Czechoslovak RAF Exiles 1948 – 1952


Čechoslováci z RAF do exilu (1948 – 1952)

It is a very sad fact that the end of the Second World War did not bring peace for everyone. Whilst V.E. day brought joy and jubilation to our streets the aftermath of the war brought internal conflict to some of the eastern European countries. The Czech airmen for example who had regrouped in the UK following the German occupation of their country and had formed their own much-respected squadrons here did not have such happy experiences on their return home. A change to a Communist regime meant persecution for most with some attempting to escape their country. From 1948 to early 1950 a steady trickle of ex Czech airmen arrived at RAF Cardington with a view to re-enlisting. Entries in the station daily records read as follows:

Je velmi smutné, že konec druhé světové války nepřinesl mír pro všechny. Zatímco Den vítězství vnesl do našich ulic radost a jásot, politické konsekvence vedení války přinesly do většiny východoevropských zemí vnitřní konflikt. Například čeští letci, kteří se po německé okupaci přesunuli do Velké Británie, aby zde vytvořili vlastní a respektované perutě, to neměli po návratu domů vůbec lehké. Komunistický převrat znamenal pro většinu z nich pronásledování, po němž následovaly pokusy některých z nich o útěk z vlastní země. Od roku 1948 do začátku roku 1950 tak začal proudit do střediska RAF Cardington nepřetržitý příliv bývalých českých letců s cílem opětovného zařazení do vojenské služby. Zápisy ze staničních deníků hovoří jasně:

Aug 1948: During the month 84 Czech nationals reported for interview and enlistment. Of these 49 were temporarily deferred and returned to their homes in the United Kingdom. 35 are on strength in the Unit awaiting disposal instructions.

Srpen 1948: Během měsíce se hlásilo 84 českých občanů k pohovoru se žádostí o přijetí k armádě. Z těchto bylo 49 dočasně pozdrženo k pozdějšímu vyřízení a zbylých 35 bylo přiděleno k jednotkám, kde očekávali další dispozice.

Sept 1948: During the month 9 Czech nationals reported for interview and enlistment. Of these 3 were temporarily deferred and returned to their homes in the United Kingdom. Six were enlisted and 9 posted. During the month one was discharged leaving 27 awaiting disposal instructions.

Září 1948: Během tohoto měsíce se hlásilo 9 českých občanů k pohovoru a zařazení k armádě. Tři z nich byli dočasně pozdrženi k pozdějšímu vyřízení. Šest jich bylo přijato do armády a dalších 9 přiděleno k jednotkám. Během měsíce byl jeden z nich propuštěn a dalších 27 čekalo na další dispozice.

Oct 1948: During the month 20 Czech nationals reported for interview and enlistment. Of these 2 were temporarily deferred and returned to their homes in the United Kingdom. 18 were enlisted and 12 posted. During the month 3 were discharged leaving 30 awaiting disposal instructions.

Říjen 1948: Během měsíce se hlásilo k pohovoru a zařazení do stavu 20 českých občanů. Z toho 2 byli dočasně pozdrženi k pozdějšímu vyřízení. 18 jich bylo přijato do armády a 12 přiděleno k jednotkám. Během měsíce byly 3 osoby propuštěny a zbylých 30 čekalo na další dispozice.

Smaller numbers continued to arrive at the station until early 1951.

Tento stav v menším rozsahu přetrvával až do začátku roku 1951.

In January 1949 the following article appeared in the Sunday Express. This report was found attached to the station’s records for the same month. The station’s response is recorded in the daily records shown here immediately below the article.

V lednu 1949 se v Sunday Express objevil článek, jehož text je uveden níže (velkými písmeny). Zpráva o článku byla nalezena v příloze u staničních záznamů z přijímacího pracoviště RAF v Cardington z téhož měsíce. Reakce pracovníků tohoto pracoviště na článek byly součástí denních záznamů a některé z nich jsou uvedeny bezprostředně pod článkem.

Extract from the Sunday Express dated 30 January 1949.

Výňatek z článku v Sunday Express ze dne 30. ledna 1949.

“IS THIS THE WAY TO TREAT HEROES?”

„TAKHLE SE ZACHÁZÍ S HRDINY?”

WARTIME ACES NOW SCRUB FLOORS AND WORK AS WAITERS. R.A.F USING CZECH D.S.O’s AND D F C’S AS AIRCRAFTSMEN. MEN WHO HELPED US TO FIGHT HITLER AND HAVE ESCAPED STALIN – BY GROUP CAPTAIN H S L DUNDAS D.S.O. D.F.C. *

VÁLEČNÁ ESA DRHNOU PODLAHY A PRACUJÍ JAKO ČÍŠNÍCI. TAKHLE VYUŽÍVÁ R.A.F ČESKÉ LETCE S VYZNAMENÁNÍMI D.S.O A D.F.C. MUŽE, KTEŘÍ NÁM POMOHLI V BOJI S HITLEREM A UNIKLI STALINOVI – AUTOR KAPITÁN LETECTVA H S L DUNDAS D.S.O. D.F.C. *

Through the dark days of the war a very considerable number of Czech airmen fought with us as members of the Royal Air Force with a courage, devotion and glory that was unsurpassed even by our own great airmen. This is a simple statement of how we are rewarding them today.

V temných dnech války s námi bojovalo úctyhodné množství českých letců v řadách RAF s odvahou, oddaností a úspěchy, které nepřekonali ani naši vlastní hrdinové. Tímto jednoduše upozorňujeme na to, jakým způsobem jim dnes vyjadřujeme svůj vděk.

When Hitler first struck down Czechoslovakia the best Czech pilots and ground crews scattered across the rest of Free Europe to continue the battle for freedom. They were indeed almost the first airmen in it. When Poland was attacked they fought in Poland. When Poland fell they moved to France. In France as part of the French Air Force they did their fair share in trying to dam the Nazi flood flowing westward. When France fell they crossed to Britain.

Když Hitler vtrhnul do Československa, nejlepší čeští piloti a příslušníci pozemního leteckého personálu odešli do zbylých částí ještě svobodné Evropy, aby pokračovali v boji za svobodu. Ve skutečnosti to byli první váleční letci proti nacistům. Když bylo napadeno Polsko, bojovali v Polsku. Poté, kdy padlo, přesunuli se do Francie. Ve Francii se stali součástí francouzského letectva a podíleli se na snaze postavit hráz nacistické vlně směrem na západ. Když padla i Francie, přešli do Británie.

The RAF received them with joy. They were in the RAF through all the tense days. They were amongst the RAF’s bravest and most skilled fighters. Many rose to Squadron Leaders and Wing Commanders. Many D.S.O’s and D.F.C‘s and other bravery awards came to them.

RAF je přijala s otevřenou náručí. Byli její součástí v těch nejtěžších dnech. V RAF patřili k těm nejstatečnějším a nejzkušenějším. Z mnohých se stali velitelé perutí a velitelé letek. Byli nositeli mnoha vyznamenání D.S.O. a D.F.C. a dalších ocenění za statečnost.

LOVED FREEDOM TOO DEARLY.

MILOVALI SVOBODU NADE VŠE.

The war won the survivors of that gallant force went back home to re-establish the Czech Air Force with British Mosquitos and Spitfires. Then Stalin struck as Hitler had struck. Czechoslovakia once more fell under an iron dictatorship. There was an immediate and ominous black mark set against all Czech airmen who had fought with the RAF. They were “unreliable” as far as the communists were concerned. They loved freedom too dearly. Most of them were dismissed, many were arrested. So for a second time, a considerable number of them fled to breathe the free air of Britain.

Válka byla vítězně dobojována a Ti z toho statečného vojska, kteří ji přežili, se vraceli zpět do vlasti, aby zde položili základy nového československého letectva a to i s pomocí britských Mosquitů a Spitfirů. Ale pak udeřil Stalin, stejně tak jako předtím Hitler. Československo se ocitlo pod železnou diktaturou znovu. A tak všichni letci, kteří bojovali ve službách RAF na Západě, se měli stát černými ovcemi. Komunisté je označili jako „nespolehlivé“. Milovali totiž svobodu nade vše. Většina z nich byla postavena mimo službu, penzionována, mnoho z nich bylo zatčeno, vyslýcháno a pak uvězněno. A tak nezbývalo než uprchnout podruhé, aby se mohli znovu nadechnout svobody v Británii.

This time escape was not so easy. Many were captured and thrown into prison. Air Vice Marshall Janousek** who was knighted here as a reward for his services as Inspector General of the wartime Czech Air Force was trapped while trying to cross the frontier. He was sentenced in secret to 18 years imprisonment. His friends fear that at a new trial which has been ordered he may be sentenced to death.

Utéci tentokrát však už nebylo vůbec snadné. Útěky mnohých byly prozrazeny, oni pak zatčeni a odsouzeni k mnohaletým žalářům. Příkladem by mohl být Karel Janoušek**, jediný československý maršál RAF, který se za své služby generálního inspektora českého válečného letectva ve Velké Britanii, dočkal při pokusu o překročení hranice zatčení a uvěznění. V neveřejném soudním procesu byl odsouzen k 18 letům vězení. Jeho přátelé se obávali, že by mohl být v nově nařízeném soudním řízení odsouzen i k trestu smrti.

HIGH HOPES

VELKÉ NADĚJE

About 150 in all escaped, some with their wives and families. They enlisted at once with the R.A.F. in the British zone in Germany and were brought to Britain with high hopes that their experienced services would be valued by a force in which they had gained renown and which is sorely in need of such men.

Uprchnout se podařilo asi 150 z nich, některým s jejich manželkami i rodinami. Okamžitě se registrovali u R.A.F. v britské zóně v Německu a byli převezeni do Británie s velkými nadějemi, že zde uplatní svoje bohaté zkušenosti, které budou oceněny v míře, v jaké budou služby takových slavných mužů zapotřebí.

But what has happened! 35 of them several wearing the ribbon of the Distinguished Flying Cross are today at Cardington recruiting centre, sweeping floors, scrubbing tables, dishing up food, and cleaning lavatories for British conscripts. They are classed as aircraftsmen second class.

Ale co se nestalo! 35 z nich, se stužkami válečných vyznamenání, dnes v náborovém středisku v Cardington zametá podlahy, drhne stoly, roznáší jídlo a uklízí záchody pro nové britské brance. Jsou diskvalifikováni jako letci druhé kategorie.

One was a squadron leader night fighter D.F.C. After the war he was Czech Air Attaché in Paris, then he commanded a regiment of Mosquitos in Czechoslovakia. He was dismissed 14 days after the communists seized power. Because he has some knowledge of photography his menial jobs in the kitchen at Cardington are punctuated with spells of duty in the photographic section.

Jedním z nich byl i velitel perutě nočních stíhačů D.F.C. Po válce byl čsl leteckým atašé v Paříži, poté velel v ČSR leteckému pluku s letouny Mosquito. Z armády byl propuštěn 14 dní poté, co se komunisté chopili moci. A protože má určité znalosti z oboru fotografie, jeho podřadná služba v kuchyni v Cardington je občas přerušena kouzelnou službou ve fotografické sekci.

MENIAL JOBS

PODŘADNÉ PRÁCE

Another who came to Britain was the leading Czech fighter pilot during the war. He was a Wing Commander. He won both the D.S.O. and D.F.C. He passed English, French, and Czechoslovakia college courses. With all his experiences and qualifications as a general duties officer probably unrivalled by any serving Wing Commander in the R.A.F. he was offered a commission as a Flying Officer in the Equipment Branch.

Dalším, kdo přišel do Británie, byl během války předním českým stíhacím pilotem. Byl velitelem letky a nositelem vyznamenání D.S.O. a D.F.C. Mluvil anglicky, francouzsky, absolvoval vysokou školu. Se všemi jeho zkušenostmi, kvalifikací, znalostmi důstojnických povinností, bez konkurence ve srovnání s jakýmkoliv podplukovníkem u RAF, mu bylo nabídnuto místo nadporučíka zásobovací jednotky.

Two former R.A.F. officers have had to accept the rank of Pilot IV equivalent to Lance Corporal. Both were graduates of the Czech Officer School before the war, and one has passed Staff College, and the other decorated with the D.F.C. was considered the best Spitfire and aerobatic pilot in the Czech Air Force.

Dva bývalí důstojníci R.A.F. byli nuceni přijmout hodnost Pilot IV, která byla srovnatelná s hodností desátníka. Oba byli před válkou absolventi důstojnické školy v ČSR, jeden z nich pak absolvoval štábní kurz a ten druhý, s vyznamenáním D.F.C., byl považován za nejlepšího pilota na Spitfire a akrobatického pilota csl leteckých sil.

Others who have been offered the rank of Pilot IV have refused and left the service. They prefer to take the chance of finding jobs in civilian life, and so their experience is lost.

Ostatní, kterým byla nabídnuta hodnost Pilot IV, ji odmítli a službu v RAF opustili. Dali přednost šanci najít si zaměstnání v civilním životě, a jejich dosavadní kvalifikace tak byla ztracena.

One British Officer said to me “Can you wonder that Czech in the R.A.F are becoming disillusioned and depressed?”

Jeden britský důstojník mi řekl: „Můžete se divit tomu, že jsou Češi přístupem R.A.F rozčarovaní a zklamáni?“

*Grp Captain Hugh Spencer Lisle Dundas was thought to be the youngest Group Captain in WW2 and had a distinguished record serving as a pilot and was highly decorated. In 1971 he received a knighthood.

*Plukovník Hugh Spencer Lisle Dundas byl považován za nejmladšího plukovníka ve druhé světové válce a měl vynikající hodnocení a jako pilot byl nositelem mnoha vyznamenání. V roce 1971 získal rytířský řád.

**After the German occupation of Czechoslovakia, Karel Janoušek escaped to France then made his way to England where Czech squadrons were beginning to be formed. He commanded these squadrons throughout the war culminating in a knighthood from George VI and promotion to Air Marshall. He was also decorated by many of the allied governments.

** Po německé okupaci Československa uprchl Karel Janoušek do Francie a poté do Anglie, kde se začaly formovat jednotky csl exilové armády. Velel těmto perutím po celou dobu války, a jeho služba byla završena rytířským řádem z rukou krále Jiřího VI. a udělením hodnosti maršála letectva. Byl nositelem řady vyznamenání od vlád Spojenců.


He returned to Czechoslovakia at the end of the war but in 1948 fell foul of the new communist regime who were suspicious of his links to the west. He was arrested after attempting to leave the country and court-martialled and initially sentenced to 18 years imprisonment. However, in 1960 he was released in an amnesty and in 1968 his convictions were quashed. He died in October 1971. In subsequent years a street and museum have been named after him in Prague along with a plaque (shown right) commemorating his service to his country.

Po konci války se vrátil zpět do Československa, ale v roce 1948 se dostal do hledáčku komunistickému režimu, který měl podezření z jeho vazeb na západ. Byl zatčen při pokusu opustit zemi a válečný soud mu vyměřil 18 let vězení. V roce 1960 byl amnestován a v roce 1968 byl rehabilitován. Zemřel v říjnu 1971. Po roce 1989 byla jeho jménem pojmenována ulice v Praze 9 s pamětní deskou (na obrázku vpravo) a muzeum RAF v Polici, připomínající službu jeho zemi.

“Following on from the Sunday Express article comments were recorded in the station ORBs. Feelings must have been high for this to happen as almost all of the records simply summarise daily or monthly activities on a factual basis.

„V návaznosti na článek v Sunday Express byly zaznamenány komentáře na stanici ORB. Emoce musely být značné, když se tak dělo, protože téměř všechny záznamy jednoduše shrnují každodenní události na základě faktů.

“Jan 1949: Re-enlistment of Czech Airmen – A Sunday Express article on this subject is attached as “b” appendix. The tone of the article is deprecated. All Czech re-enlistments received at this Unit have been given special consideration in that their individual problems have been given the closest attention.

„Leden 1949: Opětovné zařazení českých letců – článek Sunday Express o tomto tématu je připojen jako příloha„ b “. Tón článku je nepřijatelný. Všem rekvalifikacím českých občanů, zaregistrovaným na tomto středisku, byla věnována náležitá pozornost, a jejich osobní problémy byly řešeny individuálně.

As they have normally been retained here in the Reception Unit for lengthy periods (varying from 6 weeks to 6 months) training courses have been instituted for them. All have been advised while they are waiting at Cardington for the Air Ministry’s offer for regular employment, to use the period to study the English language and the back-ground of British ways of living as they are likely to remain in this country for a considerable time. As many of them have been out of service for some time, in order to refresh their Service knowledge regular G S T including Ground Combat, and Assault Courses, and regular periods with the Education Officers, have been arranged. A copy of this training syllabus is attached as an appendix. They have also been detailed for regular periods of fatigues in common with all other volunteer recruits when available for such duties. Many have suffered acute distress and financial hardship leading to a considerable number of applications to the RAF Benevolent Fund for assistance. Most of these applications have been strongly recommended and in every one of these, in which they have completed their investigations the RAF Benevolent Fund have approved the recommendations forwarded by this station. Czech personnel received to date are as follows:

Vzhledem k tomu, že se zájemci o uplatnění zdrželi v přijímacím středisku delší dobu (od 6 týdnů do 6 měsíců), byly pro ně organizovány školicí kurzy. Všichni měli v úmyslu využít dobu strávenou v Cardington při čekání na nabídku řádného zaměstnání z ministerstva letectví, ke studiu anglického jazyka a společenské kultury britského způsobu života, neboť bylo pravděpodobné, že tu stráví delší čas. Protože byla řada zájemců po delší dobu mimo aktivní činnost, byly pro oživení návyků a znalostí organizovány pravidelné systémové kurzy, které vedli školící instruktoři. Kopie takovéhoto učebního plánu je připojena jako příloha. Byli také pravidelně nasazováni do vyčerpávajících služeb s ostatními dobrovolníky, pokud byli takové služby schopni. Mnoho z nich trpělo úzkostnými stavy a dostalo se do finanční tísně, což vedlo ke značnému počtu žádostí o pomoc u Dobročinného fondu RAF. Většina z těchto žádostí byla bezodkladně doporučena a všechny z nich, které byly shledány jako opodstatněné, Dobročinný fond RAF schválil. Níže je uveden zápis o míře podpory pro tyto csl zaměstnance:

Rank
Hodnost
Ex – officers recommissioned
Bývalí důstojníci znovu přijati do služby
11
Ex-officer aircrew appointed as airmen aircrew
Bývalí důstojníci v posádkách zařazeni jako řadoví členové posádek
8
Ex-officers refused offers and discharged into civilian life
Bývalí důstojníci, kteří odmítli nabídku a odešli do civilu
4
Ex-airmen aircrew re-appointed
Bývalí členové posádek znovu zařazeni do posádek
8
Ex-airmen aircrew given ground trades
Bývalí členové posádek zařazeni do pozemních složek
1
Ex-airmen ground trades re-engaged
Bývalí příslušníci pozemních složek znovu zařazeni do pozemních složek
5
Ex-airmen refused offers and discharged into civilian life
Bývalí letci, kteří odmítli nabidku a odešli do civilu
6
Total:
Celkový:
43

_______________________________________________________________

We have no idea how these men fared and if they stayed in this country. Indeed I have been unable to find any names for these individuals. We can only hope that they had a good life here and received a warm welcome. If anyone knows what happened to these men or if you are related in any way please make contact as it would be great to show their photos and make sure they are not forgotten.

Nemáme žádné informace o tom, jak tito muži uspěli a zda zůstali v UK. Opravdu jsem nebyla schopna dohledat žádná jména těchto jednotlivců. Můžeme jen doufat, že zde prožili dobrý život a dočkali se vřelého přijetí. Pokud někdo ví, co se s těmito muži stalo, nebo pokud jste jejich příbuznými, kontaktujte nás, protože by bylo skvělé ukázat jejich fotografie a navzájem se ujistit, že na ně nebylo zapomenuto.

_______________________________________________________________

© Jane Harvey
rafcardingtoncamp.co.uk
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Czechoslovak RAF Exiles 1948 – 1952

 1. BT Collins says:

  I’m sure others feel as I do that this was a terrible injustice to those who, as they say, wrote a check to sign their life over to the government during the war, only to return and get so little reward. However, I think we have to look a bit at the context. A little research showed that after the war Britain was essentially bankrupt. In addition, they released 2,000,000 men who had been conscripted into the service for the war. Their economy was terrible, and they had to go back to rationing. It was so bad that rationing didn’t end until 1954, and the loans given them by the U.S. and Canada weren’t paid off until 2006. I’m not sure about the last because another source says they were forgiven. Maybe someone else can add to this and/or correct it. Please do so if you can.

  The U.S. had a similar problem at the end of the war. There were no jobs and when all the service men and women returned they came home to unemployment. All the war industry may have been gone, but the manufacturing capability was still there; Britain’s was mostly bombed away. In addition, the American companies had the funds to begin again because of their war industries income and never having to fight a war on our mainland. In fact, the automakers still had the molds to make their 1942 models again with only slight modifications. I have a 1947 “first series” truck that is the same as my 1941, so Chevrolet got vehicles back up and running almost immediately. Their new designs came out later in 1947.

  In addition, the U.S. created the G.I. Bill, which offered veterans money for college (I don’t know how much), but it got many off the streets and as the economy began to grow again, these men were able to come back into the labor market with college educations in smaller numbers than all at once without education. After that, a veteran with a college degree generally got the jobs rather than those less educated, and more, those who hadn’t served.

  Getting back to Great Britain, I don’t know if they had any such program, but one has to ask where they would have got the money to do it. With rationing for their own people, wouldn’t it be very difficult politically to give jobs, especially well-paying jobs to foreigners at the expense of their own former servicemen? This is much like those in the states not wanting jobs given to illegals, and the illegals have to take jobs others won’t do. So maybe, even a menial job was better than nothing. I was just a kid then, so what I’ve written may well need correction and if so, please do so.

  [Moderators note: by ‘get so little reward’ to get a better understanding about that time, it would be useful to read this article:

  https://fcafa.com/2010/08/15/victims-of-communism-3/

  It is not a case of ‘wrote a check to sign their life over to the government during the war’ it is a case where the now Communist government of Czechoslovakia, since February 1948, were now persecuting and imprisoning – even some were killed – those Czechoslovak airmen & women who had served with the Allies in the West during WW2.\

 2. Aviationtrails says:

  What a terrible way to treat these heroes. I hope they were successful and achieved happiness in the safety for which they fought.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.