Brookwood 2013


A very big thank you to the anonymous person who kindly placed red carnations by all of the headstones in the Czechoslovak ex-Servicemens’ plot at Brookwood cemetery, Surrey, earlier this month.

Srdečný dík patří neznámému člověku, který začátkem května laskavě položil rudé karafiáty ke všem náhrobním kamenům v oddělení bývalých československých armádních příslušníků na hřbitově Brookwood v Surrey.

This small, but unmistakably military looking burial plot is the final resting place for currently 79 Czechoslovaks – men and women – who had served in the RAF or the Czechoslovak Army in Britain during WW2.

Toto malé, ale neomylně vojensky vyhlížející hřbitovní oddělení, je v současné době posledním místem odpočinku 79 Čechoslováků – žen a mužů – kteří sloužili v RAF nebo v Československé armádě v Británii během II. světové války.

Following the Communist take-over of Czechoslovakia in February 1948, they were subjected to persecution from the Communist authorities but, by various means, they managed to escape to freedom back in the west. In many cases they would then move to various parts of the world to rebuild their lives.

Po komunistickém uchvácení moci v Československu v únoru 1948 byli podrobeni persekuci komunistického vedení, ale různými cestami se jim podařilo uprchnout na svobodu zpět na západ. V mnoha případech se potom odstěhovali do různých částí světa, aby znovu vybudovali své životy.

With Czechoslovakia under Communist regime the possibility of their final resting place being in their homeland no longer existed. Hence the reason why the Czechoslovak ex-Servicemen abroad instigated this plot in Brookwood in 1983.

Dokud v Československu panoval komunistický režim, neexistovala možnost, že by místo jejich posledního odpočinku mohlo být v jejich vlasti. To bylo důvodem, proč bývalí českoslovenští armádní příslušníci v zahraničí započali jednání ohledně tohoto hřbitovního oddělení v Brookwoodu v r. 1983.

The plot is the chosen final resting place of not only some of those Czechoslovak ex-Servicemen who remained in England, but also includes graves of some of those who were living elsewhere in the world.

Toto oddělení je vyvoleným místem posledního odpočinku nejen mnoha z bývalých Československých armádních příslušníků, kteří zůstali v Anglii, ale jsou zde pohřbeni také někteří z těch, kteří žili na jiných místech světa.

This person’s noble gesture to remember these Czechoslovak ex-Servicemen is much appreciated.

Velmi oceňujeme ušlechtilé gesto tohoto neznámého člověka, kterým symbolicky uctil památku bývalých československých armádních příslušníků.

This entry was posted in Information, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

1 Response to Brookwood 2013

  1. Leos Anderler says:

    Many years ago I was able to visit from the USA and participate in a Czech service at Brookwood around Poppy day.Could someone please tell me if there is such a memorial service this year.I would like to attend to honor my father Flying officer Leo Anderle #138 squadron .I was interested to see
    a dedication made by Mr. Andel,Czech translation” Anderle”.Any relation??
    Thank you, Leos Anderle.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.