500,000!


We are very pleased and proud to announce that today this site has now reached the milestone of :

S radostí a pýchou Vám dnes můžeme oznámit, že tato stránka dosáhla hranice:

500,000 pages read / navštívení

A big ‘Thank you’ to all our readers, from all around the world, for their support in enabling this significant achievement to be accomplished.

Vyjadřujeme tímto “Velké poděkování” všem našim čtenářům a sympatizantům z celého světa za jejich podporu našeho snažení, které vyústilo v tak významný úspěch.

We consider that this half million achievement has contributed some way to ensure that the activities, achievements and hardships of the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 are better known.

Domníváme se, že dosažení půlmiliontého návštěvníka je především známkou toho, že jsme přispěli touto cestou k lepšímu poznání působení, úspěchů, ale také těžkých chvil všech československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války.

We very much value the support, encouragement and assistance we have received from the numerous relatives of those men and women in our quest to provide an accurate online resource of information about those Czechoslovak RAF men and women.

Velice si ceníme podpory, povzbuzení a pomoci od mnoha příbuzných těchto hrdinů, které nám pomáhají poskytovat co nejpřesnější obraz životních osudů těchto československých mužů a žen ve službách RAF.

It has been very much a team effort and we take this opportunity to thank all our dedicated volunteer team of researchers, contributors, translators, supporters, graphic designers and many other roles without whom this significant achievement would not have been accomplished.

Byla to především týmová práce a my využíváme této příležitosti, abychom poděkovali celému týmu našich fundovaných dobrovolníků za jejich studie, příspěvky, překlady, dárcovství, grafické úpravy a řadu dalších činností, bez nichž by nemohlo být takovéhoto úspěchu dosaženo.

A special mention and thanks to all our readers who have kindly donated funds to help finance the running costs of this site to ensure that this online resource of information continues.

Zvláštní zmínka a dík patří také všem našim čtenářům, kteří laskavě darovali finanční prostředky na úhradu provozních nákladů této stránky, a jsou tak zárukou toho, že tento on-line zdroj informací bude i nadále pokračovat.

Thank you all.

Děkujeme Vám všem.

This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.