Brookwood Christmas Remembrance 2019


For Christmas 2019, as in recent years, a team of our volunteers, again visited Brookwood to remember the Czechoslovak military graves there.

Tak jako v předchozích letech, tak i o Vánocích roku 2019, navštívila skupina dobrovolníků Brookwood, aby si připomněla památku Čechoslováků, kteří zde mají vojenské hroby.

This slideshow requires JavaScript.

Czech remembrance candles were placed by each of the graves by the Czechoslovak Memorial, the three Czechoslovak RAF graves opposite the RAF building, the graves in the post-WW2 Czechoslovak section and concluding at the Liberator crash communal grave.

Pamětní svíčky byly umístěny u každého z hrobů Československého památníku, stejně tak u tří československý hrobů těm, kteří sloužili v RAF, které jsou naproti budovy RAF, dále u hrobů v československé sekci pro 2. světovou válku, i u komunálního památníku obětí pádu Liberatoru.

Many thanks to our volunteers and Československý Legionář – SPIA, without whose help, this remembrance event would not have been achieved. Special thanks to our guest, whose hip-flask with slivo 🙂 was very much appreciated on that cold evening.

Děkujeme našim dobrovolníkům a Československému Legionáři – SPIA, bez jejichž pomoci by se tato vzpomínková akce neuskutečnila.
Zvláštní poděkování patří našemu hostu, jehož plácačka se slivovicí 🙂 byla onoho chladného večera všemi velmi ceněna.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Brookwood Christmas Remembrance 2019

  1. Hana Muzika Kahn says:

    Thank you for placing the memorial candles at Brookwood

  2. Antoinette pearce nee ( spitz ) says:

    How fantastic these very bravemen are still being remembered with out them that awful war could have been so much worse I bless tha 311 sq my father was an air gunner god bless the wonderful volunteers.

  3. Mike Williams says:

    A very lovely touch!!!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.