Oldrich Dolezal – Memorial Plaque unveiled.On 5 May 2015, the small village of Vitová, near Fryšták, in the Czech Republic was to have its second biggest event since the end of WW2. The first was in August 1945 when one of its inhabitants, Oldřich Doležal, returned home after serving as a pilot in the RAF during WW2.

Dne 5. května 2015 se v malé obci Vítová u Fryštáku v České republice uskutečnila druhá největší událost od konce 2. světové války. První stejně velká událost se odehrála v srpnu 1945, kdy se navrátil domů jeden z obyvatel obce Oldřich Doležal, který v době 2. světové války sloužil jako čs. zahraniční pilot v RAF.

Now, some 70 years later, Vitová remembered him with the unveiling of a memorial plaque by his former family home in the village.

Po sedmdesáti letech mu nyní byla v obci Vítová u jeho bývalého rodinného domu odhalena pamětní deska.

This slideshow requires JavaScript.

Prior to the ceremony commencing the Fryštácké mažoretky‬‬ cheer team accompanied by the Miklovci band, gave a display to the large number of attendees.

Před zahájením slavnostního odhalení pamětní desky vystoupily Fryštácké mažoretky za doprovodu Miklovcovy kapely. Vystoupení sledovalo velké množství občanů Vítové a mnoho dalších návštěvníků.

Attending the ceremony were Local Community leaders, Air Force and Army veterans, family friends from nearby Kostelec well wishers from Vitová and Fryšták as well as those who had travelled from Prague, Hradec Kralove, Olomouc, Plumlov and Brno.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili vedoucí představitelé města Fryšták, zástupci vojenského letectva a armádní veteráni, přátelé rodiny z blízkého Kostelce i gratulanti z Vítové, Fryštáku a mnoho dalších návštěvníků, kteří přijeli z Prahy, Hradce Králové, Olomouce, Plumlova a Brna.

The Guard of Honour was by members of the Fryšták Fire Brigade and the Fryšták Scout Group.

Čestnou stráž drželi příslušníci Hasičského záchranného sboru Fryšták a členové fryštáckého Junáku.

The ceremony commenced at 17:00 with Mgr Pavel Nášel, editor of the local magazine Fryštacké listy, gave the opening address which was followed by a flypast by light aircraft.

Obřad zahájil v 17:00 Mgr. Pavel Nášel, redaktor místního časopisu Fryštácké listy, a poté následoval přelet lehkých letadel.

The memorial was then unveiled by Tom Doležal and Mgr. Libor Sovadina and blessed by Mgr. Miroslav Dibelka, the priest for Fryšták. Wreaths were laid by invited guests, well wishers, the Tmavomodří group and the KX-B Monument Project Team.

Pamětní desku na pomníku odhalili Tom Doležal a Mgr. Libor Sovadina a požehnání udělil Mgr. Miroslav Dibelka, fryštácký kněz. Poté k pomníku s pamětní deskou položili květiny hosté, příznivci, členové spolku Tmavomodří a projektový tým KX-B Monument.

Opening speech was given by Mgr. Libor Sovadina – Deputy Mayor Fryšták. PhDr. Česlav Zapletal, archivist for Fryšták then gave a welcoming introduction in English before reverting to Czech to give a detailed biography of Oldřich Doležal.

Úvodní projev přednesl náměstek starosty Fryštáku Mgr. Libor Sovadina. Uvítací projev pronesl v angličtině kronikář a archivář města Fryšták PhDr. Česlav Zapletal. Poté, již v češtině, seznámil přítomné s podrobným životopisem Oldřicha Doležala.

The concluding speech was by Josef Kubaško from Slovakia, representing the Association of Anti- Fascist Fighters.

Závěrečnou řeč pronesl zástupce Asociace protifašistických bojovníků Josef Kubiško ze Slovenska.

Libuše Lukášová and Vlasta Langrová with granddaughter.
Libuše Lukášová a Vlasta Langrová s vnučkou

For two of the Vitová citizens attending it was a very nostalgic occasion as they had also participated in the welcoming ceremony for Oldřich Doležal in August 1945. Vlasta Langrová as a young girl and Libuše Lukášová, Oldřich Doležal’s second cousin, who had presented him with bread and salt on his return to Vitová.

Pro dvě přítomné občanky Vítové to byla nostalgická příležitost, neboť se jako mladé dívky podílely na uvítacím ceremoniálu pro Oldřicha Doležala v srpnu 1945. Byly to Vlasta Langrová a Libuše Lukášová, která svého druhého bratrance Oldřicha Doležala uvítala po jeho návratu do Vítové chlebem a solí.

Oldřich Doležal and Libuše Lukášová, 18 August 1945.
Oldřich Doležal a Libuše Lukášová 18. srpna 1945.

The ceremony concluded with the playing of the National anthem.

Slavnostní obřad byl zakončen státní hymnou.

The Fryštácké mažoretky then gave another display leading the attendees to the nearby Vitová Village Hall for refreshments.

Na závěr znovu vystoupily Fryštácké mažoretky a přítomní hosté se poté odebrali do nedalekého kulturního domu ve Vítové, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

During the refreshments a picture of the ‘Alsterufer’ sinking, by artists Jirka and Ondrej Soukup. was presented to Radomír Slováček by the Doležal family in recognition for all the help he has given them over many years.

Obraz potápějící se lodi “Alsterufer” umělců Jirky a Ondřeje Soukupa ​byl během občerstvení věnován rodinou Doležalových Radomíru Slováčkovi jako projev uznání za všechnu pomoc, kterou jim poskytl​ během mnoha let.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

6 Responses to Oldrich Dolezal – Memorial Plaque unveiled.

 1. Chris Lock says:

  Salutations to a gallant patriot and to all those other Czechoslovaks who fought and fell defending their homeland and for freedom. Lest we forget.

 2. Victor Karel Leslie Marshall says:

  Another brave Czech pilot remembered and honoured in his home village. It’s heartening to know that citizens of all ages are eager to keep these memories alive, so long after the war ended.

 3. Augustin Dolezal says:

  What a wonderful and fitting memorial to one who served his country so well.
  I look forward to visiting Vitova on my next visit .

 4. Dagmar Johnson - Šišková says:

  It was very nicely put together. Weather held too and altogether it was a lovely occasion. Glad to have been able to be there and see such a great man being, at last, remembered.

 5. Mark Karel Dolezal says:

  Congratulations to the family of Oldrich Dolezal and all the citizens of Vitova for the recognition of a brave and important citizen from an important time in history.

 6. Zdenek Samek says:

  I am very happy that one of the best pilots of 311. CZ SQ has finaly plaque in his homeland. Big thanks to all who participate and organize this ceremony.

Leave a Reply to Victor Karel Leslie Marshall Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.