Josef Frantisek – One of the Few

Josef František

One of the Few

Jeden z hrstky


…………….* 07.10.1914, Dolni Otaslavice.

…………….† 08.10.1940, Ewell, UK.

The Early Years:
Ranná léta:

The son of a carpenter, Josef František was born on 7 October 1914 at Dolní Otaslavice, in the district of Prostějov in the South East of Czechoslovakia. At the time of his birth, this area was part of the Austro Hungarian empire.

Josef František se narodil 7. října 1914 v Dolních Otaslavicích v rodině truhláře v okrese Prostějov na moravské Hané. V době byla tato oblast součástí Rakousko-Uherské monarchie.

Czechoslovak Air Force:
V československém letectvu:

Josef František, Elementary Flying School, Prostějov, 1935. / 1935 – Škola základů létání, Prostějov.

On leaving school he was apprenticed to a locksmith, but with the frequent overhead flights from the nearby flying school at Prostějov he was soon aspiring to became an airman. In 1934 he volunteered to join the Czechoslovak Air Training School at Prostějov. In 1936, on completion of his training, he was posted to the 2nd “Dr Eduard Beneš” Regiment of the Czechoslovak Air Force which was based at Olomouc. Here he was assigned to the 5th Observation Flight, flying Aero A-11 and Letov S-328 biplanes. In 1935 he held the rank of a Corporal in 1 Air Regiment and in 1937 returned to 2 Air Regiment with the rank of Sergeant.

Po ukončení základní školy se vyučil zámečníkem, ale při pozorování leteckého provozu nedaleké letecké školy v Prostějově ho to táhlo stát se letcem. V roce 1934 se dobrovolně přihlásil do Československé letecké školy v Prostějově. V roce 1936, po ukončení výcviku, byl vyslán do 2. pluku “Dr. Eduarda Beneše” Československého letectva, který sídlil v Olomouci. Zde byl přidělen k 5. průzkumné letce na strojích Aero A-11 a Letov S-328. V roce 1935 získal hodnost desátníka v 1. leteckém pluku a v roce 1937 se vrátil do 2. leteckého pluku s hodností seržanta.

Josef František, Czechoslovak Air Force pilot 1936. / 1936 – pilot československého vojenského letectva.

During this period František individualistic attitude first showed. He lacked a sense of discipline whilst on the ground and this resulted in him to be demoted for numerous indiscretions like fighting, returning late to his unit and other incidents. With these indiscretions, František faced the possibility of being discharged from the service but at the same time, he was developing into an exceptional talent as a pilot. This talent resulted in him being chosen to join a fighter training course, with the 4th Regiment, and initially, he remained with this regiment when his training was complete.

Během tohoto období se ukázal František jako výrazná individualita. Postrádal pocit odpovědnosti a discipliny, které pak vedly k řadě osobních sporů, pozdních návratů a dalších služebních incidentů. S vědomím toho, že může být František suspendován se však současně projevoval jeho výjimečný talent k funkci pilota. To nakonec vedlo k tomu, že byl vybrán, aby se připojil do kurzu stíhacího pilota u 4. pluku, kde nakonec, po úspěšném dokončení kurzu, setrval i nadále.

Following fighter pilot training, in June 1938, he posted to the 40th Fighter Flight at based Prague-Kbely. Here he was under the command of Staff Captain Korcak and the pre-war Czechoslovak ‘king of the air’ Lt. František Novak. It was here, under their guidance, that with the guidance of that František honed his undoubted flying and shooting skills whilst flying Avia B-534 and Bk-534 fighters.

Po výcviku stíhacího pilota v červnu 1938 nastoupil ke 40. stíhací letce se sídlem v Praze – Kbely. Zde byl pod velením kapitána Korčáka a předválečného československého “krále vzduchu” poručíka Františka Nováka. Pod jejich vedením si František zdokonalil svoje letecké a střelecké schopnosti na strojích Avia B-534 a Bk-534.

To Poland:
Do Polska:

On 15 March 1939, when Czechoslovakia was annexed by Germany, many Czechoslovak airmen escaped to Poland, in František’s case this was on 13 June when he and three other former Czechoslovak Air Force pilots, were smuggled over the border, near Szumbark, by train into Poland. They reported to the Czechoslovak Consulate in Krakow and were subsequently sent to a temporary Czechoslovak camp at nearby Bronowice Małe. There he joined a party of Czech airmen who were due to travel to France and they traveled to Gdynia to board the ‘Kastelholm’. On 29 July 1939, as the group where boarding the ship, they were addressed by a group of Polish officials. The officials were trying to convince the Czech pilots to join the Polish Air Force. František and his group of friends made their decision by flipping a Polish coin. It landed ‘tails’ so they remained in Poland. Other Czech airmen boarded the ship and continued their journey to France.

Po 15. březnu 1939, poté, kdy bylo Československo anektováno Německem, se mnoho československých letců rozhodlo odejít z republiky přes Polsko, ve Františkově případě to bylo 13. června, kdy byl spolu s dalšími třemi bývalými československými letci do Polska u Szumbarku propašován přes hranice vlakem. Ohlásili se na československém konzulátu v Krakově a následně se přemístili do přechodného československého tábora v nedalekých Malých Bronowicích. Tam se připojil ke skupině českých letců, kteří měli odcestovat do Francie přes přístav Gdyni lodí “Kastelholm”. Dne 29. července 1939, při naloďování, byli osloveni polskými důstojníky a přesvědčováni, aby v Polsku zůstali a vstoupili do polského letectva. František a jeho skupina přátel to vyřešila losováním a poté, co padl “orel”, se rozhodli v Polsku zůstat. Ostatní čeští letci nastoupili na loď a pokračovali ve své cestě do Francie.

František and his group were taken to the Dęblin airbase where they retrained to use Polish aircraft. He became an instructor with the Observation Training Sqn. at the No 1 Airforce Officers Training Centre on the airbase. Here he flew Potez XXV, Breguet XIX, PWS 26, RWD 8, RWD 14 Czapla, Lublin R XIII biplanes as well as other aircraft, all of which were obsolete when compared to the modern fighters he had flown in the Czechoslovak Air Force.

František a jeho skupina byli přemístěni na leteckou základnu Dęblin, kde se rekvalifikovali na ovládání letadel polských armádních sil. Stal se instruktorem letky v Leteckém školícím středisku pro pozorovatele, která patřila pod Výcvikové důstojnické centrum letectva Nr. 1. Zde létal na strojích Potez XXV, Breguet XIX, PWS 26, RWD 8, RWD 14 Czapla, dvoumístném Lublin R XIII a dalších letadlech, bohužel zastaralých modelech, ve srovnání s moderními stíhačkami, které měl možnost si vyzkoušet v Československém letectvu.

On 1 September 1939, Germany invaded Poland. At 9 am, the following day, the airbase was the target of a large Luftwaffe air raid. During this air-raid František was unable to take-off and had to remain in a shelter whilst the Dęblin airbase was reduced to rubble.

Dne 1. září 1939 Německo napadlo Polsko. V 9 hodin ráno následující den byla vzdušná základna cílem velkého náletu Luftwaffe. Během tohoto náletu nebyl František schopen vzlétnout a musel zůstat v přístřešku, zatímco letecká základna Dęblin zůstala v troskách.

Dęblin airbase after the air raids on 2 September 1939. Letecká základna v Dęblinu po leteckých náletech dne 2. září 1939.

After the raid, the serviceable aircraft were flown to the Góra Puławska airfield in South East Poland because of the advancing German forces. On one of these flights, as the airfield was under immediate threat of attack by German tanks, the aircraft of a fellow Czech pilot Sgt. Zdeněk Škavarda, ran out of fuel and had to make an emergency landing in his Breguet XIX and would have been captured by the advancing Wehrmacht. Thinking quickly, František landed his Potez next to Skavarda stricken aircraft, Skavrda got on board and František immediately took off and flew them both to safety.

Po náletu byly provozuschopné letouny přemísťovány na letiště Góra Puławska v jihovýchodním Polsku vzhledem k rychle postupujícím německým silám. Při jednom z těchto přesunů, kdy bylo letiště bezprostředně ohroženo útokem německých tanků, musel český pilot Sgt. Zdeněk Škarvada pro nedostatek paliva se svým Breguet XIX nouzově přistát. Hrozilo mu zajetí jednotkami Wehrmacht. František neváhal a přistál se svým Potezem vedle Škarvady. Škarvada se dostal na palubu, František okamžitě vzlétl a oba se dostali do bezpečí.

During the unequal struggle of this campaign František, now based at Sosnowice Wielke airfield, near Parczewo, flew reconnaissance missions in an unarmed RWD-8 and PWS 25 training aircraft. Despite flying an unarmed aircraft this did not prevent him from attacking the advancing German forces and on 19 and 20 September he has dropping hand grenades onto German columns. On 20 September he spotted a German transport near Złoczowska and attacked it. During the attack, his aircraft was hit by German ground fire and he and his Polish observer had to force land near the German lines. They were saved from being captured by the daring actions of two Polish pilots, Sergeant Vilém Košař, a naturalised Pole of Czech descent who was a close friend of František, and First Sergeant Józef Zwierzyński, who landed their planes under fire and each taking one of the airmen on their wing and quickly taking-off again.

Během tohoto období nerovných soubojů František, v té době působící na letišti Sosnowice Wielke poblíž Parczewa, létal na průzkumné lety v neozbrojených výcvikových letadlech RWD-8 a PWS 25. Navzdory tomu se mu zdařilo napadnout ve dnech 19. a 20. září německé pozemní jednotky shozem ručních granátů. Dne 20. září zahlédl německou motorizovanou kolonu a napadnul ji. Během útoku bylo jeho letadlo zasaženo a on a jeho polský průzkumník museli nouzově přistát poblíž německých linií. Aby mohli být zachráněni, rozhodli se jejich blízcí přátelé, oba polští piloti, seržant Vilhelm Kosarz, naturalizovaný Polák českého původu a seržant Józef Zwierzyński, přistát se svým strojem v jejich blízkosti a s každým z nich na jednom křídle rychle zase vzlétli.

On 22 September 1939, František’s unit was ordered to to withdraw, with their aircraft to Romania. During this short Polish campaign Josef Balejka, Josef František, Vilém Košař’ and Matěj Pavlovič had been known as ‘Český čtyřlístek’ – The Czech cloverleaf.

Dne 22. září 1939 bylo Františkově jednotce nařízeno, aby přeletěli se svými stroji do Rumunska. Během této krátké polské epizody byli Josef Balejka, Josef František, Vilém Košař a Matěj Pavlovič známi jako Český čtyřlístek – český jetel.

The ‘Český čtyřlístek’ Josef František in bottom right hand corner. / “Český čtyřlístek” Josef František v pravém dolním rohu.

František flew General Strzemiński’s adjutant in his aircraft. They went to Ispas airfield, and then onto Pipera via Cernovici and Jassa. Here he was interned and he, like many other Polish airmen, escaped. They then traveled to Constanta, the largest Romanian port where, on 2 October, they boarded the small cargo ship‚ Dacia‘ which also carried a few passengers. The ship then sailed through the Bosporus to Istanbul, down through the Dardanelles to Athens, Alexandria, Haifa to Beruit and traveled to reach Beruit.

František letěl se skupinou generála Strzemińského. Nejprve na letiště Ispas a přes Cernovici a Jassu do Pipery. Zde však byli internováni a jemu, podobně jako řadě dalších polských letců, se podařilo utéci. Cestovali pak do největšího rumunského přístavu Constanta, kde se dne 2. října dostali na palubu malé nákladní lodi Dacia, která přepravovala několik cestujících. Loď pak proplula přes Bospor a Dardanely do Atén, Alexandrie, Haify a nakonec do Beruitu v Libanonu.

At Beruit harbour their ship was met by representatives of the Czechoslovak Embassy, who were expecting them. They advised František, Josef Balejka, Matěj Pavlovič and Vilém Košař that unless they agreed to join the French Foreign Legion they would be deported back to the German Protectorate of Czechoslovakia. All agreed to join the Legion and were transferred to the nearby barracks of the French Foreign Legion. Here they received uniforms are were assigned to training units. A week later they boarded “Theophile Gautier”, a French cargo ship, which landed them at Marseille on 20 October 1939 where they continued their basic military training.

V beruitském přístavu se na jejich lodi setkali se zástupci československého velvyslanectví, kteří je očekávali. Poradili Františkovi, Josefovi Balejkovi, Matěju Pavlovičovi a Vilémovi Košařovi, že pokud by nesouhlasili se vstupem do francouzské cizinecké legie, museli by být deportováni zpět do německého Protektorátu Čech a Moravy. Všichni se vstupem do Legií souhlasili a přesunuli se do nedalekých kasáren francouzské cizinecké legie. Zde obdrželi uniformy, a byli přiděleni k výcvikovým jednotkám. O týden později nastoupili na francouzskou nákladní loď “Theophile Gautier”, se kterou 20. října 1939 připluli do Marseille, kde pokračovali v základním vojenském výcviku.

France:
Francie:

Initially in France, he was at the French Foreign Legion base at Marseille. Fortunately, very shortly after their arrival a Polish sergeant recognised their Polish decorations from the and helped arranged for them to be released from the Foreign Legion to the newly forming Polish Air Force in France. They were then transported to billets at Le Bourge airbase and after the usual procedures were admitted into the French Air Force as Polish airmen.

Původně byli ve Francii vedeni jako příslušníci Francouzské cizinecké legie na základně v Marseille. Naštěstí, velmi krátce po jejich příchodu, si jejich polských nášivek všiml polský seržant, který jim umožnil převelení k nově se formujícím jednotkám Polského letectva ve Francii. Poté byli přepraveni na leteckou základnu Le Bourge a po rutinních procedurách pak byli přijati do francouzského letectva jako polští letci.

Balejka, František, and Pavlovič, however, wanted to join the proposed Czechoslovak Air Force units which were supposed to being formed in France. They went, in civilian clothes, to see the Czechoslovak Air Attache who discredited them by calling them deserters from the French Foreign Legion. Hearing this, Josef František lost his temper with the Attache pointing out that the Occupation of Czechoslovakia by the Germans in March 1939 had been well known by the Czechoslovak authorities for three days before it had actually happened. Yet they had done nothing to save the modern aircraft of the Czechoslovak Air Force which could have been used in the defense of Poland. The Attache resorted to calling the French police, who checked their papers, confirmed that the three airmen had legitimate Polish military ID cards and refused to arrest them. Because of this incident, František, Balejka, and Pavlovič refused to serve in the Czechoslovak Air Force, preferring to remain with the Polish Squadrons.

Balejka, František a Pavlovič se však chtěli připojit k jednotkám československého letectva, které měly být nově založeny ve Francii. V civilním oblečení se setkali se zástupcem československého letectva, u kterého však vzbudili podezření z dezerce z Francouzské cizinecké legie. Josef František se však nechal slyšet, že československé úřady věděly tři dny předem o okupaci Československa a přesto neprovedly žádná opatření, aby se moderní letecká technika přesunula například do Polska, kde mohla posloužit jeho obraně. Diplomat se rozhodnul přivolat polici, která zkontrolovala jejich dokumenty, aby potvrdila, že jsou příslušníky polské armády a odmítla je zadržet. Na základě tohoto incidentu odmítli František, Balejka a Pavlovič sloužit v československém letectvu a zůstali raději u svých polských přátel.

Initially, František was posted to the Polish airbase at Clermont Ferand as a mechanic where he established a reputation for trying to fly as many types of French aircraft as he could and also for being AWOL [absent without leave] on several occasions.

Původně byl František vyslán na polskou leteckou základnu v Clermont Ferand jako mechanik, kde se proslavil tím, že dokázal létat na všech typech francouzských strojů , ale také proto, že často chyběl při kontrolách stavu přítomnosti.

The position is unclear as to his combat flying during the French campaign of 1940 as there are no supporting official Polish or French documents available in those military archives. His personal record in the l’Armee de l’Air is known to have been destroyed during the war. Witnesses claim that he shot down 9 German aircraft and destroyed further 2 on the ground. It is possible that he, like many other Czech and Polish airman, was flying under an assumed name to protect their families back home under German occupation but as yet his assumed name is still unknown. There are also no records to confirm that he was awarded a Croix de Guerre for shooting down his first German aircraft during this period. In the Josef František museum in Otaslavice, his medals are on display. They include his Croix de Guerre.

Co se týče bojového létání v době jeho přítomnosti ve Francii v roce 1940, neexistuje v tomto ohledu objektivní, věrohodná dokumentace. Jeho osobní záznam v l’Armee de l’Air byl během války zničen. Svědci uvádějí, že sestřelil 9 německých letadel a další dva zničil na zemi. Je možné, že jako mnoho jiných českých a polských pilotů létal pod pseudonymem, aby chránil své rodinné příslušníky doma při německé okupaci, ale jeho krycí jméno zatím není známo. Neexistují ani žádné záznamy, které by potvrdily, že mu byl udělen Croix de Guerre za sestřelení jeho prvního německého letadla během tohoto období. V muzeu Josefa Františka v Otaslavicích jsou vystaveny jeho medaile. Croix de Guerre je mezi nimi.

RAF:

When France capitulated, František along with many other Czech and Polish airmen, managed to get to Britain. He remained with the Polish forces and on 2 August 1940 joined 303 Polish Squadron of the RAF which were based at Northolt and flying Hawker Hurricanes. Despite the Polish airmen already having considerable combat experience against the Germans, they were having to retrain to ensure that they met the standards of the RAF. On 8 August 1940, following a training flight, František, being used to flying fixed undercarriages aircraft, landed his Hurricane Mk1, V7245, with its undercarriage up. He was unhurt, the aircraft suffered only repairable damage. This was the first mishap for the Squadron.

Po kapitulaci Francie se František spolu s mnoha dalšími českými a polskými letci dostal do Británie. Opět se rozhodl létat v polském letectvu a 2. srpna 1940 byl přiřazen ke 303. Polské peruti RAF, která sídlila v Northoltu a létala na strojích Hawker Hurricanes. Navzdory tomu, že polští letci měli již značné bojové zkušenosti proti Němcům, museli projít rekvalifikací, aby se zjistilo, zda splňují standardy RAF. Dne 8. srpna 1940, při návratu z cvičného letu, František, který byl přivyklý létání na strojích s pevným podvozkem, zapomněl jej při přistání se svým Hurricane Mk1, V7245 vysunout. Byl nezraněn, letadlo utrpělo jen opravitelné škody. Toto byla první nehoda této perutě.

This re-training resulted in the Squadron only seeing combat in the later stages of the Battle of Britain. František’s first combat success was on 2 September 1940 and in the subsequent 28 days succeeded in shooting down 17 German aircraft, making him, at that time, the highest scoring allied pilot of that battle. On 20 September 1940, he was the first foreign pilot to be awarded the DFM and this was presented by King George VI, on 1 October 1940, at Northolt.

Tyto rekvalifikační cvičné lety způsobily že se peruť uplatnila v Bitvě o Británii až v její pozdější fázi. První bojový úspěch Františka přišel 2. září 1940 a v následujících 28 dnech se mu podařilo sestřelit 17 německých letadel, což z něj činilo nejlépe hodnoceného pilota spojenců v této bitvě. Dne 20. září 1940 se tak stal prvním zahraničním pilotem, který získal DFM a který byl pak 1. října 1940 v Northoltu představen králi Jiřímu VI.

DateTimeHurricane Action
    
02/09/4017:50RF-U, P39751 Bf 109E, 5km East from Dover
03/09/4015:40RF-U, P39751 Bf 109E, mid Channel off Dover, mistakenly reported as a HE113
05/09/4015:05RF-R, R41751 Ju 88
05/09/4015:10RF-R, R41751 Bf 109E
06/09/4009:00RF-R, R41751 Bf 109E, nr Sevenoaks 1 Bf 109E (WNr 1138), pilot Oblt Albert Waller of 3./JG52, became POW. Heavy damage to Frantisek’s Hurricane causing him to crash land on a field nr Falmer.
09/09/4018:00RF-U, P39751 Bf 109E, nr Horsham
09/09/4018:05RF-U, P39751 He 111H-2, Beachy Head. WNr 5548 A1+DS of III/KG53, crashed on French coast
11/09/4016:00RF-S, V72892 Bf 109E, Horsham
11/09/4016:05RF-S, V72891 He 111, Horsham
15/09/4012:00RF-P, P30891 Bf 109, Hastings
18/09/4013:15RF-V, V74651 He 111, West Malling
26/09/4016:30RF-R, V41751 He 111, Portsmouth
26/09/4016:35RF-R, V41751 He 111, S/E Portsmouth
27/09/4009:20RF-R, V41751 He 111, Horsham
27/09/4009:20RF-O, L20991 Bf 110D, Gatwick, pilot Oblt Ulrich Freiherr von Grafenreuth WNr 3147 L1+BL of 15./LG1
30/09/4016:50RF-R, V41751 Bf 109E, Brooklands, pilot Lt Herbert Schmid WNr 3895 of 6./JG27, became POW
30/09/4016:55RF-R, V41751 Bf 109E, Brooklands, probable

Josef František, 1940

These number of success’s can be attributed to František’s individualistic, but unorthodox and undisciplined, style which also caused much exasperation for the British and Polish authorities as to how to handle this outstanding pilot. Eventually, a compromise was reached in that František was invited to fly as a guest of 303 Sqn. Clearly, he enjoyed this new status as the following day, 11 September 1940, he shot down 3 German aircraft!

Tohoto počtu úspěchů dosáhl František díky svým individuálním schopnostem, ale také díky jeho netradičnímu a nedisciplinovanému způsobu vedení boje, pro který zpočátku nemělo britské a polské velení příliš pochopení. Nakonec byl dosažen kompromis v tom smyslu, že byl František vyzván, aby létal jako host 303. Sqn. Toto nové postavení mu udělalo velikou radost a hned druhý den, 11. září 1940, sestřelil 3 německé stroje!

“metoda Frantiszka” [František’s method] was how the Poles called his tactics whilst the British referred to them as ‘lone wolf’ but regardless of the name they achieved the destruction of many German aircraft. František’s method often was to break away from the formation after take off and proceed on his own hunting mission in pursuit of German aircraft. This often meant patrolling along the Channel Channel and waiting for German planes trying to return to France after their mission over England. In the actual attack he, like many of the other pilots of 303 Sqn. where noted for getting very close to the enemy aircraft before firing their guns. František had exceptional flying and shooting abilities which enabled him to master a technique which permitted him to shoot from almost any angle and at very close proximity to the enemy aircraft. Often he would be shooting at distances of less than 150 metres and often at distances of less than 100 metres to the point of sometimes risking a collision and firing from only 10 metres away.

Jeho taktiku nazývali Poláci “Františkova metoda”, zatímco pro Brity byl “osamělým vlkem”, ale bez ohledu na pojmenování, bylo tímto způsobem zničeno mnoho německých letadel. Františkova metoda spočívala ve vystoupení z formace hned po vzlétnutí a v samostatném pronásledování a “lovu” německých letadel. To často znamenalo hlídkovat nad Kanálem a čekat na německá letadla, vracející se ze svých misí zpět do Francie. Při vlastním útoku on, podobně jak řada jiných pilotů 303. perutě, předtím než vystřelil, se snažil dostat do těšné blízkosti nepřátelského letounu. František měl výjimečné schopnosti v technice létání i střelby, které mu umožňovaly střílet z téměř jakéhokoli úhlu a v těsné blízkosti nepřátelského letadla. Často střílel na vzdálenosti kratší 150 metrů, dokonce méně než 100 metrů, a při vědomí rizika srážky dokázal střílet i z pouhých 10 metrů.

© The Guardian 22/10/40

Tragically, on 8 October 1940, František’s Hurricane, RF-R R4175, whilst on a patrol, crashed, after clipping his wing tip on a tree, near Ewell, Surrey. The exact cause of the crash is unclear but battle fatigue and exhaustion, or a flying error or a combination of these two have been suggested as possibilities.

Tragickým dnem se stal pro Františka 8. říjen 1940, kdy jeho Hurricane, RF-R R4175, havaroval poté, co zavadil koncem křídla o strom nedaleko Ewellu v Surrey. Přesná příčina havárie není známa, mohla jí být únava, vyčerpání nebo pilotova chyba . Nejspíše kombinace obojího.

He is buried at the Polish Military Cemetery at CWGC Northwood, Middlesex.

Je pohřben na polském vojenském hřbitově v CWGC Northwoodu v Middlesexu.

Despite this short flying period in World War 2, his bravery and tenacity did not go unnoticed and he was awarded numerous bravery medals from the four countries whose Air Forces he flew in.

Bez ohledu na jeho velmi krátké období bojů ve 2. svět. válce, nezůstala jeho statečnost a houževnatost bez povšimnutí a získal řadu medailí a ocenění čtyř států, v jejichž vojenských leteckých silách působil.

Medals :
Medaile :

Czechoslovakia :

Válečný kříž 1939 [Czechoslovak War Cross 1939, 15/07/41]

Za chrabrost před nepřítelem [Bravery in Face of the Enemy]

Za zásluhy I.stupně [Merits Medal Grade I]

Pamětní medaile československé armadý v zahraničí F a VB [Memorial Medal of Czechoslovak Foreign Army with France and Great Britain Bars]

British :

Distinguished Flying Medal & Bar [11/9/40 and 4/10/40]

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp

Poland:

Order Virtuti Militari [War Order of Virtuti Militari, 23/12/40]

3 x Krzyż Walecznych [Cross of Valour, 1939, 21/09/39, 18/09/40 and 01/02/41]

His Medals are displayed in an exhibition at Otaslavice:

Jeho medaile jsou součástí expozice v muzeu Josefa Františka v Otaslavicích:


On 28 October 2015, Czech National Day, he was posthumously awarded the Řád bílého lva [Order of the White Lion], the highest award of the Czech Republic.

Dne 28. října 2015, v den výročí Československé státnosti, byl Josefu Františkovi in memoriam udělen Řád Bílého lva, nejvyšší ocenění České republiky.

Remembered :
Pamětní místa:

Great Britain :
Velká Británie :

Capel-le-Ferne:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:


Ewell:

On 4 September 2022, a Memorial and information panel was unveiled near the site of his fatal crash at Ewell.

Hawkinge:

On 6 September 2022, a memorial plaque to comemorate ‘The Český čtyřlístek’ was unveiled at The Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge, Kent.

London:

On the Battle of Britain Roll of Honour RAF Museum, Hendon, London:

Deska cti bitvy o Británii, Muzeum RAF, Hendon, Londýn:

He is remembered on the Memorial Plaque at Bohemia House, formerly the Czech Club, London.

Jeho jména je připomínáno na pamětní desce v Českém domě, dřívějším Českém klubu v Londýně.

He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial:

London – RAF Northolt:

He is commemorated on a memorial at RAF Northolt, for the airmen who were stationed at RAF Northolt who lost their lives during the Battle of Britain:

Jeho jméno je připomínáno na památníku RAF v Northoltu mezi letci, kteří padli v průběhu bitvy o Británii během služby na RAF Northolt:

London – RAF Northolt:

A road on the airbase is named in commemoration to him:

Cesta na základně, která nese jeho jméno:

London – RAF Northwood:

He is commemorated on the Polish Airmens Memorial at Northwood:

Na památníku polských letců v Nortwoodu:

Remembrance book at Westminster Chapel, Westminster Abbey, London:

Pamětní kniha ve Westminsterské kapli Westminsterského opatství, Londýn:

Czech Republic:
Česká republika:

Otaslavice:

Commemorated on a Memorial Plaque outside Otaslavice primary school:

Na Pamětní deska ZŠ v Otaslavicíc:

On the War Memorial at Otaslavice:

Na památníku obětí války v Otaslavicích:

Memorial outside the former family home of Josef František:

Památník před rodným domem Josefa Františka:

On 8 October 2022, the 2nd memorial plaque to comemorate ‘The Český čtyřlístek’ was unveiled at The Josef František Museum, Otaslavice.

8. října 2022 byla v Muzeu Josefa Františka slavnostně odhalena druhá pamětní deska připomínající “Český čtyřlístek”.

Prague – Černý Most:

In the Černý Most District, of Prague 9, a street is named in his honour:

Na sídlišti Černý Mostt, ov Praze 9 je na jeho počest pojmenována jedna z ulic:

Prague – Dejvice:

He is named on the Memorial for the fallen Czechoslovak airmen of 1939-1945, at Dejvice, Prague 6.

Prague – Klárov:

In November 2017, his name, along with the names of 2507 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

He is remembered on the Memorial Plaque at the Vojenský Ústřední Archiv, Prague.

Je připomínán na desce umístěné na Vojenském ústředním archivu v Praze.

Prostějov:

The Aeroclub at Prostějov is named after him:

Letecký klub v Prostějově nese jeho jméno:

For further reading on Josef František click here

Pro další čtení o Josef Františku klikněte zde

Article last updated: 07.10.2022

This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Biography, France, Poland. Bookmark the permalink.

12 Responses to Josef Frantisek – One of the Few

 1. Jirka says:

  Good stuff, I am proud to be Moravian /Czech !

 2. Linda C says:

  He was my Significant Others Uncle. I will show him this.

  • Mina says:

   Hello Linda, do you mean you were related by blood ? Thank you .

   • Linda says:

    I personally am not related. The gentleman I have been with for over 26 years; we call that a “significant other” (other being used as other than legally married) is his nephew.

   • Mina says:

    Thank you for your kind explation,ms Linda!
    J.F.was uncle of my grandma and Iam getting together family tree of this line.. with that been said means we are related with your “significant other” !
    Would it be possible to get in touch, please?

 3. Pete Bleakley says:

  There is a book out there – worth reading. This man needs a Hollywood movie made about him.

 4. Tomasz says:

  Poland will never forget Josef František!

 5. Linda says:

  Thanks for a well put together Bio. Josef Frantisek was my significant other’s Uncle and he had known some stories from growing up, but you have filled in some missing info & attached some wonderful pictures!

 6. Shirleyl Kubenka Saltarelli says:

  wonderful biography of a maverick Czech pilot in WWII thank you!

 7. Frankie says:

  Good informative biography.

 8. Pavel says:

  Tragic end for a remarkable fighter pilot.

Leave a Reply to Shirleyl Kubenka Saltarelli Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.