Vlkonice remembers Matej Pavelovic


On Saturday, 11 July a ceremony was held in Vlkonice to commemorate the 100th anniversary of the birth of Matěj Pavlovič, a native of Vlkonice who, as a Czechoslovak flew in the Polish Air Force, defending Poland when Germany invaded on 1 September 1939.

V sobotu 11. července se ve Vlkoniích konala vzpomínková akce k 100 výročí narození rodáka obce Vlkonice, Matěje Pavloviče, který po napadení Německem Polska 1.9.1939 jako příslušník polského letectva bojoval proti německým okupantům.

The 'Český čtyřlístek'
Matěj Pavlovič in top right hand corner.

In this battle, along with fellow Czechoslovak pilots Josef František, Josef Balejka and Vilém Košař they became known as the ‘Český čtyřlístek’ – the Czech Four-Leaf Clover – because of their determined attacks – in outdated biplane observer aircraft – against the advancing Wehrmacht. When Poland was defeated, he chose to remain with his Polish airmen colleagues when evacuated to France. When France capitulated in June 1940, the Polish airmen were evacuated to England where he joined 303 (Polish) Squadron in the RAF.

V rámci bojové činnosti spolu s československými piloty Josefem Františkem, Josefem Balejkou a Vilémem Kosařem, byli známí jako “Český čtyřlístek”. Létali na zastaralých typem pozorovacích dvojplošníků, s nimiž v rámci možností napadali německé jednotky a podávali polskému velení zprávy o směrech postupu Wehrmachtu. Když bylo Polsko poraženo, spolu s polskými piloty odešli do Francie. Po kapitulaci Francie v červnu 1940, byli evakuováni do Anglie, kde byli zařazeni do 303. (polské) Squadrony v RAF.

Preceding the ceremony a convoy of a variety of military vehicles from the Military Vehicle Club, Plzeň arrived with their club members dressed as WW2 Czechoslovak soldiers in the British Army or as American GI’s. The Honour Guard was formed by the Club members who carried the flags of the Czech Republic, Great Britain, Poland and the standard of the village of Budětice.

Slavnostnímu obřadu předcházela přehlídka vojenských vozidel z vojenského klubu. v Plzni, ve stejnokrojích československých vojáků z druhé světové války britské a americké armády. Čestnou stráž drželi členové Klubu, kteří nesli vlajky České republiky, Velké Británie, Polska a standartu obce Budětice.

Jaroslav Pavlovič, nephew of Matěj Pavlovič attended the ceremony with his family which was held at the memorial to Matěj Pavlovič in the village, which also display the RAF flag.

Jaroslav Pavlovič, synovec Matěje Pavloviče se slavnostní vzpomínkové akce v obci u památníku Matěje Pavloviče zúčastnil s celou svoji rodinou a vyvěsil vlajku RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The well attended ceremony was opened by Antonín Huda, Mayor of Budětice who welcomed all attending. Václav Toman, of the Letecký historiký klub Plzeň then read a detailed biography about Matěj Pavlovič. Col. Jacek Stec, Defence, Military and Air Attaché at the Polish Embassy, Prague in his speech commended the contribution that Matěj Pavlovič had made in the defence of Poland in September 1939 and also while flying with 303 Sqn in the RAF. The concluding speech was by Ing. Antonín Šrámek from the Military Vehicle Club, Plzeň.

Slavnostní obřad při veliké účasti zahájil Antonín Huda, starosta obce Budětice, který přivítal všechny přítomné občany a poté Václav Toman, letecký historik z klubu Plzeň, seznámil přítomné s podrobným životopisem Matěje Pavloviče. Plukovník Jacek Stec , vojenský a letecký přidělenec polského velvyslanectví v Praze ve svém projevu ocenil přínos Matěje Pavloviče při obraně Polska v září 1939 a letecké bojové činnosti s 303. polskou perutí v RAF. Závěrečnou řeč pronesl Ing. Antonín Šrámek z vojenského Vehicle klubu Plzeň.

Col. Jacek Stec then led the laying of wreaths at the memorial to Matěj Pavlovič. The Czech National Anthem was then played and the Honour Guard then led the band and all attendees through the village with the ceremony concluding with a musical event.

Plk. Jacek Stec pak položil věnec k památníku Matěje Pavloviče, poté následovala národní hymna České republiky a při průvodu obcí, hudbou doprovázela účastníky průvodu, kapela.
This entry was posted in Anniversary, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.