Vocelovej


Vocelovej


Osudy velitele 311. perutě RAF

Josefa Ocelky DFC

a jeho bratra, stíhacího pilota

Antonína Ocelky

od

Pavel Vančata
Josef Ocelka, jméno, se kterým se každý, kdo někdy přečetl aspoň jednu knihu o 311. československé bombardovací peruti RAF, musel zcela určitě setkat. Zakládající příslušník perutě, který se z řadového důstojníka vypracoval nejprve na velitele letky a následně stál v čele celé perutě. V memoárové literatuře bývá často zmiňován jako nejoblíbenější či nejférovější velitel. Jelikož doposud nevyšla žádná jeho obsáhlejší biografie, tato publikace by to chtěla napravit.

Osobních dokumentů Josefa Ocelky se mnoho nedochovalo, proto autor při psaní knihy využil bohatý fond 311. perutě ve Vojenském ústředním archivu v Praze. Další informace čerpal z fondů britského Národního archivu v Londýně. Cennými zdroji se staly také osobní deníky nebo zápisníky letů příslušníků perutě a rovněž jejich vzpomínky. Díky tomu bylo možné zmapovat válečné osudy Josefa Ocelky včetně podrobností ke každému z jeho 44 operačních letů nad nepřátelské území. Je paradoxem, že v červenci 1942 zahynul při „obyčejném“ neoperačním letu, kterému se kniha též podrobně věnuje.

V knize je věnován prostor i dalším osobám Ocelkovy rodiny. Zmíněny jsou válečné i poválečné osudy Marie Ocelkové a Igora Ocelky, Josefovy manželky a syna. Zatímco manželka za války prodělala strastiplnou cestu za ním do Spojeného království, syn zůstal v okupované vlasti. Poslední osobou je Josefův mladší bratr Antonín, kterému je věnována samostatná kapitola. Oba bratři se v roce 1941 sešli u 311. perutě, kde Antonín krátce sloužil jako mechanik. Následně byl vybrán do pilotního výcviku a po jeho absolvování od léta 1943 sloužil u 312. československé stíhací perutě RAF. V září 1944 byl jeho Spitfire sestřelen a zraněný Antonín skončil v německém zajetí. Po válce pokračoval v kariéře vojenského pilota v československém letectvu. Stejně jako Josef však přišel o život při letecké havárii, v jeho případě v létě 1949.

Josef Ocelka, a name that everyone who has ever read at least one book about 311 Czechoslovak Bomber Squadron RAF must have come across. A founding member of the squadron, who rose from an ordinary officer to be a flight commander and later to lead the entire squadron. He is often mentioned as the most popular and fair commander in the memoir literature. As his extensive biography has, so far, not been published, this publication would like to set this right.

Only very few of Josef Ocelka’s personal documents have been preserved so the author used the rich collection of the 311 Squadron in the Military Central Archive in Prague as the source of the book. He drew more information from the files of the National Archives in London. Personal diaries and Log Books of other squadron members, as well as their diaries, which also became valuable resources. Thanks to this, it was possible to map the war service of Josef Ocelka, including details of each of his 44 operational flights over enemy territory. It is a paradox that in July 1942 he was killed during an “ordinary” non-operational flight, which the book also deals with in detail.

The book also devotes space to other people of Ocelka’s family. The war and post-war fortunes of Marie Ocelková and Igor Ocelka, Josef’s wife and son are mentioned. While his wife underwent a distressing journey to the United Kingdom during the war, his son remained in occupied homeland. The last person is Josef’s younger brother Antonín, to whom a separate chapter is devoted. In 1941, the two brothers met at 311 Squadron, where Antonín briefly served as a Fitter. Subsequently, he was selected for pilot training and after graduating in the summer of 1943, he served with 312 (Czechoslovak) Fighter Squadron RAF. In September 1944, his Spitfire was shot down and a wounded Antonín ended up in German captivity. After the war, he continued his career as a military pilot in the Czechoslovak Air Force. However, like Josef, he lost his life in an air crash, in his case in the summer of 1949.

Publisher:
Vydavatel
Svět křídel
ISBN: 978-80-7573-078-7
Format:
Počet stran
Hardback, 350 pages, 205 illustrations
Vázaná kniha, 350 stran, 205 fotografií
Language:
Jazyk
Czech
Česky
Published:
Publikováno
Septembber 2020
Price:
Cena
410 Kč
This entry was posted in 311 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

1 Response to Vocelovej

  1. Milan Junek says:

    Very useful information,now i will try to get the book Thank you Milan Junek Montreal, formerly from Prague.

Leave a Reply to Milan Junek Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.