Evzen Cizek – One of the Few

Evžen ČÍŽEK

One of the Few


Jeden z hrstky…………….* 10.12.1904, Slezská.

…………….† 26.11.1942, Cardiff Bay, UK.

Pre WW2 :
Před 2. svět. válkou :

Evžen Čížek was born on 10 December 1904, at Slezská, near Ostrava, Czechoslovakia.

Evžen Čížek se narodil 10. prosince 1904 ve Slezské u Ostravy.

After graduating from High School, aged 18, he joined the Czechoslovak Army in 1922 at the Army Academy at Hranice from where he graduated in 1924 at the rank of Lieutenant. From 1924 to 1925 he undertook further training at the Infantry School at Milovice. From 1 January to 1 April 1926 he attended post-training course XXIII at Cheb. On graduation Evžen then served in several infantry regiments, holding various lower command positions until 1928 when he transferred to the newly formed Czechoslovak Air Force.

Po ukončení gymnasiálního studia nastoupil v roce 1922, ve svých 18ti letech, do československé armády na vojenskou akademii v Hranicích, kterou ukončil v roce 1924 v hodnosti poručíka. V letech 1924 a 1925 absolvoval další výcvik v Pěchotní škole v Milovicích. Od 1. ledna do 1. dubna 1926 navštěvoval doškolovací kurz XXIII v Chebu. Po jeho ukončení pak Evžen sloužil u několika pěších pluků, kde zastával různé nižší velitelské funkce až do roku 1928, kdy přešel k nově se utvářejícímu československému letectvu.

Initially he served as an aerial observer but in 1932 was selected to attend the Military Aviation Academy at Prostějov for pilot training and then further training for fighter pilots and night flying. Having completed his training Evžen was posted to the 1st TG Masaryk Air Regiment, stationed at at Prague-Kbely airbase. In 1934 he was appointed Commander of the Regiment’s 43rd Fighter Squadron and on 31 March 1937, having achieved the rank of Staff Captain he was appointed Commander of the Regiments 44th Fighter Squadron (later renamed as the 32nd Fighter Squadron) for the next two years; they were equipped initially with Avia Ba-33 and later Avia B-534 biplane fighter aircraft. Concurrently, he also served as Deputy Commander of the Regiment’s III/1 Fighter Squadron.

Zpočátku sloužil jako letecký pozorovatel, ale v roce 1932 byl vybrán do Vojenské letecké akademie v Prostějově k pilotnímu výcviku a poté k dalšímu výcviku stíhacích pilotů a nočního létání. Po ukončení výcviku byl Evžen převelen k 1. leteckému pluku T.G.Masaryka, dislokovanému na základně Praha-Kbely. V roce 1934 byl jmenován velitelem 43. stíhací perutě tohoto pluku a 31. března 1937, po dosažení hodnosti štábního kapitána, byl na další dva roky jmenován velitelem 44. stíhací perutě (později přejmenované na 32. stíhací peruť); ty byly zpočátku vyzbrojeny stíhacími letouny Avia Ba-33 a později modernějšími Avia B-534. Souběžně působil také jako zástupce velitele stíhací perutě pluku III/1.

Avia B-534.

By the Autumn of 1938, the political situation in central Europe was now changing rapidly. Hitler and the Nazi’s in Germany were making territorial demands on the Czechoslovak Government in respect of the Sudetenland border regions. This resulted in Czechoslovakia calling a general mobilisation and thus all men, of military age, were drafted into the military to help defend the country in the event of invasion. During this period 32 Fighter Squadron were deployed to Moravia and Slovakia, as part of the 3rd Army group, to defend the country’s airspace against intruders. The squadron was tasked with having having to defending a 574 km frontline against attack from the Hungarian Air Force and Army.

Na podzim roku 1938 se politická situace ve střední Evropě rychle měnila. Hitler a nacisté v Německu vznesli na československou vládu územní požadavky ohledně pohraničí Sudet. To vedlo k tomu, že Československo vyhlásilo všeobecnou mobilizaci, a tak byli všichni muži vojenského věku odvedeni do armády, aby pomáhali bránit zemi v případě nacistické invaze. Během tohoto období bylo na Moravu a Slovensko nasazena 32. stíhací peruť v rámci 3. skupiny armád k obraně vzdušného prostoru země proti případným narušitelům. Eskadra měla za úkol bránit 574 km dlouhou frontovou linii proti útoku maďarského letectva a armády.

Following the Munich Agreement of 30 September 1938, when the Sudetenland was ceded to Germany, Poland and Hungary took advantage of the situation and also took some Czechoslovak territory. About 30% of Czechoslovakian territory had been lost and the new revised German border was now only 20 miles from Prague. 32 Fighter Squadron returned to their base at Hradec Králove without having fired a shot.

Po Mnichovské dohodě ze 30. září 1938, kdy byly Sudety postoupeny Německu, využilo Polsko i Maďarsko této situace a zabralo si některé přilehlé části československého území. Okleštěná ČSR tak ztratila asi 30 % původního československého území a nově stanovená německá hranice tak byla nyní někde pouhých 35 km od Prahy. 32. stíhací peruť se bez výstřelu vrátila na základnu v Hradci Králové.

Czechoslovakia, Autumn 1938. / Československo, podzim 1938.

On 15 March 1939, Germany occupied the remaining regions of Czechoslovakia and claimed that the country was now under the protection of Germany. Czechoslovakia’s military forces immediately ceased to exist in this Reich Protectorate. The following day the Czechoslovak Air Force was disbanded and the airmen were given the opportunity to enlist in the Luftwaffe or join Lufthansa. Only a handful did. By the time of of this disbandment, Evžen had achieved 1,262 flying hours and the rank of štábní kapitán [Squadron Leader].

15. března 1939 Německo obsadilo zbývající území Československa a tvrdilo, že země je nyní pod ochranou Německa. Československé armádní síly byly v Říšském protektorátu okamžitě rozpuštěny. Následujícího dne bylo rozpuštěno i československé letectvo a letci dostali příležitost přihlásit se k Luftwaffe nebo vstoupit do Lufthansy. Udělala to jen hrstka z nich. Do tohoto okamžiku měl Evžen nalétáno 1 262 letových hodin a byl v hodnosti štábního kapitána.

With 32nd Squadron, Evžen had become an inspirational Commander who had fostered an excellent fighting morale amongst the pilots under his command. This manifested to inspired some 75% of them who, after the German occupation of Czechoslovakia, voluntarily left their homeland and made their way via Poland, or later through the Balkans, to France to continue the fight against the Germans.

U 32. perutě byl Evžen charismatickým velitelem, který pod svým velením vyžadoval mezi piloty vynikající bojovou morálku.. To bylo zřejmě inspirativní pro téměř 75 % z nich, kteří pak po německé okupaci Československa dobrovolně opustili svou vlast a vydali se přes Polsko nebo později přes Balkán do Francie, aby zde pokračovali v boji proti Němcům.

Poland :
Do Polska :

Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately after the occupation, but just four days later, on 19 March 1939, former Senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. Obrana Národa worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. One of their objectives was to assist as many as possible airmen and soldiers to get to neighbouring Poland where they could be formed into military units to fight for the liberation of their homeland. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into Poland. Evžen was one of the many Czechoslovak airmen and soldiers who saw it was their duty to go to Poland from where they could fight to achieve the liberation of Czechoslovakia.

Germanizace Čech a Moravy začala hned po okupaci, ale už o čtyři dny později, 19. března 1939, začali bývalí vysocí důstojníci již rozpuštěné československé armády formovat podzemní odboj, známý jako Obrana národa. Obrana národa spolupracovala se Svazem letců ČSR. Jedním z jejich cílů bylo pomoci co největšímu počtu letců a vojáků dostat se do sousedního Polska, kde by mohli utvářet vojenské jednotky k boji za osvobození své vlasti. Tyto dvě organizace poskytovaly peníze, kurýry a další pomoc, aby umožnily letcům uniknout z Protektorátu. Obvykle to bylo překročením hranic na Ostravsku do Polska. Evžen byl jedním z mnoha československých letců a vojáků, kteří považovali za svou povinnost odejít do Polska, kde se rýsovala možnost podílet se na osvobození Československa.

He left Czechoslovakia on 15 June 1939 crossing the border into Poland and then to the Czechoslovak Consulate at Krakow, where he reported for duty. Unfortunately, here he was to find that the information about Czechoslovak military units being assembled in Poland had been incorrect; the Polish authorities would not permit it as they were concerned about antagonising Nazi Germany and provoking it to attack Poland.

Z Československa odešel 15. června 1939 přes hranice do Polska a poté na československý konzulát v Krakově, kde se přihlásil do služby. Zde měl však bohužel zjistit, že informace o shromažďování československých vojenských jednotek v Polsku byly předčasné; polské úřady takový postup nedovolily, protože se obávaly nepřátelské reakce nacistického Německa, které si mohlo takový postup vyložit jako záměrnou provokaci.

The Czechoslovak Consulate had however been in negotiations with France, a country with which Czechoslovakia had an Alliance Treaty. Under French law, foreign military units could not be formed on its soil during peacetime. The Czechoslovak escapers, however, could be accepted into the French Foreign Legion with the agreement that should war be declared they would be transferred to French military units. The Czechoslovaks would, however, have to enlist with the French Foreign Legion for a five-year term. The alternative was to be returned to occupied Czechoslovakia and face German retribution for escaping – usually imprisonment or execution with further retribution to their families.

Československý konzulát v Krakově však jednal s Francií, s níž mělo Československo spojeneckou smlouvu. Podle francouzského práva se však na jeho půdě v době míru nesměly vytvářet cizí vojenské jednotky. Českoslovenští uprchlíci by však mohli být přijati do francouzské cizinecké legie za podmínky, že v případě vyhlášení války budou převedeni do pravidelných francouzských armádních jednotek. Čechoslováci by se však museli francouzské cizinecké legii zavázat na pětileté období. Alternativou bylo vrátit se do okupovaného Československa a čelit zde trestu za opuštění Protektorátu – obvykle uvěznění nebo popravě, s dalšími perzekucemi vůči jejich rodinám.

In the interim, whilst arrangements were made for their journey to France, they were transferred to Bronowice Małe, a former Polish army barracks on the outskirts of Krakow. With 546 other escapees, Evžen left Bronowice Małe by train for the Polish Baltic port of Gdynia where, on 29 July, they boarded the MS Chroby, a Polish trans Atlantic passenger ship, on her maiden voyage to South America and on the 1 August arrived at Boulogne, France.

V mezidobí, kdy se řešil způsob jejich přepravy do Francie, byli ubytováni v bývalých kasárnách Bronowice Małe, na předměstí Krakova. S dalšími 546 uprchlíky se poté Evžen přesunul vlakem z Malych Bronowic do polského pobaltského přístavu Gdyně, kde se 29. července nalodili na polskou transatlantickou osobní loď MS Chroby, která je při své první plavbě do Jižní Ameriky dopravila 1. srpna do francouzského přístavu Boulogne.

Evžen Čížek, Bronowice Małe, 24 July 1939. / Evžen Čížek, Bronowice Małe, 24 July 1939.

France:
Francii :

Czechoslovak’s dismbarking from the MS Chroby, Boulogne. / Vylodění Čechoslováků z parníku Chroby, Boulogne.

At Boulogne, they disembarked and after some refreshments, they boarded a train for the thirteen-hour journey to Paris. They arrived there at 17:30 and were taken by coaches to the French Foreign Legion’s recruitment barracks at Place Ballard, in the South West of Paris. There they had to undergo medical checks and further tests, whilst the necessary documentation was prepared for their enlistment into the Legion and their transfer to the Legion’s training base at Sidi bel Abbes, Algeria. During this period they would usually attend French classes and any free time was spent in Paris exploring the sights and practising their newly learnt French with the girls they met. Before that transfer process could be completed, war was declared and Evžen and the other Czechoslovak airmen were transferred instead to the l’Armée de l’Air at their recruitment centre at Dugny, near Paris.

V Boulogne opustili loď, po občerstvení nasedli na vlak a po třináctihodinové cestě dorazili v 17.30 do Paříže. Průvodci je odtud převezli do náborových kasáren Francouzské cizinecké legie na Place Ballard na jihozápadě Paříže. Tam se podrobili lékařským prohlídkám a dalším testům, a souběžně byla připravována nezbytná dokumentace pro jejich zařazení do legie a připravován jejich přesun na výcvikovou základnu legie v Sidi bel Abbes v Alžírsku. Během tohoto období obvykle navštěvovali kurzy francouzštiny a zbytek volného času trávili v Paříži prohlídkou historických památek a konverzací nově naučené francouzštiny s dívkami, které cestou potkávali. Než však mohl být proces jejich přijetí a přesunu dokončen, byla vyhlášena válka a Evžen a ostatní českoslovenští letci byli namísto toho převeleni k l’Armée de l’Air v jejich náborovém středisku v Dugny u Paříže.

From there, they went to the Centre d’Instruction de Chasse at Chartres, the l’Armée de l’Air training airbase, about 50 miles South-West of Paris, for re-training onto French equipment. On 2 December 1939, having completed his retraining, Evžen, was posted as an operational pilot, with the rank of Lieutenant, to GC III /3, Also posted with him from Chartres were fellow Czechoslovaks Josef Hubaček and Václav Šlouf, The squadron was based at Toul-Ochey airbase and they were equipped with MS-406 fighter aircraft, which by May 1940 were replaced with Dewoitine D.520 aircraft.

Odtud šli do Centre d’Instruction de Chasse v Chartres, výcvikové letecké základny l’Armée de l’Air, asi 50 mil jihozápadně od Paříže, aby se přeškolili na francouzskou výzbroj. Dne 2. prosince 1939 byl Evžen po přeškolení převelen jako operační pilot v hodnosti poručíka ke GC III /3 a spolu s ním byli z Chartres vysláni i kolegové Čechoslováci Josef Hubáček a Václav Šlouf. Letecká základna v Toul-Ochey byla vyzbrojena stíhacími letouny MS-406, které byly do května 1940 nahrazeny letouny Dewoitine D.520.

Dewoitine D.520.

The three Czechoslovaks were later joined, on 17 May 1940, by six of their countrymen: František Běhal, Jan Čermák, Bedřich Krátkoruký, Tomáš Kruml, Karel Kuttelwascher and Josef Novák who had completed their re-training at Chartres.

Ke třem Čechoslovákům se později 17. května 1940 připojilo šest jejich krajanů: František Běhal, Jan Čermák, Bedřich Krátkoruký, Tomáš Kruml, Karel Kuttelwascher a Josef Novák, kteří rovněž prošli přeškolením v Chartres.

Evžen with other Czechoslovak and French airmen, Chartres, October 1939. / Evžen s dalšími československými a francouzskými letci, Chartres, říjen 1939.

During the Battle of France Evžen flew 83.35 operational hours the 2nd highest flown by a Czechoslovak l’Armée de l’Air pilot and achieved five victories (three of which were shared):

Během bitvy o Francii nalétal Evžen 83,35 operačních hodin, což ho řadí jako 2. nejaktivnějšího československého pilota ve službách l’Armée de l’Air a dosáhl pěti sestřelů (z toho tři sdílené):

Date:
Datum:

Time:
Čas:

Aircraft:
Letoun:

Action:
Nepřátelský letoun a místo sestřelu:

11.05.40

18:30

MS-406

Me109 near Maastricht, Belgium
Me109, poblíž Maastricht, Belgie

14.05.40.

07:45

MS-406

1/3 share of Do 176, near Namur, Belgium
1/3 sdílený, Do 176, poblíž Namur, Belgie

19.05.40.

05:35

MS-406

Hs126 shared, near Le Quesnoy
Hs126 sdílený, poblíž Le Quesnoy

19.05.40.

17:15 > 18:30

MS-406

1/3 share Do 205, west of Valenciennes
1/3 sdílený, Do 205, záp. od Valenciennes

06.06.40.

15:45 > 16:30

D-520

Me 109, near Beauvraigne
Me 109, poblíž Beauvraigne

These combat achievements made him the 9th most successful Czechoslovak pilot in the Battle of France; he was awarded the Order of the Légion d‘Honneur, Chevalier grade, and the Croix de Guerre with 2 palms and 5 gold stars.

Tyto bojové úspěchy z něj udělaly 9. nejúspěšnějšího československého pilota v bitvě o Francii; byl vyznamenán Řádem Čestné legie, stupně Chevalier, a Válečným křížem se 2 palmami a 5 zlatými hvězdami.

The rapid German Blitzkreig forced the Allied frontline back causing l’Armée de l’Air to frequently to move its airfields westwards. In the case of GC/III, by the early part of June, this was now on a daily basis. With the French capitulation imminent, GCIII/3, was then situated at Perpignan, La Salanque airfield, in south-west France. On 19 June, they evacuated mainland France and flew their aircraft over the Mediterranean to Maison Blanche airbase, Algeria. During the Battle of France he had flown 85.35 operational hours, the 2nd largest flown by a Czechoslovak l’Armée de l’Air pilot.

Rychlý německý postup však přinutil spojeneckou frontovou linii k ústupu, což mělo za následek, že l’Armée de l’Air často přesouvala své základny zpět na západ. V případě GC/III to bylo na začátku června každý den. S blížící se francouzskou kapitulací byla GCIII/3 umístěna v Perpignanu na letišti La Salanque v jihozápadní Francii. 19. června se evakuovali z pevninské Francie a přeletěli se svými stroji přes Středozemní moře na leteckou základnu Maison Blanche v Alžírsku. Během bitvy o Francii měl Evžen nalétáno 85,35 operačních hodin, což ho řadí na 2. místo nejaktivnějšího čsl pilota ve službách l’Armée de l’Air.

By the conclusion of the Battle of France, Evžen had achieved a total of 1262 flying hours in his aviation career.

Na konci bitvy o Francii dosáhl Evžen ve své dosavadní letecké kariéře celkem 1262 nalétaných hodin.

MS-406.

France capitulated on 22 June 1940. In Algeria, the Czechoslovak airmen learned that Winston Churchill, the British Prime Minister, had appealed to all the evacuated Czechoslovak airmen to come to Britain and continue their fight against the Germans from there. The Armée de l’Air released the Czechoslovak airmen from their service and told them to report to British Officers who would assist with arrangements to get them by train to Casablanca, Morocco, and then to Britain. On 4 July 1940, Evžen, with the other Czechoslovak airmen departed from Maison Blanche and travelled by train for four days across the Sahara Desert to Casablanca, Morocco. As Evžen was the senior Czechoslovak officer of the group he acted as their liaison officer in Casablanca during their evacuation. From there, on 9 July, the Czechoslovak airmen boarded the SS Royal Scotsman which sailed to Gibraltar and from where they embarked on to the MV David Livingstone and sailed to England.

Francie kapitulovala 22. června 1940. V Alžírsku se českoslovenští letci dozvěděli, že Winston Churchill, britský premiér, vyzval všechny evakuované československé letce, aby se přesunuli do Británie a odtud pokračovali v boji proti Němcům. Českoslovenští letci byli propuštěni ze služeb Armée de l’Air a bylo jim sděleno, aby se hlásili britským důstojníkům, kteří jim pomohou vypravit vlak do marocké Casablanky a odtud pak lodí do Británie. Dne 4. července 1940 tak Evžen s ostatními československými letci odletěl z Maison Blanche a cestoval vlakem čtyři dny přes saharskou poušť do marocké Casablanky. Jelikož byl Evžen vrchním československým důstojníkem skupiny, působil také jako jejich styčný důstojník v Casablance při jejich evakuaci. Odtud se 9. července českoslovenští letci nalodili na SS Royal Scotsman, který odplul na Gibraltar, kde se přesunuli na loď MV David Livingstone, která je dopravila do Anglie.

Due to having contracted pleurisy, Evžen’s own evacuation from Casablanca was delayed until 1 August when, with Jaroslav Kulhánek, Jan Čermák and Václav Šikl, they sailed on the ‘Nereida’ to Lisbon, Portugal. After arrival at Lisbon, from here, on 17 August 1940, with a group of 38 Czechoslovak airmen, led by kpt.let. Ferdinand Secký, they were able to board the last BOAC flight, a four-engined Armstrong Whitworth aircraft, G-ADSV, AV1160. After a flight lasting 5½ hours, at an altitude of 150 to 200 mtrs, they landed at 21:30 at Hendon, England.

Evženova vlastní evakuace z Casablanky se kvůli prodělanému zápalu pohrudnice posunula až na 1. srpna, kdy s Jaroslavem Kulhánkem, Janem Čermákem a Václavem Šiklem odpluli na ‚Nereidě‘ do portugalského Lisabonu. Po příchodu do Lisabonu se Evženovi podařilo se skupinou 38 československých letců pod vedením kpt.let. Ferdinanda Seckého dorazit 17. srpna 1940 na leteckou základnu Mérignac ve francouzském Bordeaux, aby mohli nastoupit na poslední let BOAC (British Overseas Airways Corporation), čtyřmotorový letoun Armstrong Whitworth, G-ADSV, AV1160, aby opustili bombou poškozenou leteckou základnu. Po letu trvajícím 5½ hodiny ve výšce 150 až 200 m přistáli ve 21:30 v anglickém Hendonu.

Evžen Čížek with Jaške Josef, l’Armée de l’Air, Spring 1940. / Evžen Čížek s Josefem Jaške, l’Armée de l’Air, jaro 1940.

RAF :

Evžen was accepted into the RAF VR, on 20 August 1940, at the rank of P/O. On 28 September 1940, along with 18 other Czechoslovak pilots, he was posted to 6 OTU at Sutton Bridge, near Spalding, for re-training on Hurricanes. There, on 5 October, whilst flying Hurricane N2341, his aircraft crashed at Sutton Bridge due to engine failure. Evžen was uninjured in the crash and only the Hurricane’s engine was damaged.

Evžen byl přijat do RAF VR dne 20. srpna 1940 v hodnosti poručíka. Dne 28. září 1940 byl spolu s dalšími 18 československými piloty převelen k 6. OTU na Sutton Bridge u Spaldingu, aby se zde přeškolili na stroje Hurricane. Tam 5. října při letu s Hurricanem N2341 jeho letadlo havarovalo u Sutton Bridge kvůli selhání motoru. Evžen při havárii zůstal nezraněn a poškozen byl pouze motor Hurricanu.

His retraining was completed on 14 October 1940 and with fellow Czechoslovaks P/O František Běhal and Sgt’s Antonín Zavoral and Jan Štefan from 6 OTU, Evžen was posted to 1 Sqn stationed at RAF Wittering, near Peterborough. After being heavily engaged in the Battle of France and the Battle of Britain, the squadron had, on 9 September, transferred from their 11 Group base at RAF Northolt, to RAF Wittering, part of 12 Group, to rest and recuperate its pilots and refit its Hurricane Mk I fighter aircraft.

Jeho přeškolení bylo dokončeno 14. října 1940 a s dalšími Čechoslováky poručíkem Františkem Běhalem a četařem Antonínem Zavoralem a Janem Štefanem z 6. OTU, byl Evžen převelen k 1. peruti dislokované na RAF Wittering poblíž Peterborough. Poté, co byla tato peruť intenzivně nasazena do bitvy o Francii i bitvy o Británii, se celá peruť 9. září přesunula ze své základny 11. Group v RAF Northolt do RAF Wittering, jako součást 12. skupiny, aby si její piloti odpočinuli, zotavili se a dali do pořádku své stroje Hurricane Mk I.

Evžen’s maiden flight with 1 Sqn, a 65 min formation flight in Hurricane V7464, was made on 16 October. Subsequent flights during the remainder of October were limited to training flights – formation flying, air-drills, dogfight practise, circuits and landing and radio-communication. With 1 Sqn, Evžen was able to participated in the final days of the Battle of Britain, making his first operational flight on 27 October 1940, a scramble in Hurricane V7379 at 16:50, returning to base at 18:40. This was now the final stage of the Battle of Britain, but he saw no combat during this period.

Evženův první let u 1. perutě v trvání 65 minut, ve formaci na Hurricane V7464, se uskutečnil 16.října. Následné lety ve zbytku měsíce října byly omezeny na cvičné lety – létání ve formaci, nácvik obratů, nácvik vzdušných soubojů, okruhy, přistání a radiokomunikace. U 1. perutě se Evžen mohl zúčastnit posledních dnů bitvy o Británii a svůj první operační let uskutečnil 27. října 1940, v 16:50 na Hurricane V7379, s návratem na základnu v 18:40. To byla nyní poslední fáze bitvy o Británii, ale během tohoto období jej nepotkal žádný vzdušný souboj.

On 11 December 1940, he was posted to take command of 312 (Czechoslovak) Sqn replacing S/Ldr Jan Ambruš who, after some unfortunate incidents commanding the squadron, was being posted to the Czechoslovak Inspectorate General in London. The squadron was stationed at RAF Speke, now John Lennon airport, at Liverpool and equipped with Hurricane fighter aircraft. Their role was the defence of the city and its ports against Luftwaffe air raids.

Dne 11. prosince 1940 byl převelen, aby převzal velení 312. (československé) perutě a nahradil majora Jana Ambruše, který byl po několika nešťastných konfliktech ve velení perutě převelen na Československou generální inspekci v Londýně. Peruť byla umístěna na RAF Speke u Liverpoolu, nyní letiště Johna Lennona a vyzbrojena stíhacími stroji Hurricane. Jejich úlohou byla obrana města a jeho přístavů před nálety Luftwaffe.

On 27 May 1941, now aged 37 years – too old to be an operational fighter pilot – and still suffering the after effects of the pleurisy he had contracted in North Africa, Evžen was posted to the Czechoslovak Inspectorate General (CIG) in London for an administrative role and was promoted to the rank of Wing Commander.

Dne 27. května 1941, nyní už ve věku 37 let – příliš starý na to, aby mohl pokračovat jako stíhací pilot, navíc stále trpící následky zánětu pohrudnice, kterým ho postihnul ještě v severní Africe, byl Evžen poslán na generální inspektorát Československa (CIG) v Londýně na dobu určitou a současně povýšen do hodnosti podplukovníka.

W/Cmdr Evžen Čížek, with a group of 310 Sqn pilots. / W/Cmdr Evžen Čížek se skupinou pilotů 310. perutě.

The Czechoslovak Inspectorate General (CIG) was the headquarters of Czechoslovak Air Force within the RAF based in London led by AVM RNDr Karel Janoušek, KCB. The purpose of this unit was the command of all Czechoslovak RAF units and also serves as a liaison point between British Air Ministry and Czechoslovak units and airmen. The unit was staffed mainly by Czechoslovak RAF Officers, who having completed their operation tour, would undertake CIG duties during their six months rest period before resuming operational flying. One of the unit’s duties was attending the funeral of fallen Czechoslovak RAF airmen.

Generální inspektorát Československa (CIG) byl velitelstvím československého letectva v rámci RAF se sídlem v Londýně pod vedením AVM RNDr. Karla Janouška, KCB. V kompetenci tohoto útvaru bylo velet všem československým jednotkám RAF a současně sloužil jako styčný bod mezi britským ministerstvem letectví a československými jednotkami a letci. Jednotka byla obsazena převážně československými důstojníky RAF, kteří po ukončení operačního turnusu převzali povinnosti CIG během svého šestiměsíčního odpočinku před dalším operačním nasazením. Jednou z povinností jednotky byla také účast na pohřbech padlých československých letců RAF.

AVM RNDr Karel Janoušek with some of his CIG officers. / AVM RNDr Karel Janoušek s některými svými důstojníky CIG.

The Crash :
Havárie :

On 26 November 1942, Evžen, now at the rank of Group Captain, and S/Ldr Josef Jaške, now also with the CIG, were determined to attend the funeral of Sgt František Remeš who had been killed in a training accident with 53 OTU and was to be buried in Llanvit Cemetery near RAF St Athan in South Wales.

Dne 26. listopadu 1942 byli Evžen, nyní už v hodnosti plukovníka, a major Josef Jaške, t.č. také u CIG, určeni, aby se účastnili pohřbu četaře Františka Remeše, který zahynul při nehodě cvičného letu u 53. OTU a měl být pohřben na hřbitově Llanvit poblíž RAF St Athan v jižním Walesu.

The weather was very bad, with visibility below 500 mtrs. The decision to fly, instead of taking the train, was made because the railway had been damaged by bombing. With S/Ldr Josef Jaške at the controls of a Foster-Wickner Warferry aircraft, ES947 G-AFKU and G/Cpt Čížek as passenger, they took-off in poor visibility in clouds. At 11:45, having just passed the Port of Cardiff, the aircraft was at an altitude of 1,000 mtrs and hit a barrage-balloon cable over Penarth Point, that tore off the propeller and became embedded in the right wing. The plane went into a corkscrew dive and crashed into the Bristol Channel, off Cardiff harbour. G/C Čížek was killed by the impact with the balloon cable and S/Ldr Josef Jaškef was thrown, without a parachute, from the plane, landing in the sea of the Bristol Channel. He survived the impact but his spine was broken, and he needed many months of recuperation.

Počasí bylo velmi špatné, viditelnost pod 500 m. Rozhodnutí letět namísto jízdy vlakem padlo poté, kdy dotčená železniční trať byla poškozena bombardováním. Letoun Foster-Wickner Warferry, ES947 G-AFKU pilotoval major Josef Jaške, plukovník Čížek letěl jako pasažér. Startovali za špatné viditelnosti v mracích. V 11:45, když právě minuli Cardiffský přístav, bylo letadlo ve výšce 1 000 m a narazilo do lana balonu nad Penarth Point, které utrhlo vrtuli a zařízlo se do pravého křídla. Neovladatelný letoun přešel do vývrtky a zřítil se do Bristolského kanálu u Cardiffského přístavu. Plukovník Čížek byl zabit nárazem balonového lana a major Josef Jaške byl bez padáku vymrštěn z letadla a dopadl na hladinu moře Bristolského průlivu. Náraz přežil, ale měl zlomenou páteř a zotavoval se po mnoho příštích měsíců.

Interment of Group Captain Evžen Čížek, Brookwood 30 November 1942. / Pohřeb plukovníka Evžena Čížka, Brookwood 30. listopadu 1942.

Group Captain Evžen Čížek was buried on 30 November 1942, in grave 28. B. 1., at the Czechoslovak section at CWGC Brookwood Military cemetery.

Plukovník Evžen Čížek byl pohřben 30. listopadu 1942 v hrobě 28. B. 1. v československé sekci na vojenském hřbitově CWGC Brookwood.


Medals :
Medaile :

British / Velká Britanie :

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp

Czechoslovakia / Československo :

Válečný kříž 1939

Za zásluhy I.stupně

Pamětní medaile se štítky F–VB

France / Francie :

Légion d‘Honneur au grade de Chevalier

Croix de Guerre avec 2 palmes et 5 etoiles de vermeil

Remembered :
Pamětní místa :

Czech Republic :
Česká republika :

Prague – Dejvice :
Praha – Dejvice :

He is named on the Memorial for the fallen Czechoslovak airmen of 1939-1945, at Dejvice, Prague 6.

Jeho jméno je rovněž uvedeno na Památníku padlým československým letcům v letech 1939-1945 v Dejvice, Praha 6.

Prague – Klárov :
Praha – Klárov :

In November 2017, his name, along with the names of 2507 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno spolu se jmény dalších 2507 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, odhaleno na Pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

He is remembered on the Memorial Plaque at the Vojenský Ústřední Archiv, Prague.

Je připomínán na desce umístěné na Vojenském ústředním archivu v Praze.

Great Britain :
Velká Británie :

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Jeho jméno je připonuto, spolu s ostatními 2938 jmény z posádek bitvy o Británii, na pamětní zdi Christophera Foxleyho-Norrise v Národním památníku bitvy o Británii v Capel-le-Ferne, Kent:


He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial:

Jeho jméno je také připomenuto na londýnském Památníku Bitvy o Británii:

He is remembered on the Memorial Plaque at Bohemia House, formerly the Czech Club, London.

Jeho jména je připomínáno na pamětní desce v Českém domě, dřívějším Českém klubu v Londýně.

This entry was posted in 312 Sqd, Battle of Britain, Biography, France, Not Forgotton, Other RAF Squadrons. Bookmark the permalink.

1 Response to Evzen Cizek – One of the Few

  1. Marek Koutný says:

    Excelent article! Thank you.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.