Karel Toman-Mares – memorial plaque unveiled


Odhalení pamětní – Karla Tomana-Mareše.

On 10 June 2015 a memorial plaque was unveiled for G/Cpt Karel Mareš [Toman], the first Commanding Officer of 311 (Czechoslovak) Sqn, RAF, at the Pierre de Coubertin grammar school, Tábor, which he attended between 1909 to 1917.

Dne 10.6.2015 byla odhalena pamětní deska na gymnáziu Pierre de Goubertin, G/Cpt Karla Mareše (Tomana), prvního velícího důstojníka 311. československé perutě RAF, v němž studoval v letech 1909 až 1917.

Attending the ceremony were family members, Kateřina Bláhová, Deputy Mayor of Tábor, local dignitaries, Colonel Alois Matýzka, Chief of Staff at the 22nd Helicopter Squadron, the successor to 311 Sqn, from Náměšti nad Oslavou airbase, military veterans, memorial plaque instigators Petr Jahn and Miloslav Sobek, well-wishers České rozhlas (Czech radio) and local media. Guard of Honour was provided by members of the 42 Mechanised battalion of the Czech Army.

Slavnostního odhalení pamětní desky se účastnili členové jeho rodiny, Kateřina Bláhová, místostarosta města Tábora, místní hodnostáři, plukovník Alois Matýzka, náčelník štábu 222. vrtulníkové letky, zástupce 311. perutě, z letecké základny Náměšti nad Oslavou, vojenští veteráni, iniciátoři pamětní desky Petr Ján a Miloslav Sobek, příznivci českého rozhlasu a místní média. Čestnou stráž u pamětní desky drželi příslušníci 42. mechanizovaného praporu Armády ČR.

The ceremony was commenced at 14:00 with a short speech by school Director RNDr Miroslav Vácha within which he said that “Karel Mareš studied and graduated from here and is a great honor that our school will have this memorial plaque to a important citizen of Tábor. Further speeches were made by Mgr Jakub Smrčka Th.D., Director of the Hussite Museum at Tábor and Josef Felfel, Director of Hornické museum, Příbram, followed by the playing of the Czech National Anthem and a flypast over the school by three light aircraft from the Tábor Aero Club.

Slavnostní odhalení pamětní desky bylo zahájeno v 14,00 hod , krátkým proslovem ředitele školy RNDR Miroslava Váchy, ve kterém řekl, že “Karel Mareš studoval a absolvoval zdejší gymnázium a je pro nás velkou ctí, že na naší škole bude umístěna pamětní deska tak významného občana Tábora”. Další projevy přednesli Mgr. Jakub Smrčka Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře a Jakub Smrčka ředitel Hornického muzea Příbram. Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou a průletem tří lehkých letadel Aeroklubu města Tábor.

This slideshow requires JavaScript.

The memorial plaque was then unveiled by Dagmar Jungmannová, daughter of G/Cpt Karel Mareš and flower bouquets laid.

Po odhalení pamětní desky k ní dcera G/Cpt Karla Mareše Dagmar Jungmanová, položila květinovou kytici.

Interviews from the ceremony, in Czech, by České rozhlas (Czech Radio) here

Rozhovory reportéra Českého rozhlasu s účastníky slavnostního odhalení pamětní desky najdet zde
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

2 Responses to Karel Toman-Mares – memorial plaque unveiled

  1. Carol Daly says:

    Please help i am looking for Dagmar Jungmannova on Pranas Ratiborska. I need to talk to this person so please if you know her have her contact me .

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.