then to 31 GRS [General Reconnaissance School] at Charlottetown completing the training in September 1943. Léonard was then posted to Nassau, Bahamas for operational training, on course 17, with 111 OTU which he completed on 19 March 1944.

Navzdory této znepokojivé zprávě to Léonarda neodradilo; vstoupil do dobrovolnické zálohy RAF a zpočátku absolvoval základní výcvik. Byl vybrán pro pilotní výcvik a vyslán do 26 EFTS [Elementary Flying Training School] v Theale, základní kurz létání absolvoval 23. října 1942. Poté byl vyslán do Kanady k dalšímu výcviku; nejprve do 33 EFTS v Caronportu, který dokončil 20. března 1943, poté do 32 SFTS [Service Flying Training School] v Moose Jaw, kterou absolvoval 15. května 1943, a poté do 31 GRS [General Reconnaissance School] v Charlottetownu, kde výcvik dokončil v září 1943. Léonard byl poté vyslán do Nassau na Bahamách na operační výcvik, do kurzu 17, u 111 OTU, který ukončil 19. března 1944.

He returned to Britain at the rank of P/O, and anticipated being posted to 311 Sqn (Czechoslovak) RAF. However he was posted to 1674 HCU [Heavy Conversion Unit] at Longtown, Northern Ireland where he trained to fly four-engined Halifax aircraft. He successfully completed his this training on 30 June 1944 and again anticipated a posting to 311 (Czechoslovak) Sqn.

Do Británie se vrátil v hodnosti P/O a očekával, že bude přidělen k 311 Sqn (československé) RAF. Byl však vyslán k 1674 HCU [Heavy Conversion Unit] v Longtownu v Severním Irsku, kde se vycvičil v létání na čtyřmotorových letounech Halifax. Tento výcvik úspěšně dokončil 30. června 1944 a opět očekával vyslání k 311 (Czechoslovak) Sqn.

Instead he was posted to 518 Sqn, a meteorological squadron, based at the Isle of Tiree, in western Scotland and equipped with four-engined Halifax Mk V aircraft, one of its crew would be a meteorological observer. Their role was to fly reconnaissance flights, usually 8 to 10 hours long, some 700 miles out into the North Atlantic and north-west to Iceland during which the meteorological observer would taking readings, at pre-set locations and altitude; measurements such as temperature and barometric pressure, these readings were vital weather forecasting aids in planning the strategic air offensive over enemy and enemy occupied territory. in June 1944, D-Day – the Allied invasion of Europe – was postponed for 24 hours as a small improvement in an incoming weather front had been observed by a 518 Sqn aircraft.

Místo toho byl přidělen k 518 Sqn, meteorologické peruti se základnou na ostrově Tiree v západním Skotsku a vybavené čtyřmotorovými letouny Halifax Mk V, přičemž jeden z její posádky měl být meteorologickým pozorovatelem. Jejich úkolem bylo létat průzkumné lety, obvykle 8 až 10 hodin dlouhé, zhruba 700 mil do severního Atlantiku a severozápadně na Island, během nichž meteorologický pozorovatel prováděl měření na předem stanovených místech a v nastavené výšce; měření, jako je teplota a barometrický tlak, byla zásadní pomůckou pro předpověď počasí při plánování strategické letecké ofenzívy nad nepřátelským a nepřítelem okupovaným územím. V červnu 1944 byl den D – spojenecká invaze do Evropy – odložen o 24 hodin, protože letoun 518 Sqn zaznamenal malé zlepšení nastupující povětrnostní situace.

Léonard’s role, in the aircrafts eight man crew, was co-pilot flying these patrols but, in correspondence to his family, it was evident that he was frustrated and deeply disappointed at what he saw as a non-active role. On three separate occasions he requested to be posted to a Czechoslovak RAF squadron where he considered that he could have a more active participation in the Allied war effort. Unfortunately however before his requested posting was approved he died in a tragic flying accident; he was 22 years old.

Léonardova úloha v osmičlenné posádce letounu spočívala v tom, že jako druhý pilot létal na těchto hlídkách, ale z korespondence s jeho rodinou bylo zřejmé, že byl frustrovaný a hluboce zklamaný z toho, co považoval za neaktivní roli. Při třech různých příležitostech požádal o přidělení k československé peruti RAF, kde se domníval, že by se mohl aktivněji podílet na spojeneckém válečném úsilí. Bohužel však dříve, než bylo jeho požadované vyslání schváleno, zahynul při tragické letecké nehodě; bylo mu 22 let.

Posted in Cemetries, Not Forgotton, Other RAF Squadrons | 2 Comments

Josef Jaske – One of the FewJosef JAŠKE
One of the Few


…………….* 30.01.1913, Nymburk.

…………….† 20.06.2001, Oxford, UK.
Pre WW2

Josef Antonín Jaške was born on 30 January 1913 in Nymburk, a town about 30 km from Prague. There he undertook five years of elementary school and then a further seven years at Nymburk High school, matriculating in 1931. As his father had been a legionnaire in Russia during WW1, Josef decided to follow in his footsteps and chose the military as his career. He joined the Officer’s Cadet School at Josefov and later went to the Military Academy at Hranice.

With pre-war Czechoslovak Air Force

In 1933, he volunteered for pilot training and was transferred to the Military Aviation Academy at Prostějov for a pilot training course. On completion, he was selected for fighter pilot training and posted to the Military Aviation Academy at Chleb.

Successfully graduating from this course, he was then posted, at the rank of lieutenant, to the 4th Air Regiment of the Czechoslovak Air Force who were stationed at Prague-Kbely airbase and equipped with Avia B-534 biplane fighter aircraft. By the time of the German occupation of Czechoslovakia, on 15 March 1939, he had achieved 880 flying hours.

Within a few days of the occupation, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed. Like many of his former Air Force colleagues, Josef could not reconcile himself to the Munich surrender and subsequent occupation. Amongst the now demobilised former members of the Czechoslovak military, rumours were being heard that Czechoslovak military units were being formed in Poland for the purpose of fighting for the freedom of their homeland. Josef was one of many who responded to this news and investigated further. He was put in contact with the Obrana Národa [Defence of the Nation] an underground organisation formed since the German occupation in order to get military personnel to Poland.

To Poland

Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic and also the Sokol organisation, another patriotic group. These three organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into neighbouring Poland. On 16 June 1939, with their help, Josef escaped to Poland, and reported for duty to the Czechoslovak Consulate in Krakow.

At Bronowice Małe, July 1939.

However, at this stage, the Polish authorities were concerned about Czechoslovaks forming military units on their soil, as they had no wish to antagonise neighbouring Nazi Germany. Instead, arrangements were made with the French Government to transfer the Czechoslovaks to France. As French law did not allow for foreign nationals to serve in its own armed forces, the agreement made was that these Czechoslovaks would have to enlist, for a five year period, in the French Foreign Legion. If and when war broke out they would be transferred back to French units.

Josef was initially placed at the transit camp for escaped Czechoslovak military personnel at nearby Bronowice Małe, a former Polish army barracks on the outskirts of Krakow, whilst travel arrangements to France were made. On 26 July 1939, Josef and 190 other Czechoslovak military escapees were taken by train to the Baltic port of Gydnia, Poland. The following day they boarded the ‘SS Kastelholm’ and sailed to Calais, France This was the third transport ship taking Czechoslovaks to France. Part of the voyage down the Baltic Sea was very rough, even to airmen who were used to flying in turbulent conditions. After a five-day voyage, they arrived in Calais on 31 July 1939.

Josef, with fellow Czechoslovaks en-route to France on the Kastelholm.

France:

On arrival in France Josef and his fellow Czechoslovaks were billeted at the Legion’s recruitment centre at Paris but before he could be transferred to the Foreign Legion, war was declared and he was instead transferred to l’Armée de l’Air. He was posted to their training airbase Centre d’Instruction de Chasse at Chartres for re-training on French fighter aircraft and French language lessons. On 2 December 1939, Josef, at the rank of Lieutenant, and fellow Czechoslovaks Jan Klan, Otto Hanzlíček, Ladislav Světlík, František Chábera, Josef Janeba and Vilém Nosek were posted to GC II/ 5 ‘La Fayette’, who were deployed at Toul-Croix-de-Metz airbase and equipped with Curtis H-75c fighter aircraft.

In the Battle of France this unit was to become one of the most successful French units: its pilots destroyed 76 Luftwaffe aircraft, 17 of which were downed by its Czechoslovak pilots.

During the Battle of France, Josef achieved mixed combat success:

On 23 April 1940, Josef was flying Curtis H-75c, no. 198, with French pilots Sgt Salés, Lt Villacéque, Cne Portalis, Sgt Audrain and fellow Czechoslovak Otto Hanzlíček in other Curtis H-75c aircraft. They intercepted and attacked a Luftwaffe Do 17p from I. H/13, near the German border at Sarrelouis. The Do 17p was hit in its right engine causing it to catch fire. The Luftwaffe pilot headed home crossing the border into Germany, pursued by its five French assailants. Near Saarbrücken, the French planes came under fire from German anti-aircraft flak guns. Josef’s Curtis was hit by this flak and the oil feed system to his engine was damaged. He managed to turn back to cross the border to France but the oil leak caused his engine to seize, forcing him to make a belly-landing about 1 km from Pont á Mousson, just inside French territory. Josef escaped uninjured from this crash landing

With Jan Klan at Toul-Croix-de-Metz airbase.

Josef had another eventful day on 16 May 1940. At 15:15, three GC II/ 5 aircraft were on patrol, flown by Josef, fellow Czechoslovak Ladislav Světlík and Frenchman Jean Gisclon, when they were ordered to attack a formation of 15 Heinkel He III bombers in the Sedan area. Josef was flying Curtis H-75c No 60 and during their first attack he fired at a Heinkel causing both its engines to begin to smoke. As he made his second attack on this Heinkel, its gunner’s return fire hit Josef’s engine causing him to break off the attack and prepare to make a emergency belly landing. As he was approaching a field for that landing, about 3 km from the French village of Damvillers Meuse, about 20 km south of Sedan, at an altitude of about 30mtrs, he was attacked by a Luftwaffe Me 110 and his Curtis H-75c was hit by its canon fire. Josef was uninjured in the crash landing, but his Curtis had received 5 canon and 35 machine gun hits. To add to his woes, Josef was immediately captured by a local farmer, armed with a rifle, who thought him to be a German. That miss-identity was eventually cleared up and Josef was taken by car to rejoin his unit. However the road they were travelling along had been damaged by bombing and an accident happened resulting in Josef being injured and having to spend a week recovering at the hospital at Metz.

The rapid advance of the German Blitzkreig caused GC II /5 to keep retreating westward to avoid capture. By 18 June they were at Perpignan in south-west France. They evacuated to Maison Blanche airbase, in Algeria, on 20 June.

When France capitulated, Czechoslovak airmen were released from l’Armée de l’Air service. Josef and other Czechoslovak airmen travelled by train for four days to Casablanca, Morocco. Here they boarded the MV Royal Scotsman, a passenger and cargo ferry, which sailed on 9 July for Gibraltar arriving the next day. On 21 July 1940, they embarked on the MV David Livingstone which was part of a convoy of 69 vessels They sailed for the UK, arriving in Cardiff on 5 August 1940.

RAF:

On arrival in England, after security clearance, like most of the Czechoslovaks, Josef’s path first led to the Czechoslovak resettlement camp at Cholmondeley Park, near Chester, arriving there on 8 August. The Battle of Britain was now in progress and there was an urgent need for fighter pilots. As a trained fighter pilot he was quickly admitted to the voluntary reserves of the RAF, at the rank of P/O, on 17 August and transferred to the Czechoslovak RAF Depot, Cosford. On 5 September he was posted to the newly formed 312 (Czechoslovak) Sqn which was stationed at Duxford and were equipped with Hurricane Mk I fighter aircraft, becoming one of its founding members. There, Josef and his fellow Czechoslovak pilots were re-trained to fly Hurricanes as well as having to undertake English lessons to enable at least elementary airborne communication to the required RAF standard.

Founding members of 312 Sqn, Duxford, July 1940.

On 26 September, 312 Sqn, now an operational unit, were re-deployed to Speke airfield, now John Lennon airport, at Liverpool where their role was the defence of the city and its ports from Luftwaffe air raids. Initially, however, poor weather hampered further training of the pilots on their Hurricanes. Josef made his first operational flight on 11 October, flying Hurricane V6846 on a scramble at 15:20 returning at 15:55, but no Luftwaffe aircraft were sighted.

Later the same day, six of the squadron’s Hurricanes were scrambled again to intercept an approaching Luftwaffe aircraft. Take-off was at 17:50 and Josef was flying Hurricane H1807. They were at an altitude of 20,000 feet when they saw a lone Dornier 17z over the coast between Prestatyn and Chester, so they dived down to attack. The Dornier sighted the five Hurricanes and dived in an attempt to escape. Josef fired, at close range, a long burst with the Hurricane’s eight machine guns’ and saw smoke coming from his victim before it went into the cover of the clouds. In this brief combat Josef’s Hurricane was hit by return fire from the Dornier, causing explosive bullet damage to the Hurricane fabric and the spars of the main and tail-plain elevator and aileron. Despite this damage, Josef managed to fly back and safely land at Speke at 18:50. The five Hurricanes exhausted all their ammunition in the attack and returned to Speke. Whilst the Dornier, which had managed to escape from the attack, found one of its engines on fire and subsequently crashed, some 60 miles away, into Caernarvon Bay.

During the Battle of Britain Josef made a total of seven operational flights, totalling 5 hrs 20 min.

For themselves, on 20 December Czechoslovak officers from 312 Sqn arranged a dinner at the Adelphi Hotel, a prestigious hotel near the docks in Liverpool. The event was to celebrate the recent awards made to several members of the squadron by Dr Eduard Benes, the Czechoslovak President in Exile, for their service during the Battle of France that summer, this being the first suitable occasion. The dinner also served as a farewell to Speke for the squadron’s ‘B’ Flight who shortly were departing for Penhros, North Wales, for a four month deployment. During the celebration a severe air raid occurred, lasting several hours, during which a 1000 kg bomb, known as a ‘Herman’ fell in the vicinity of the hotel causing much damage to the nearby Lewis store and surrounding buildings. The blast from the explosion shattered some of the windows in the hotel and S/Ldr Alois Vašátko, P/O Josef Burger, F/Lt Jan Klán and Josef received superficial facial injuries from splinters of flying glass. Josef was considerably shaken up by this experience which kept him from flying duties for a few weeks.

Josef entertaining fellow 312 Sqn pilots with his violin.

Whilst flying with 312 Sqn, Josef received further promotions: on 1 March 1941 to F/O and on 20 July to F/Lt. On 21 May 1941 he was appointed Flight Commander of 312 Sqn’s ‘A’ Flight. He remained with 312 Sqn until 23 July 1941 when he was posted, at the rank of Acting S/Ldr to the newly formed 313 (Czechoslovak) Sqn as joint Commanding Officer with S/Ldr Gordon Sinclair. Thus Josef became the first Czechoslovak Commanding Officer of the squadron. They were based at Leaconsfield, Yorkshire, and equipped with Spitfire Mk Ia’s .

With 313 Sqn, Hornchurch.

He remained with 313 Sqn until 15 December 1941 when he was posted to the Czechoslovak Inspectorate General in London. Here he was assigned to 10 Group HQ as Czechoslovak Liaison Officer and on 1 September 1942 as Deputy Czechoslovak Liaison Officer to RAF Fighter Command HQ.

With Czechoslovak Inspectorate General.

The Crash:

On 26 November 1942 Josef and G/Cpt Čížek, also with the Czechoslovak Inspectorate General, were determined to attend the funeral of Sgt František Remeš who had been killed in a training accident with 53 OTU and was to be buried in Llanvit Cemetery near RAF St Athan in South Wales. The weather was very bad, with visibility below 500 mtrs. The decision to fly, instead of taking the train, was necessary because the railtrack had been damaged by bombing. With G/Cpt Čížek as passenger, Josef was at the controls of a Foster-Wickner Warferry aircraft, ES947 G-AFKU and flying in poor visibility in clouds. At 11:45, having just passed the Port of Cardiff, the aircraft was at an altitude of 1,000 mtrs and hit a barrage-balloon cable over Penarth Point, that tore off the propeller and got embedded in the right wing. The plane went into a corkscrew dive and crashed into Bristol Channel, off Cardiff harbour. G/C Čížek was killed by the impact with the balloon cable and Josef was thrown, without a parachute, from the plane and was seriously injured, landing in the sea of the Bristol Channel.

In 2000, aged 88, Josef recalls of the incident: “Together with the Yugoslav flight attendant Vesna Vulovičová (a Serbian flight attendant who was the sole survivor after a briefcase bomb exploded in the baggage compartment of JAT Flight 367 on 26 January 1972 and survived a fall, without parachute of 10,160 mtrs) I am probably the only one in the world who survived a fall of from that height”

After 70 minutes he was found and rescued by a vessel from No. 45 Air Sea Rescue Marine Craft Unit and taken to hospital. Originally, however, the sailors wanted to take his body to the morgue. “Fortunately, I started screaming, so they took me to the hospital!”

At hospital the Doctors found that the fall had broken Josef’s spine. Due to innovative surgery on his spine, he was able to make a full recovery and spent the next eight months recuperating in a military hospital at St Athan in Glamorgan, South Wales.

Although he had recovered from the fall, those injuries precluded him from further operational flying. On 27 May 1943, he was posted to Ottawa, Canada as assistant to W/Cmdr Ján Ambruš the Czechoslovak Air Attaché there. When 312 Sqn were deployed to Speke in September 1940, W/Cmdr Ambruš had been its Czechoslovak Commanding Officer.

Bahamas, February 1944.

On 16 March 1945 he went to the Command and General Staff School at Fort Leavenworth, Kansas, USA, for a Staff training course. He returned to England in June 1945 and was assigned to RAF Manston where he was responsible for repatriation duties for the airmen of the four Czechoslovak RAF squadrons who had been assembled there awaiting the return to their homeland. Those airmen were finally able to return home by mid-August and Josef returned to Czechoslovakia in September 1945.

Post WW2:

On his return, he remained in the Czechoslovak Air Force and served as a Staff Officer for the 4th Air Region, stationed in Bratislava. In September 1947 he married Vladimíra Bednářová, and in mid 1948 their daughter Dagmar was born.

2nd Exile:

Following the Communist take-over of Czechoslovakia in February 1948, the new regime began their persecution of those who had fought in the West during WW2 as they were regarded as being politically unsuitable to the new regime. Josef was serving in Bratislava at the time of this purge and on 2 March 1948 was dismissed from the Air Force. He was warned that he was due to be arrested, so with Vladimíra, they escaped from Czechoslovakia by crossing the Danube river into the Russian Zone of Austria and made their way to Vienna to the British Zone in the city (like Berlin at the end of WW2, Vienna was also divided into four with each of the Allied powers controlling one section). Because of the dangers involved in their escape and the risk of taking a young baby, Josef and Vladimíra had no option but to leave their three-month-old daughter, Dagmar, with her grandmother because they thought that they would be back soon. That “back soon” was sadly to last 15 years! It was not until 1963, with the help of British intervention, that Dagmar was able to join her parents in England.

On arrival into the British Zone, they were thorough security checked by the British, and after a short period in a Displaced Persons Camp in Germany, Josef and Vladimíra were then able to travel to England where Josef intended to re-join the RAF. Whilst in England, waiting for Josef’s acceptance to the RAF, they had to undertake factory work to support themselves. Finally in December 1949 he was able to rejoin the RAF, but at the lower rank of F/Lt not his WW2 RAF rank of S/Ldr. Following medical checks, Josef was able to resume his flying career and was trained to fly Meteor and Vampire jets in the UK and was posted to the Sudan On his return to the UK, he was posted, as Commanding Officer, to a RAF Navigation School until 1958. His next assignment was as RAF Liaison Officer with l’Armée de l’Air and then as a Commanding Officer of the radar station in Gibraltar.

Czechoslovak Club, London 1991.

He retired from the RAF on 31 May 1968 and had achieved a total of 4810 flying hours. In retirement Josef and Vladimíra lived in the Oxford area where he became a flying instructor at Kidlington Flying Club.Vladimíra pre-deceased him in January 2000 and Josef died on 20 June 2001. Their ashes are interred in the post WW2 Czechoslovak ex-Servicemen’s plot at Brookwood cemetery, Surrey.

Medals:

British:

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp

Air Crew Europe Star

Defence Medal

War Medal

Czechoslovakia :

Válečný kříž and bar

Za chrabrost

Za zásluhy I.stupně

Pamětní medaile se štítky F–VB

France:

Médaille Militaire

Croix de Guerre avec Palme

Remembered:

Czech Republic:

Nymburk

Prague – Klárov:

In November 2017, his name, along with the names of 2512 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.


Great Britain:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:


He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial:


Posted in 312 Sqd, Battle of Britain, Biography, France, Into exile, Not Forgotton, Victim of Communism | Leave a comment

Frantisek Marek – † 14.09.40.


_______________________________________________________________

An biography for him here

Jeho českou a anglickou biografii najdete zde

_______________________________________________________________


Posted in 310 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Not Forgotton | 1 Comment

British D-Day Memorial – Czechoslovak RAF Remembered


Britský památník dne D –

vzpomínka na Čechoslováky RAFThe British Normandy Memorial was unveiled on 6 June 2021, the 77th anniversary of the D-Day landings. The Memorial records the names of the 22,442 servicemen and women under British command who fell on D-Day and during the Battle of Normandy in the summer of 1944. Their names are inscribed in stone, in date order, on the memorial pillars of the Memorial. They include people from more than 30 different countries. The site also includes a French Memorial, dedicated to the memory of French civilians who died during that time.

Britský památník v Normandii byl odhalen 6. června 2021 při příležitosti 77. výročí dne D. Je na něm uvedeno 22 442 jmen těch, kteří pod britským velením padli v tento den a v létě 1944 v bitvě o Normandii. Tato jména jsou vytesána do kamenných sloupů památníku a seřazena podle dne úmrtí. Jsou zde připomínáni lidé ze třiceti zemí světa. Součástí pomníku je také francouzský památník se jmény francouzských civilistů, kteří byli v toto období zabiti.

23 Czechoslovak airmen serving in the RAF who were killed during the Battle of Normandy, are named at the Memorial. On behalf of FCAFA, our volunteer Benoit Colin visited this memorial and placed our bouquets in remembrance of them.

Dále na něm nalezneme také jména třiadvaceti československých letců ve službách RAF, kteří padli v bitvě o Normandii. Jsou jimi. Benoit Colin, dobrovolník FCAFA, jménem naší organizace navštívil tento památník, aby zde položil květiny.

Panel:

Name:

Rank:

Age:

Sqn:

†:

22

MORAVEC

Miroslav

F/Sgt

25

313

07.06.44

45

NOSEK

Vilém

F/Sgt

28

312

11.06.44

82

BOUDA

František

F/O

28

21

21.06.44

82

STRÁNSKÝ

Josef

S/Ldr

29

21

11.06.44

112

BAUER

Jiří

Sgt

20

310

28.06.44

117

JIROUTEK

Josef

F/Sgt

29

311

29.06.44

117

KUBÁT

Josef

Sgt

20

311

29.06.44

117

KUKLÍNEK

Emil

Sgt

40

311

29.06.44

117

NAXERA

František

F/O

28

311

29.06.44

117

STANO

Walter

Sgt

19

311

29.06.44

117

ŠTĚPÁNEK

Miloslav

F/Sgt

24

311

29.06.44

117

ŽDÍMAL

Václav

F/O

29

311

29.06.44

117

ŽILÁK

Ladislav

F/Sgt

22

311

29.06.44

170

ČAPEK

Václav

Sgt

28

311

13.07.44

170

DŘEVĚNÝ

Pavel

Sgt

28

311

13.07.44

170

FILIP

Ján

Sgt

25

311

13.07.44

170

HORNUNG

Jan

F/Sgt

24

311

13.07.44

170

KOŠEK

Ludvík

W/O

27

311

13.07.44

170

MAŇÁSEK

Miloslav

Sgt

21

311

13.07.44

170

NĚMEČEK

Rudolf

W/O

23

311

13.07.44

170

NOVOTNÝ

Karel

F/O

24

311

13.07.44

171

TARANTÍK

Václav

W/O

33

311

13.07.44

334

ŘEHOŘ

František

F/Sgt

24

310

31.08.44

_______________________________________________________________

The British Normandy Memorial is located just off the D514 in the commune of Ver-sur-Mer, Calvados. It is about 25 minutes from the outskirts of Caen or Bayeux, France. For Sat Nav users, please use the address: 13 Avenue Paul Poret, Ver-sur-Mer, 14114. Vehicular access to the Memorial is from either Courseulles (to the East) or Arromanches (to the West) and along the D514 coast road in order to avoid approaching Ver-sur-Mer from the South.

Britský památník v Normandii se nachází u silnice D514 na příjezdu k Ver-sur-Mer, Calvados, přibližně 25 minut cesty od Caen nebo Bayeux ve Francii. Adresa pro uživatele satelitních navigací: 13 Avenue Paul Poret, Ver-sur-Mer, 14114. Příjezd autem je možný buď z východu od Courseulles nebo ze západu od Arromanches.

Address:

13 Avenue Paul Poret 14114 Ver-sur-Mer, France.

GPS:

49°20’16.5″N 0°31’48.1″W

Map Location:

View

_______________________________________________________________

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, France, Memorial, Not Forgotton, Other RAF Squadrons | Leave a comment

Thank you Andy Shepherd


Děkujeme Andy Shepherd


For remembering the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

Za udržování vzpomínky na československé muže a ženy, kteří sloužili v RAF během druhé světové války.

Col Andy Shepherd is a former Defence Attache at the British Embassy, Prague and one of the British team responsible for the Winged Lion Monument being established in 2014.

Plukovník Andy Shepherd je bývalý vojenský přidělenec na britském velvyslanectví v Praze a člen týmu zodpovědného za realizaci památníku Okřídleného Lva v roce 2014.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Memorial, Not Forgotton, Personnel | 3 Comments

Jaroslav Sterbacek – † 31.08.40.


_______________________________________________________________

An biography for him here

Jeho českou a anglickou biografii najdete zde

_______________________________________________________________


Posted in 310 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Not Forgotton | Leave a comment

Vaclav Bergman – One of the Few
Václav BERGMAN
One of the Few


…………….* 27.08.1915, Domoušice.

…………….† 31.12.2002, Dumbarton, Scotland
Pre WW2:

Václav Bergman, the son of Josef and Božena, was born on 27 August 1915, at Domoušice, a village in the Louny district of Czechoslovakia, some 30 miles North-West of Prague. There he had four years of elementary schooling, followed by three years of secondary education prior to seven years at Rakovník Grammar school where he completed his education, graduating in 1935.

For his compulsory military service was selected for training as an aviator and was sent to the Military Aviation Academy at Prostějov for his elementary flying training. He graduated on 1 July 1936 and was posted to the 4 Observation squadron of the 1st Air Regiment ‘T.G. Masaryk’, of the Czechoslovak Air Force who were deployed at Chleb airbase, a fighter squadron equipped with B534 biplane fighter aircraft.

With pre-war Czechoslovak Air Force

During this time he decided that he wanted the military as his career. In 1937 he was assigned to the Military Aviation Academy at Hranice from where he graduated in 1938 at the rank of poručíka (Lt). On 3 July 1938, having been assessed as a ‘moderate, but promising pilot’ he was assigned for fighter pilot training at 43 Fighter sqn of the 4th Air Regiment stationed at Prague-Kbely airfield. By the time the Germans occupied Czechoslovakia on 15 March 1939, he had achieved 203 flying hours.

After the German occupation of Czechoslovakia, the Czechoslovak Air Force was quickly disbanded by the Germans and all personnel dismissed. The same fate befell most of those serving in the Czechoslovak Army. For the military personnel and many patriotic Czech citizens, this was a degrading period. Many wanted to redress this shame and humiliation and sought the liberation of their homeland.

Germanisation of Bohemia and Moravia had begun immediately. But by 19 March 1939, former senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation], working in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers as possible to get to neighbouring Poland where Ludvík Svoboda, a former distinguished Czechoslovak Legionnaire from WW1, was planning the formation of Czechoslovak military units to fight for the liberation of their homeland. Within Czechoslovakia, former military personnel and civilian patriots covertly started to arrange for former Air Force and Army personnel to be smuggled over the border into Poland to join these newly formed Czechoslovak units.

Václav, now working for the Avia aircraft factory at Letňany airfield, Prague, like many of his fellow Air Force colleagues, saw it as their duty to escape to Poland, to join the Czechoslovak military units forming there. On 17 June, he and a small group of former Czechoslovak airmen escaped over the border to Poland. There they presented themselves at the Czechoslovak Consulate in Krakow on 23 June and reported for military duty. Unfortunately, here he was to find that the information about Czechoslovak military units being assembled in Poland had been incorrect; the Polish authorities would not permit it as they were concerned about antagonising Nazi Germany and provoking it to attack Poland

The Czechoslovak Consulate however been in negotiations with France, a country with which Czechoslovakia had an Alliance Treaty. Under French law, foreign military units could not be formed on its soil during peacetime. The Czechoslovak escapers, however, could be accepted into the French Foreign Legion with the agreement that should war be declared they would be transferred to French military units. The Czechoslovaks would, however, have to enlist with the French Foreign Legion for a five-year term. The alternative was to be returned to occupied Czechoslovakia and face German retribution for escaping – usually imprisonment or execution with further retribution to their families.

In the interim, whilst arrangements were made for their journey to France, they were transferred to Bronowice Małe, a former Polish army barracks on the outskirts of Krakow. With other Air Force colleagues, Václav left Maly Bronowice by train for the Polish Baltic port of Gdynia where they boarded the Kastelholm and arrived, after a rough voyage, in Calais, France on 31 July.

At Bronowice Małe, July 1939.

France:

Initially Václav and his fellow escapees were housed at Base Aérienne de St Cyr whilst the formalities of acceptance into the French Foreign Legion were undertaken prior to be sent to the Foreign Legion training camp at Sidi-bel-Abbès in Algeria. Before going to Siddi-bel-Ables, war was declared on 3 September 1939 resulting in Václav being released from his Legion service, on 10 October 1939, and transferred, at the rank of sergeant to l’Airme d’air training base at CIC Base Aér de Chartres for re-training on French equipment.

Chartres, Spring 1940.In 16 May 1940 Václav was assigned to the operational unit of Escadrille de Défense légère at the airbase with the rank of Lt. They were equipped with MS-406C fighter aircraft. On 13 June 1940, with the French capitulation imminent, he and other Czechoslovak airmen were released from their l’Airme d’Air service and travelled to Bordeaux. There the Czechoslovak airmen, under the command of Staff Capitan Josef Schejbal, together with Poles and other nationalities, boarded the ship ‘Karanan’, a small 395 tonne Dutch cargo ship, for the voyage to Britain. They sailed on 19 June and arrived two days later at Falmouth.
RAF:

After arriving at Falmouth, the Czechoslovak airmen were transferred to RAF Innsworth, Gloucestershire for security vetting. Václav was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of P/O and, at the beginning of July, transferred to the Czechoslovak airmen’s Depot at Cosford, near Wolverhampton. On 12 July, with other Czechoslovak pilots, he was posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) Sqn which was based at Duxford, near Cambridge. They were equipped with Hurricane Mk I aircraft and commanded jointly by S/Ldr Alexander Hess, the first Czechoslovak to command an RAF squadron. and S/Ldr George D.M Blackwood.

With 310 Sqn, Duxford, Summer 1940.

After rapid conversion to Hurricanes and some basic English lessons, taught by Louis de Glehn, the squadron was declared operational on 17 August and participated in the Battle of Britain. Václav had completed his Hurricane conversion and was passed for duties as an operational pilot. He made his first operational flight in the Battle of Britain on 20 August. Flying Hurricane P3143 as no 2, in yellow section led by F/Lt Gordon Sinclair, with Sgt Rudolf Zima as yellow 3, he undertook a patrol from 15:30 to 16:00 with no interceptions. During the Battle of Britain, he was to make a further 20 operational flights totalling some 18 hrs 55 min. During this period he achieved combat success of:

Date:

Time:

Hurricane:

Action:

09.09.40

17:40

V7405, NN-G

Me110c confirmed, near Worcester

18.09.40

17:15

V6608, NN-B

Ju88A confirmed, near Basildon

28.10.40.

08:15

V6608, NN-B

Ju88 damaged, 8 km south of Duxford

During this period Václav was also shot down. On 26 August 1940, during an attack on a Do17 from III/KG 2, over Clacton, Essex his Hurricane Mk I P3960 was shot down at 15:35 by a Me109 from II /JG3.He bailed-out, from his on-fire aircraft at 1,700 feet, near Southminster. He had received a slight flesh wound in his right leg during the attack and was taken to Rochford Hospital for treatment, and returned the following day to the squadron at Duxford.

Despite numerous other sorties, he was to unable to achieve further combat success during the Battle of Britain. He stayed with 310 Sqn until 1 January 1943, being appointed ‘A’ Flight Commander when he achieved further combat success:

Date:

Time:

Aircraft:

Action:

13.08.41

13:15

Hurricane Mk IIA Z3440

Ju-88 probable, North Sea 13 km off Aberdeen

05.10.42

15:10

Spitfire Vb BL265 NN-L

FW109a damaged, off Isle of Batz, France

During this period he received further promotions: to F/O on 27 December 1940 and a year later to F/Lt.

Václav was promoted to Acting S/Ldr on 2 February 1942, finishing his first tour of operations on 1 October that year. After a short rest period, during which, on 16 November 1942 he married Miss Jean Cooper, he was posted, on 1 January 1943, to 313 (Czechoslovak) Sqn, based at Churchstanton, Somerset and equipped with Spitfire Mk Vbs where he was ‘B’ Flight Commander.

With Jean Cooper and fellow Czechoslovak airmen, Wedding Day.

In September 1943, having completed his operational tour, he was posted for his rest period to the Czechoslovak Inspectorate General (CIG) until 31 January 1944 where he was a Staff Officer. He then returned to 313 Sqn, as their C/O until 22 May 1944. Now, with the rank of acting W/Cmdr he was posted to 19 Sector Headquarters as a Liaison Officer where he served as a Czechoslovak Sector Commander seconded to Group Captain A.G.Malan, DSO, DFC.

Václav was recommended for a DFC on June 1944, after completing 369 operational sorties and 522 hours flown on operations (with RAF). His citation for this award:

“Immediately after arrival in this country after fighting in France this Officer joined 310 Squadron on its formation in July 1940, and except for two short rests he has been employed on Operations ever since. He has always shown as excellent offensive spirit ”

The award was approved on 30 June, 1944 by T. Leigh-Mallory, AOC-in-C, Allied Expeditionary Air Force, and was awarded on 3 July.

He was then posted to the Czechoslovak Transfer Pool (CTP) on 1 February 1945 and on the 8 March transferred to the Czechoslovak Inspector Pool (CIP). In March 1945 he was sent to study at the Command and General Staff School at Leavenworth, Kansas, USA, for an Air Staff course from which he graduated on 26 May 1945. He then returned to the UK and attended the RAF Staff College at Gerrards Cross until 11 March 1946.

In the USA, Summer 1945.

Post WW2:

On his return to Czechoslovakia, Václav remained in the Czechoslovak Air Force and was appointed Staff Officer at their Headquarters at Dejvice, Prague. On 15 April 1946 he was appointed Commander of the Operational Section of the Ministry of Defence.

Following the Communist take-over in 15 February 1948, he was moved from that position and instead appointed as interim commander of the Aviation regiment at Milovice airbase. He was becoming increasingly concerned about the Communist’s attitude to those who had served in the West during WW2. The Communist persecutions had already started and so he arranged for his British wife and young daughter Stasa, to return to the UK. On 1 June, on the grounds of being politically unreliable, Václav was placed on ‘waiting leave’ from the Air Force, aware that this was the forerunner to being arrested and imprisoned for having served in the RAF. That September, with the help of people smugglers, he crossed the border illegally near Cheb, in North West Czechoslovakia into the American Zone of Germany.

2nd Exile:

He returned to England and re-joined the RAF, at the now lower rank of F/Lt on 11 March 1949. Václav was now retrained to fly multi-engine aircraft and on 10 August 1950 was posted to 209 Sqn stationed at RAF Seletar, Singapore, where he flew Sunderland flying boats against Communist insurgents in the Malaysian jungle. During the Korean War, he flew Sunderland Mk Vs on reconnaissance flights off the Korean coast. During this war he was mentioned in despatches on 21 March 1952 and on 24 April 1953 was awarded a bar to his DFC. The citation for this award:

“Flight Lieutenant Bergman has carried out sixty operational sorties in Korean waters during the last two years, often in most adverse conditions. He has set an outstanding example as a captain of aircraft and the skill and determination with which he has carried out his operational duties have followed naturally upon the exact attention to detail which he has employed on every occasion. He has commanded the Flying Boat Wing Detachment at Iwakuni for two periods during the past year and his work has been of the highest standard throughout. His high ability, leadership and bearing have encouraged and ensured the best results from all concerned”.

In January 1953 he returned to the UK and was re-trained to fly 4-engined Avro Shackletons in RAF Coastal Command and was stationed at St Eval, Cornwall. At the end of 1957, now 42 years old, he ceased operational flying. He then served as Senior Air Traffic Controller at RAF airbases in the UK as well as RAF Seletar, Singapore and RAF Gan, in the Maldives. Whilst serving as Senior Air Traffic Controller at RAF Hullavington, and now divorced, he met Mary Windsor, a pre-war WAAF Flight Officer, and they married in 1963. Between 1965 and 1970 he was stationed at the RAF V-Bomber bases at Leconfield, then at Finningley and then at Lindholme. He retired from the RAF, with the rank of S/Ldr, on 27 August 1970.

1989

Following his retirement he lived near Scarborough on the Yorkshire coast where he had a very active life involving travel, pet dogs, fishing, home and garden renovation and in particular his famous wine making: his ‘wines’ were about 30% alcohol and more akin to spirits than wine!!

Václav was a private, quiet, caring man who was generous with his time. Following the Falklands war in 1982, he sold his medals and donated the proceeds to help British veterans of that conflict.

Mary died in 1984, and in 1993 he married Winifred Barber, a Scot from Dumbarton near Glasgow, where they lived until he died on 31 December 2002.

Medals:

For his wartime service, in three Air Forces, he was awarded the following medals:

Czechoslovakia :

Valečný kříž + 3 bars

a chrabrost před nepřítelem and 3 bars.

Za zásluhy I. st.

vojenská pamětní medaile se štítky F a VB

British:

British medals awarded to Václav, including post WW2 awards.

WW2 awards

Distinguished Flying Cross

1939–1945 Star with Battle of Britain Clasp

Air Crew Europe Star

Atlantic Star

Defence Medal

War Medal

France:

Croix de Guerre avec Palmes

USA:

US Service Medal

Remembered

Czech Republic:

Prague – Klárov:

In November 2017, his name, along with the names of 2512 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.


Domoušice:

Žatec:

Great Britain:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:


He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial:


Posted in 310 Sqd, 313 Sqd, Battle of Britain, Biography, Not Forgotton, Victim of Communism | Leave a comment

Adolf Jurman Memorial Plaque unveiled


Odhalení pamětní desky Adolfu Jurmanovi


On 21 August 2021, a memorial plaque to commemorate F/Lt Adolf Jurman was unveiled at his former family home at Olešnička, near Žďár nad Sázavou in the Czech Republic.

21. sprna 2021 byla odhalena pamětní deska F/Lt. Adolfu Jurmanovi na bývalém domě jeho rodiny v Olešničce, nedaleko Žďáru nad Sázavou.

He had served as an Adjutant and later as a Navigator with 311 Sqn during WW2.

Za druhé světové války sloužil jako adjutant a později u 311. bombardovací perutě jako navigátor.

The ceremony was organised by his cousin Hynek Jurman and was moderated by Michal Jurman. The Mayor of Štěpánov nad Svratkou, Dr Šárka Kunčíková, and Hynek Jurman together unveiled the plaque on the wall of the house now belonging to Josef Jurman.

Obřad byl organizován jeho synovcem Hynkem Jurmanem a moderován Michalem Jurmanem. Starostka Štěpánova nad Odrou, Dr. Šárka Kunčíková a Hynek Jurman společně odhalili pamětní desku umístěnou na domě patřícím nyní Josefu Jurmanovi.

In attendance were uniformed members of the Brno Military History Society (Vojenská historická skupina, Brno), who arranged their jeeps in front of the Town Hall of Štěpánov. Traditional Scottish military music was played on the Scottish bagpipes.

Obřadu se zúčastnili také uniformovaní členové Vojenské historické skupiny z Brna, kteří před radnicí ve Štěpánově předvedli svá vozidla Jeep. V průběhu obřadu zazněly tradiční skotské vojenské skladby hrané na skotské dudy.

Later, the ceremony moved to the Town Hall, where there was an opportunity to see a collection of military material from WW2, including photos from Adolf’s life, and a history of the Jurman family.

Později se účastníci přesunuli na místní radnici, kde byla vystavena sbírka vojenského materiálu z období druhé světové války včetně fotografií z Adolfova života a historie rodiny Jurmanových.

Over 120 people were present and the event, held on the anniversary of the 1968 Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, generated much interest in the local area.

Celého obřadu, připomínajícího výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, se zúčastnilo přes sto dvacet lidí.

_______________________________________________________________

His biography here

Jeho životopis zde

_______________________________________________________________

Posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial, Not Forgotton | 1 Comment

Returning Home August 1945 – Victory Parade

With the Czechoslovak airmen from the three fighter units – 310, 312 and 313 squadrons who returned home on 13 August 1945 and 311 Sqn airmen returning two days later, a Victory Parade was held for them in Prague.

S československými letci ze tří stíhacích jednotek – 310, 312 a 313 perutí, kteří se vrátili domů 13. srpna 1945, a letci 311 Sqn, kteří se vrátili o dva dny později, se v Praze konala Přehlídka vítězství.

On 16 August 1945, Air Marshall Karel Janoušek, Commander of the Czechoslovak RAF in the UK, triumphantly led his airmen, in Prague, through Václavské náměstí to the battle-scared Staroměstské náměstí to present his airmen to Czechoslovak President, Dr Edvard Beneš and dignitaries, including those from the RAF.

Dne 16. srpna 1945 maršál letectva Karel Janoušek, velitel československé RAF ve Velké Británii, v Praze triumfálně vedl své letce přes Václavské náměstí na bitvami zničené Staroměstské náměstí, aby je představil československému prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi a osobnostem, včetně těch z RAF.

However the euphoria of this triumphant return of the some 2500 Czechoslovak men and women who served in the RAF was not to last. Just thirty months later, in February 1948, the Communist party took control of Czechoslovakia. Those who had served with the Allies during WW2 were now the enemies of the new Communist regime in Czechoslovakia and became subject to their persecution and their legacy expunged from Czechoslovak history.

Euforie z tohoto triumfálního návratu 2507 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF, však neměla trvat dlouho. O pouhých třicet měsíců později, v únoru 1948, se vlády v Československu zmocnila komunistická strana. Ti, kteří za 2. světové války sloužili u Spojenců, se nyní stali nepřáteli komunistického Československa, byli předmětem jejich perzekuce a jejich odkaz byl vymazán československých dějin.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Into exile, Not Forgotton, Victim of Communism | 1 Comment